Sertifitseerimine

Sertifitseerimine on vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse.

Sertification_1

Metsamajandamise sertifitseerimine

Metrosert on tunnustatud PEFC reeglite järgi metsamajandamise sertifitseerija. Metrosert sertifitseerib:

 • Metsa majandamist metsa omaniku tegevuse individuaalse sertifitseerimise kaudu
 • Metsa majandamist, kasutades piirkondlikku või rühmasertifitseerimist

Metroserdi poolt väljastatud sertifikaat on tunnistus selle kohta, et metsa majandaja on rakendanud ja toimib vastavalt PEFC ja Eesti Metsasertifitseerimise standardi nõuetele.

SERTIFITSEERIMISE ALUSDOKUMENDID

 • PEFC eeskiri
 • Eesti Metsasertifitseerimise standard

SERTIFITSEERIMISE ETAPID

Pakkumise taotlus

Sertifitseerimisega seotud tööde maht arvutatakse audiitorpäevades, lähtudes sertifitseeritava metsamaa suurusest ja asukohast ning rühmasertifitseerimise korral sertifitseeritavate metsaomanike arvust. Pakkumisega nõustunud organisatsiooniga sõlmitakse sertifitseerimisleping.

Sertifitseerimisaudit

Sertifitseerimisauditi standardile vastavuse kontrollimiseks viib läbi pädev meeskond. Sertifitseerimisaudit on kaheetapiline. Auditi I etapi käigus hinnatakse dokumentatsiooni piisavust ning lahendatakse võimalikud ebaselgused. Auditi I etapi kohta esitatakse aruanne koos leitud mittevastavuste kirjeldusega.

Sertifitseerimisauditi II etapp viiakse läbi mitte hiljem kui 3 kuud peale auditi I etapi läbiviimist. Sertifitseerimisauditi II etapi eesmärgiks on hinnata Eesti Metsamajandamise standardi rakendatust ja tõhusust metsaomaniku poolt. Auditi ajal külastatakse kokkulepitud arvu metsakinnistuid. Auditi käigus fikseeritud leiud analüüsitakse koos metsaomanikuga, selgitades leidude mõju kliendi tegevuse tulemuslikkusele. Sertifitseerimisauditi tulemus esitatakse kliendile kirjaliku aruandena. Mittevastavuste kõrvaldamiseks on kliendil aega kuni 3 kuud.

Kui organisatsioon ei suuda kõrvaldada mittevastavusi 3 kuu jooksul sertifitseerimisauditist, katkestatakse sertifitseerimisprotsess ja keeldutakse sertifitseeringu andmisest. Otsusest mitte anda sertifitseeringut, teavitatakse klienti kirjalikult ning esitatakse selle otsuse põhjused. Kui klient soovib sertifitseerimisprotsessi jätkata, siis algab uus hindamisprotsess.

Sertifikaadi väljaandmine

Sertifikaat antakse välja peale sertifitseerimisauditil leitud mittevastavuste kõrvaldamist. Sertifikaat kehtib viis aastat. Sertifikaadi kehtivuse ajal kontrollitakse metsa majandamise vastavust nõuetele regulaarselt toimuvate järelevalveaudititega. Sertifitseerimise ja järelevalveauditite aruanded esitatakse ka Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogule (EMSN).

Järelevalveauditid

Järelevalveauditid sertifikaadi kehtivuse ajal toimuvad 12-kuulise intervalliga. Järelevalveauditi tulemus esitatakse kliendile kirjaliku aruandena. Leitud mittevastavuste kõrvaldamiseks on kliendil aega kuni 3 kuud. Rühmasertifikaadile saab uusi metsaomanikke lisada järelevalveauditi käigus.

Sertifikaadi uuendamine

Väljaantud sertifikaadi kehtivust saab pikendada iga viie aasta järel. Sertifikaadi kehtivuse pikendamiseks viiakse läbi uus sertifitseerimisaudit.

