Sertifitseerimine

Sertifitseerimine on vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse.

Sertification_1

Toodete ja teenuste sertifitseerimine

Toodete ja teenuste sertifitseerimine on nende vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Metrosert on spetsialiseerunud järgmiste toodete ja teenuste sertifitseerimisele:

 • Tõlketeenuse osutamine (ISO 17100)
 • Toodete tootmisohje hindamine

SERTIFITSEERIMISE ALUSDOKUMENDID

 • Standard EVS – EN ISO/IEC 17065
 • Akrediteerimisasutuste koostööorganisatsiooni EA (European co-operation for Accreditation) juhendid

SERTIFITSEERIMISE ETAPID

Pakkumise taotlus

Sertifitseerimisega seotud tööde maht sõltub sertifitseeritava toote või teenuse keerukusest, organisatsiooni suurusest ja tegevuskohtade arvust. Kui on vaja toodet katsetada, siis sertifitseerimistasudele lisandub toote katsetamise tasu sõltumatus katselaboris. Toote ohutusega seotud katsed tuleb läbi viia tunnustatud katselaboris. Pakkumisega nõustunud organisatsiooniga sõlmitakse sertifitseerimisleping.

Sertifitseerimisaudit

Sertifitseerimisauditi standardile vastavuse kontrollimiseks viib läbi pädev meeskond. Sertifitseerimisaudit on kahe etapiline. Auditi I etapi käigus hinnatakse dokumentatsiooni, läbiviidud katsete ja tootmisohje piisavust ning lahendatakse võimalikud ebaselgused. Auditi I etapi kohta esitatakse aruanne koos leitud mittevastavuste kirjeldusega.

Sertifitseerimisauditi II etapp viiakse läbi mitte hiljem kui 3 kuud peale auditi I etapi läbiviimist. Sertifitseerimisauditi II etapi eesmärgiks on hinnata organisatsiooni tootmisohje rakendatust. Auditi ajal külastatakse organisatsiooni kõiki tootmisega seotud tegevuskohti. Auditi käigus fikseeritud leiud analüüsitakse koos organisatsiooniga, selgitades leidude mõju organisatsiooni tegevuse tulemuslikkusele. Sertifitseerimisauditi tulemus esitatakse organisatsioonile kirjaliku aruandena. Mittevastavuste kõrvaldamiseks on organisatsioonil aega kuni 3 kuud.

Sertifikaadi väljaandmine

Sertifikaat antakse välja peale sertifitseerimisauditil leitud mittevastavuste kõrvaldamist. Sertifikaat kehtib kolm aastat. Sertifikaadi kehtivuse ajal kontrollitakse organisatsiooni vastavust nõuetele regulaarselt toimuvate järelevalveaudititega.

Järelevalveauditid

Järelevalveauditid sertifikaadi kehtivuse ajal toimuvad kokkuleppel organisatsiooniga kas 6-, 9- või 12-kuulise intervalliga. Järelevalveauditi tulemus esitatakse organisatsioonile kirjaliku aruandena. Leitud mittevastavuste kõrvaldamiseks on organisatsioonil aega kuni 3 kuud.

Sertifikaadi uuendamine

Väljaantud sertifikaadi kehtivust saab pikendada iga kolme aasta järel. Sertifikaadi kehtivuse pikendamiseks viiakse läbi uus sertifitseerimisaudit. Kui organisatsioonis ei ole toimunud olulisi muutusi, siis vastab sertifikaadi uuendamise audit oma mahult sertifitseerimisauditi II etapi mahule.

Sertifitseeringu tühistamine või peatamine

Metrosert võib sertifitseeringu tühistada või peatada, kui:

 • klient on rikkunud eeskirju, millel sertifitseerimine põhineb, või sertifitseerimislepingu tingimusi;
 • sertifikaadi kehtivust on omavoliliselt laiendatud aladele või osakondadele, mida ei sertifitseeritud;
 • klient ei võimalda õigeaegselt järelevalveauditit läbi viia;
 • sertifitseerimisel või järelevalvel on klient andnud ebaõigeid andmeid;
 • klient ei ole teatanud muudatustest oma juhtimissüsteemis;
 • klient ei suuda likvideerida auditi käigus leitud mittevastavusi;
 • on tekkinud rahaline võlgnevus Metroserdile;
 • kliendi organisatsioon on oma tegevuse lõpetanud;
 • klient on esitanud sellekohase avalduse või kirja;
 • teine sertifitseerimisasutus on vastava sertifikaadi üle võtnud.

