Kalibreerimine ja taatlemine

Usaldusväärsed mõõtetulemused tagab mõõtevahendite metroloogiline kontroll – kalibreerimine või taatlemine Metroserdis.

kalig&taatlemine_1

Taatlemine

Mõõteseaduse kohaselt on taatlemine protseduur, mille käigus pädev taatluslabor kontrollib mõõtevahendi nõuetele vastavust. 

Taatlemise eesmärk: 

Taatlemise eesmärgiks on kaitsta kodanike ja riigi huvisid ebaõigete mõõtmiste kaudu tekkida võivate kahjude eest. Mõõtevahendite taatlemise kohustus on Eestis ja Euroopa Liidus reguleeritud seadusandlike aktidega. Metroserdile on Eesti Vabariigi poolt antud õigus tegutseda mõõteseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse alusel volitatud ja teavitatud asutusena. Selle alusel teostab Metrosert mõõtevahendite riigisisest esma- ja kordustaatlust ning mõõtevahendite vastavushindamist kui inspekteerimisasutus. 

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt väljastatud akrediteerimistunnistuse ja selle lisadega on
kinnitatud Metroserdi akrediteeritud taatlusteenuste ulatus:

Akrediteerimistunnistus I050
Lisa I tunnistusele I050, akrediteerimisulatus riigisisese esma- ja kordustaatluse osas
Lisa II tunnistusele I050, akrediteerimisulatus mõõtevahendite vastavushindamise osas

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsus annab Metroserdile volituse tegutseda taatluslaborina:


TTJA otsus 1-7/22-293

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.