Uudised

Osalemisvõimalus võrdlusmõõtmistel

AS Metrosert on kavandanud erinevate mõõtevaldkondade võrdlusmõõtmisi ettevõtetele ja laboritele, kes tegelevad eelkõige mõõtevahendite kalibreerimisega või kes soovivad hinnata oma mõõtevõimet. Võrdlusmõõtmised on avatud ka kõigile teistele huvilistele.

Read more

Teavitus kilogrammi uue definitisiooni mõjust

20.05.2019 hakkas kehtima uus massiühiku, kilogrammi definitsioon, millega seoses ei ole enam 1‑kg rahvusvahelise prototüübi määramatus 0 mg (kattetegur k=1). Eesti Vabariigi massi riigietaloni labori jälgitavust SI ühikuni kindlustav Saksamaa rahvuslik metroloogiainstituut (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB) teavitas 14.06.2019, et uuele definitsioonile vastavuse tagamiseks tuleb 1‑kg vihi määramatusele lisada panus 0,010 mg (k=1). Eesti massi riigietaloni labor annab teada, et kõikides väljastatud tunnistustes esitatud määramatuse hinnang hõlmab uue definitsiooniga kaasneva komponendi.

Read more

AS Metrosert osaleb EURAMET/EMPIR metroloogiaprojektis “NMI-kiibil”

EURAMET-i Euroopa Innovatsiooni ja Uuringute metroloogiaprogrammi (European Metrology Programme for Innovation and Research, EMPIR) raames 1. juunil 2019 alanud projekti 18SIB10 chipS·CALe  põhieesmärgiks on välja arendada optilise võimsuse mõõtmiste usaldusväärne seostatus uuenenud rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühiku, kandelani. Kindel ja lihtne jälgitavusahel spektraalsetel mõõtmistel fotoonikas on eluliselt tähtis tööstusele ja teadusele. Praeguste meetoditega on kasutatavate ränipõhiste etalondetektorite optiliste omaduste, suure ebastabiilsuse, kõrgete opereerimise ja tööjõu kulude tõttu optiliste suuruste mõõtmiste võimekus piiratud. Edasiseks arenduseks rakendatatakse kahe teineteisest sõltumatu primaarse etalondetektori – prognoositava kvantsaagisega pooljuhtdetektori ja krüogeenilise radiomeetri – uudset kombinatsiooni fundamentaalkonstantide e (elementaarlaeng) ja h (Plancki konstant) suhte mõõtmiseks, millega luuakse väiksema määramatusega mõõtemeetodid ja kindel seos uuenenud SI-ni. Kahe etalondetektori jaoks uudse pakendustehnoloogia abil hõlbustatakse optiliste suuruste mõõtetulemuste jälgitavuse tagamist keerulistes mõõtetingimustes väljapool rahvuslikke metroloogiainstituute (National Metrology Institute, NMI). Sellisel moel realiseeritakse esmakordselt kontseptsioon “NMI-kiibil” optilise võimsuse mõõtmiste usaldusväärsuse tagamiseks.

Read more