Metsamajandamise sertifitseeringu tühistamine või peatamine

Metrosert võib sertifikaadi tühistada või peatada, kui:

 • klient on rikkunud eeskirju, millel sertifitseerimine põhineb, või sertifitseerimislepingu tingimusi;
 • klient ei võimalda õigeaegselt järelevalveauditit läbi viia;
 • sertifitseerimisel või järelevalvel on klient andnud ebaõigeid andmeid;
 • klient ei ole teatanud muudatustest oma juhtimissüsteemis;
 • klient ei suuda likvideerida auditi käigus leitud mittevastavusi;
 • on tekkinud rahaline võlgnevus Metroserdile;
 • kliendi organisatsioon on oma tegevuse lõpetanud;
 • klient on esitanud sellekohase avalduse.

Sertifitseeringu kehtivust võib mõjuvatel põhjustel peatada kuni 6 kuuks (v.a juhul kui on tegemist emase sertifitseerimise järgse esmase järelevalveauditiga). Kui 6 kuu möödumisel ei ole võimalik sertifitseeringu kehtivust taastada, siis sertifitseering tühistatakse.

Sertifitseerimise valdkonna laiendamine või kitsendamine

Metrosert võib sertifitseerimisulatust kitsendada järgmistel juhtudel:

 • klient ei ole võimeline etteantud aja jooksul korrigeerima mittevastavusi, mis on klassifitseeritud olulisteks;
 • klient on esitanud sellekohase avalduse.

Kui klient ei ole võimeline etteantud aja jooksul korrigeerima mittevastavusi, mis on klassifitseeritud olulisteks, siis tuleb kaaluda antud sertifitseeringu peatamist või kitsendamist. Kitsendada saab sertifitseeringut osas, mis ei mõjuta kliendile antud sertifitseeringu üldist vastavust sertifitseerimisnõuetele.
Organisatsioonil on õigus taotleda sertifitseerimisvaldkonna laiendamist või kitsendamist muudatuse korral toodetes, protsessides, teeninduses või tootmise asukohas või selleks, et täita mõne teise standardi nõudeid. Tegevuskohtade lisandumisel rakendatakse valimi võtu reeglid uutele tegevuskohtadele sõltumatult organisatsiooni sertifitseeritud tegevuskohtade arvust ning peale sertifitseerimist lisatakse uued tegevuskohad teistele.

Sertifitseerimise valdkonna laiendamiseks esitab organisatsioon laiendamisega seonduvat valdkonda käsitleva dokumentatsiooni. Metrosert hindab dokumentatsiooni vastavust laiendamise taotluses esitatule ja viib läbi auditi laiendamisvaldkonna ulatuses. Positiivse otsuse korral väljastatakse uue sertifitseerimisvaldkonnaga sertifikaat.

Sertifitseerimisvaldkonna kitsendamisel tühistatakse kehtiv sertifikaat ja väljastatakse uue sertifitseerimisvaldkonnaga sertifikaat.

Lühikese etteteatamisajaga auditid

Metrosert võib vajadusel teostada lühikese etteteatamisega (kuni kolm päeva) või etteteatamiseta auditeid:

 • kaebuste uurimiseks,
 • reageerimiseks kliendi juures toimunud muutustele,
 • peatatud sertifitseeringu järelkontrolliks.

Sertifitseerimisdivisjoni juht määrab audiitorid sellise auditi läbiviimiseks. Audit on suunatud sellise auditi esile kutsunud asjaolude uurimiseks. Tulenevalt auditi tulemustest otsustab sertifitseerimisasutus edasise tegevuse, milleks on sertifitseeringu peatamine, tühistamine või taastamine.

Sertifikaadi kasutamine

Metroserdi poolt sertifitseeritud ja kehtivat metsamajandamise sertifikaati omaval kliendil on õigus esitleda sertifikaati näiteks kodulehel, brošüürides, kataloogides, pakkumistes, tellimustes, mis on seotud organisatsiooni sertifitseeritud tegevustega. Täpne info sertifikaadi kasutamise kohta on siin.

METROSERDI AKREDITEERINGUD

LISAINFO

Metrosert AS sertifitseerimisdivisjon
sertifitseerimine@metrosert.ee

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.