Sertifitseerimine

Sertifitseerimine on vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse.

Sertification_1

Sertifitseerimine

Sertifitseerimine on vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse.

Metrosert pakub sertifitseerimisteenuseid alates aastast 1993. Sertifitseerimisteenuste hulka kuuluvad:

  • Kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 9001)
  • Keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 14001)
  • Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 45001)
  • Toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 22000)
  • Kinnispaki täitekoguse kontrollsüsteemi sertifitseerimine (e-märgis)
  • EMAS tõendamine
  • Toote ja teenuse sertifitseerimine (tõlketeenus jt)
  • AQAP-2110

AS Metrosert lähtub sertifitseerimisteenuste osutamisel rahvusvahelistest standarditest ja juhistest ning on akrediteeritud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt.

Metroserdi akrediteering on tunnustatud Euroopa Liidus ja ka väljaspool seda.

Sertifitseerimisteenuste üldtingimused on kättesaadavad siit.

TÄIENDAVAD TEENUSED

Lisaks sertifitseerimisaudititele pakub Metrosert kõigile organisatsioonidele võimaluse oma juhtimissüsteemi esmaseks või täiendavaks hindamiseks. Hindamise vajadus võib tekkida ettevõttel, kes arendab oma juhtimissüsteemi ja soovib saada hinnangut selle vastavuse kohta soovitud juhtimissüsteemi standardile või muule normdokumendile. Hindamine ei ole kohustuslik, kuid aitab ära hoida üldisemad vead juhtimissüsteemis ning annab kindlustunde juhtimisprotsessi efektiivsuse suhtes.

Oleme valmis läbi viima ka erinevate juhtimissüsteemide siseauditeid, kuid seda mitte AS-i Metrosert poolt sertifitseeritud organisatsioonidele.
Pakume ka avalikke ja ettevõtetesse tellitavaid juhtimissüsteemide alaseid koolitusi.

ERAPOOLETUSE DEKLARATSIOON

AS Metrosert mõistab erapooletuse tähtsust sertifitseerimistegevuste läbiviimisel. Kinnitame, et viime sertifitseerimistegevusi läbi objektiivselt ja erapooletult. Metrosert on kindlaks määranud võimalikud huvikonfliktid, ohjab neid ja tagab sertifitseerimistegevuse objektiivsuse. Metroserdi sertifitseerimistegevuse erapooletust hindab Metroserdi Sertifitseerimisnõukogu.

APELLATSIOONIDE JA KAEBUSTE KÄSITLEMINE

Apellatsioonid või kaebused AS-i Metroserdi sertifitseerimistegevuse või -otsuste kohta tuleb esitada kirjalikult e-posti teel sertifitseerimine@metrosert.ee.

Esitatud apellatsioonid või kaebused registreeritakse ja käsitletakse vastavalt Metroserdis kehtestatud korrale. Teade apellatsiooni või kaebuse vastuvõtmise ning selle lahendamise käigu ja tulemi kohta esitatakse apellatsiooni või kaebuse esitajale kirjalikult. Apellatsiooni käsitleb AS-i Metrosert juhatus või Metroserdi Sertifitseerimisnõukogu. Lahendusega mitte nõustujal on õigus pöörduda akrediteerimisasutuse poole.

INFOPÄRING

Täiendava infopäringu sertifitseerimisprotsessi kohta palume saata e-posti teel sertifitseerimine@metrosert.ee

Vastame päringutele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 tööpäeva jooksul.

SERTIFIKAADI JA SERTIFITSEERIMISMÄRGI KASUTAMINE

Nõuded sertifitseerimislogo kasutamisele on esitatud sertifikaadi ja sertifitseerimismärgi kasutamise juhendis.

 

LISAINFO

Metrosert AS sertifitseerimisdivisjon
sertifitseerimine@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.