Rakendusuuringute keskus

Rakendusuuringute keskuse eesmärk on toetada Eesti ettevõtteid teadmusmahukates toodete ja teenuste arenduses.

Aitame turule tuua uuenduslikke ideid ja jõuda läbi murranguliste toodete ja teenuste rahvusvahelistele turgudele.

RUK_1

Avalikkusele

Rakendusuuringute keskuse saamislugu

2018-2019 viis Euroopa komisjon läbi Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi põhjaliku analüüsi. Valminud raport tõi esile olulise puuduse – läbiviidavate rakendusuuringute nappuse ning rakendusuuringute keskuse puudumise Eestis. 

Sellest lähtuvalt töötas MKM välja Rakendusuuringute Programmi kontseptsiooni, mille valitsuse majandusarengu komisjon 9. juunil 2020 heaks kiitis. Muuhulgas nägi kontseptsioon ette ka analüüsi Rakendusuuringute keskuse loomiseks. 

2022 aastal andis MKM ettevõtlus– ja infotehnoloogia ministrit nõustava rakendusuuringute nõukoja ettepanekul EASi Rakendusuuringute Programmi
meeskonnale ülesande välja valida tehnoloogiavaldkonnad, kus lisandväärtuse oluline kasvatamine oleks kõige tõenäolisem, kui riik suunaks sinna vahendeid teadmusmahukaks arendustegevuseks.

Rakendusuuringute Programmi meeskond analüüsis 27 Eesti põhilist tehnoloogia valdkonda. Eesmärgiks oli  välja valida viis fookusvaldkonda, kus riigi panuse abiga võib oodata arvestavat arenguhüpet Eesti ettevõtete seas. Kriteeriumiteks olid võimeka ja arendustegevusele suunatud ettevõtluse olemasolu, globaalsel tipptasemel teaduse olemasolu ja potentsiaalse kõrge lisandväärtuse kasv tulevikus. 

2022 juunis andis Eesti Vabariigi Valitsust nõustav Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ülesande: moodustada töörühm, mille eesmärgiks oli Eestile sobiliku rakendusuuringute keskuse mudeli väljatöötmine ja teostatavusuuringu koostamine. 29.11.2022 kiitis TAN teostatavusuuringu heaks. 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri otsusega loodi rakendusuuringute keskus (RUK) 2023. aastal AS Metrosert juurde. 

RUK on oluline Eesti riigile, kuna see on otseselt suunatud puuduste kõrvaldamisele, millest Euroopa Komisjoni analüüs teavitas ning toetab aktiivselt ettevõtete tehnoloogilisi väljakutseid, edendades seeläbi innovatsiooni ja tugevdades Eesti majandust ja konkurentsivõimet maailmas.  

RUKi tegevus on suunatud majanduslike, sotsiaalsete ja keskkondlike väljakutsete lahendamisele. Järgime säästva arengu põhimõtteid ning teeme koostööd erinevate huvirühmadega. Jagame avameelselt sotsiaalse vastutuse ja keskkonnamõjude aruandeid, kajastades nende valdkondade arengut ja püüdlusi luua positiivne mõju ühiskonnale ja keskkonnale.

Kuidas RUK eristub teistest sarnastest organisatsioonidest?  

  • Oleme pühendunud ettevõttekesksele lähenemisviisile tagades, et meie tegevused on suunatud otse ettevõtete konkreetsetele vajadustele.  
  • RUK meeskond on rahvusvaheline, koosneb maailmatasemel spetsialistidest ja ekspertidest ning seeläbi on meil võimalus tuua kokku erinevaid teadmisi ja kogemusi, mis on vajalikud tipptasemel lahenduste loomiseks.  
  • RUKi tugev partnervõrgustik hõlmab ettevõtteid, teadusasutusi ja avalikku sektorit. Koostöös jagame teadmisi, ressursse ja kogemusi, tagades seeläbi tõhusa ja mitmekülgse lähenemise tehnoloogilisele arendusele.  
  • RUKi sihiks on olla tuntud oma kiire reageerimisvõime poolest ning samas läheneda paindlikult kogu tehnoloogilise arendustsükli vältel. Selline lähenemine tagab, et ettevõtted saavad RUKist tuge kõigis arendusetappides. Oleme paindlikud ja valmis vastu võtma uusi väljakutseid, pakkudes samal ajal kiireid ja innovaatilisi lahendusi.  
  • RUK täidab konkreetset tühimikku laboratoorsel skaalal loodud leiutiste ja tööstusliku tootmise vahel. Analoogset taristut Eestis ei ole. 

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.