Sertifitseeringu kehtivust võib mõjuvatel põhjustel peatada kuni 6 kuuks (v.a juhul kui on tegemist esmase sertifitseerimise järgse esimese järelevalveauditiga). Kui 6 kuu möödumisel ei ole võimalik sertifitseeringu kehtivust taastada, siis sertifitseering tühistatakse.

Sertifitseeringu tühistamisel tagastab klient talle väljastatud sertifikaadid.

Sertifitseeringu taastamine

Sertifitseeringut saab taastada, kui peatamiseni viinud asjaolud on lahendatud pärast kliendi sellekohast teatist. Sertifitseeringu taastamiseks tuleb vajadusel teostada lühikese etteteatamisajaga audit.

Sertifitseerimise valdkonna laiendamine või kitsendamine

Metrosert võib sertifitseerimisulatust kitsendada järgmistel juhtudel:

 • klient ei ole võimeline etteantud aja jooksul korrigeerima mittevastavusi, mis on klassifitseeritud olulisteks;
 • klient on esitanud sellekohase avalduse.

Kui klient ei ole võimeline etteantud aja jooksul korrigeerima mittevastavusi, mis on klassifitseeritud olulisteks, siis tuleb kaaluda antud sertifitseeringu peatamist või kitsendamist. Kitsendada saab sertifitseeringut osas, mis ei mõjuta kliendile antud sertifitseeringu üldist vastavust sertifitseerimisnõuetele.
Organisatsioonil on õigus taotleda sertifitseerimisvaldkonna laiendamist või kitsendamist muudatuse korral toodetes, protsessides, teeninduses või tootmise asukohas või selleks, et täita mõne teise standardi nõudeid. Tegevuskohtade lisandumisel rakendatakse valimi võtu reeglid uutele tegevuskohtadele sõltumatult organisatsiooni sertifitseeritud tegevuskohtade arvust ning peale sertifitseerimist lisatakse uued tegevuskohad teistele.

Sertifitseerimise valdkonna laiendamiseks esitab organisatsioon laiendamisega seonduvat valdkonda käsitleva dokumentatsiooni. Metrosert hindab dokumentatsiooni vastavust laiendamise taotluses esitatule ja viib läbi auditi laiendamisvaldkonna ulatuses. Positiivse otsuse korral väljastatakse uue sertifitseerimisvaldkonnaga sertifikaat.

Sertifitseerimisvaldkonna kitsendamisel tühistatakse kehtiv sertifikaat ja väljastatakse uue sertifitseerimisvaldkonnaga sertifikaat.

Lühikese etteteatamisajaga auditid

Metrosert võib vajadusel teostada lühikese etteteatamisega (kuni kolm päeva) või etteteatamiseta auditeid:

 • kaebuste uurimiseks;
 • reageerimiseks kliendi juures toimunud muutustele;
 • peatatud sertifitseeringu järelkontrolliks.

Sertifitseerimisdivisjoni juht määrab audiitorid sellise auditi läbiviimiseks. Audit on suunatud sellise auditi esile kutsunud asjaolude uurimiseks. Tulenevalt auditi tulemustest otsustab sertifitseerimisasutus edasise tegevuse, milleks on sertifitseeringu peatamine, tühistamine või taastamine.

Sertifikaadi ja sertifitseeritud märgi kasutamine

Metroserdi poolt sertifitseeritud ja kehtivat sertifikaati omaval kliendil on õigus kasutada sertifitseeritud märki (näiteks kodulehel, brošüürides, kataloogides, pakkumistes, tellimustes, mis on seotud organisatsiooni sertifitseeritud tegevustega). Täpne info sertifikaadi ja sertifitseeritud märgi kasutamise kohta on siin. Sertifikaadi ja märgi kasutamisega seotud küsimused palume edastada e-posti aadressile sertifitseerimine@metrosert.ee.

METROSERDI AKREDITEERINGUD


LISAINFO

Metrosert AS sertifitseerimisdivisjon
sertifitseerimine@metrosert.ee

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.