Sertifitseerimine

Sertifitseerimine on vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse.

Sertification_1

EMAS tõendamine

Metrosert on tunnustatud EMAS määrusele vastavuse tõendaja Eestis. Metroserdi poolt väljastatud tõendaja deklaratsioon on tunnistus selle kohta, et organisatsioonis on rakendatud ja toimib EMAS määruse nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem.

TÕENDAMISE ALUSDOKUMENDID

  • Standard ISO/IEC 17021-1
  • Euroopa Ühenduse määrus nr 1221/2009/EÜ (EMAS määrus), muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) nr 2017/1505 ja (EL) 2018/2026
  • Akrediteerimisasutuste koostööorganisatsioonide IAF (International Accreditation Forum) ja EA (European co-operation for Accreditation) juhendid

TÕENDAMISE ETAPID

Pakkumise taotlus

Tõendamisega seotud tööde maht arvutatakse audiitorpäevades lähtudes organisatsioonis töötavate inimeste arvust, tegevuskohtade arvust ja valdkonna keerukusest. Pakkumine esitatakse pakkumise taotluse põhjal. Pakkumisega nõustunud organisatsiooniga sõlmitakse leping.

Hindamisaudit

Hindamisauditi EMAS määrusele vastavuse hindamiseks viib läbi pädev meeskond. Hindamisaudit on kolmeetapiline. Kaks esimest etappi on suunatud organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi vastavuse hindamisele. Auditi I etapi käigus hinnatakse dokumentatsiooni, siseauditite ja juhtkonnapoolse ülevaatuse piisavust ning lahendatakse võimalikud ebaselgused. Auditi I etapi kohta esitatakse aruanne koos leitud mittevastavuste kirjeldusega.

Hindamisauditi II etapp viiakse läbi mitte hiljem kui 3 kuud peale auditi I etapi läbiviimist. Hindamisauditi II etapi eesmärgiks on hinnata organisatsiooni juhtimissüsteemi rakendatust. Auditi ajal külastatakse organisatsiooni püsi- ja ajutisi tegevuskohti. Auditi käigus fikseeritud leiud analüüsitakse koos organisatsiooniga, selgitades leidude mõju organisatsiooni tegevuse tulemuslikkusele. Hindamisauditi tulemus esitatakse organisatsioonile kirjaliku aruandena. Mittevastavuste kõrvaldamiseks on organisatsioonil aega kuni 3 kuud.

Hindamisauditi III etapi eesmärgiks on tõendada organisatsiooni keskkonnaaruanne.

Kui organisatsioon ei suuda kõrvaldada mittevastavusi 3 kuu jooksul sertifitseerimisauditist, katkestatakse hindamisaudit. Otsusest katkestada hindamisaudit teavitatakse klienti kirjalikult ning esitatakse selle otsuse põhjused. Kui klient soovib hindamisega jätkata, siis algab uus hindamisprotsess.

Tõendaja deklaratsiooni väljastamine

Deklaratsioon antakse välja peale hindamisauditil leitud mittevastavuste kõrvaldamist ja keskkonnaaruande tõendamist. Deklaratsiooni kehtivuse ajal kontrollitakse organisatsiooni vastavust nõuetele regulaarselt toimuvate järelevalveaudititega. EMAS määrusele vastavuse tõendi annab välja Keskkonnaministeeriumi hallatav Keskkonnateabe Keskuse EMAS tõendaja deklaratsiooni alusel.

Järelevalveauditid

Järelevalveauditid EMAS tõendi kehtivuse ajal toimuvad kokkuleppel organisatsiooniga 12- või 24-kuulise intervalliga. Järelevalveauditi tulemus esitatakse organisatsioonile kirjaliku aruandena. Leitud mittevastavuste kõrvaldamiseks on organisatsioonil aega kuni 3 kuud.

Deklaratsiooni uuendamine

EMAS tõendi kehtivust saab pikendada iga kolme aasta järel. Kehtivuse pikendamiseks viiakse läbi uus hindamisaudit.

Hinnatud valdkonna laiendamine või kitsendamine

Metrosert võib hindamisulatust kitsendada järgmistel juhtudel:

  • klient ei ole võimeline etteantud aja jooksul korrigeerima mittevastavusi, mis on klassifitseeritud olulisteks;
  • klient on esitanud sellekohase avalduse.

Kui klient ei ole võimeline etteantud aja jooksul korrigeerima mittevastavusi, mis on klassifitseeritud olulisteks, siis tuleb kaaluda hindamisulatuse kitsendamist. Kitsendada saab ulatuses, mis ei mõjuta kliendile antud hinnangu üldist vastavust nõuetele.
Organisatsioonil on õigus taotleda hinnatud valdkonna laiendamist või kitsendamist muudatuse korral toodetes, protsessides, teeninduses või tootmise asukohas või selleks, et täita mõne teise standardi nõudeid. Tegevuskohtade lisandumisel rakendatakse valimi võtu reeglid uutele tegevuskohtadele sõltumatult organisatsiooni hinnatud tegevuskohtade arvust ning peale hindamisauditit lisatakse uued tegevuskohad teistele.

Hinnatud valdkonna laiendamiseks esitab organisatsioon laiendamisega seonduvat valdkonda käsitleva dokumentatsiooni, sh uuendatud keskkonnaaruande. Metrosert hindab dokumentatsiooni vastavust laiendamise taotluses esitatule ja viib läbi auditi laiendamisvaldkonna ulatuses. Positiivse otsuse korral tõendatakse uuendatud keskkonnaaruanne ja väljastatakse uus tõendaja deklaratsioon.

Hinnatud valdkonna kitsendamisel tõendatakse uuendatud keskkonnaaruanne ja väljastatakse uus tõendaja deklaratsioon.

Lühikese etteteatamisajaga auditid

Metrosert võib vajadusel teostada lühikese etteteatamisega (kuni kolm päeva) või etteteatamiseta auditeid:

  • kaebuste uurimiseks,
  • reageerimiseks kliendi juures toimunud muutustele.

Sertifitseerimisdivisjoni juht määrab audiitorid sellise auditi läbiviimiseks. Audit on suunatud sellise auditi esile kutsunud asjaolude uurimiseks. Tulenevalt auditi tulemustest otsustab sertifitseerimisasutus edasise tegevuse kuni hindamistulemuste tühistamiseni.

METROSERDI AKREDITEERINGUD

LISAINFO

Metrosert AS sertifitseerimisdivisjon
sertifitseerimine@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.