Rakendusuuringute keskus

Rakendusuuringute divisjoni eesmärk on toetada Eesti ettevõtteid teadmusmahukates toodete ja teenuste arenduses.

Aitame turule tuua uuenduslikke ideid ja jõuda läbi murranguliste toodete ja teenuste rahvusvahelistele turgudele.

RUK_1

Vesinikutehnoloogiad

Vesinikutehnoloogia Eestis

Eestis on vesinikutehnoloogiate alast maailmatasemel teadustööd (kütuseelementide ja elektrolüüserite suundadel) tehtud juba aastakümneid. Valdkonna ettevõtlus on viimaste aastatega kasvutrendis nii baastehnoloogia arendajate-tootjate näol kui ka spetsiifiliste rakenduslike pilootprojektide vallas. Ettevõtetes on tööl rahvusvahelise kogemusega Eesti teadlased ning kaasatakse ka kompetentse teistest riikidest.

Vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtt laialdasemalt on vältimatu osa energeetika ja transpordisektori arengust ning Euroopa ja maailma kliimaneutraalsuseesmärkide poole pürgimisest.

Eestis tegutsevad nii Eesti Vesinikuühing kui ka Eesti Vesinikuklaster ning vesiniku tootmise, ladustamise, transpordi, mõõtmise ja kasutamise süsteemide ja seadmete standardimise eestvedamiseks on asutatud tehniline komitee. Käimas on üleriigiline ja terviklik arendus – Eesti Vesinikuorg – mis kiirendab rohepööret ja energiasõltumatust moto all “Nullist roheliseks“. 30 projekti (enamik neist idee ja teostatavusuuringu faasis) katavad kogu riigi ulatuses vesiniku väärtusahelat, alates taastuvenergia tootmisest vesiniku kasutamiseni.

Väljakutsed

Samas kui puudub ühenduslüli teadusasutuste tugeva baasteaduse ja kaasnevate innovaatiliste rakenduslike ideede ning tehnoloogiaarenduse ja tootmisega tegeleva ettevõtluse vahel, siis on oluliselt raskendatud ideede jõudmine reaalsesse kasutusse. Mida kiiremini ning mida põhjalikuma kompetentsuse ning taristul põhineva TA-teenuste toega saavad nii alustavad kui tegutsevad ettevõtted tehnoloogia valmidustaset tõsta, seda rohkem on väljavaateid uute patentide, töökohtade arvu ja ettevõtete käibe kasvuks.

Väljakutsed, millega vesinikuvaldkonna ettevõtted silmitsi seisavad, on mitmetahulised. Arendustegevus alates uudsetest materjalitehnoloogia lahendustest ja skaleeritavatest tootmismetoodikatest kuni standarditele vastava tootedisainini on spetsiifilisi kompetentse nõudev, kõrge tehnoloogilise riskiga ning aja- ja kapitalimahukas. Laboratoorsest proof-of-concept staadiumist korratava ning töökindla tooteni jõudmine vajab mitmeid tsükleid laboriskaala ning prototüüpimise staadiumite vahel.

Teenuseportfell

Eesti ettevõtete arendatavad vesinikutehnoloogiad on põhimõtteliste erinevustega ehk teadus-arendustööd tehakse nii madal- kui ka kõrgtemperatuursete kütuseelementide ning elektrolüüserite temaatikas. Kõigil juhtudel on kõrge testimismaht nii üksikelementide (single cell) kui ka nn virnade (stack) ning lõpptoote prototüüpide faasides ehk erinevate võimsusvahemikega seadmete abil. Sealjuures on virnade testimise soovijaid Euroopas palju rohkem kui vaba testimisvõimekust. Võimalus testida Eestis oleks kohalikele ettevõtetele ressursikulu arvestades märkimisväärselt atraktiivsem.

Meie teenused on suunatud:

  • kõrg- ja madaltemperatuursete elektrolüüseri tehnoloogia arendajatele,
  • kõrg- ja madaltemperatuursete kütuseelemendi tehnoloogia arendajatele,
  • energiaettevõtetele ja teistele vesinikutehnoloogia integraatoritele.

Teenuseportfellis on ühiselt koostööpartneriga arendamisel:

  • testimis- ja insenerteenused, demod ja valideerimine,
  • intellektuaalomandi strateegia ja regulatsioonide nõustamine,
  • protsessisimulatsioonide läbiviimine,
  • vesinikukvaliteedi tõendamine.

Oleme alati ambitsioonikate rahvusvaheliste T&A koostööprojektide otsinguil.

Priit Ilomets
Vesinikutehnoloogiate valdkonna juht
+372 5853 3939
priit.ilomets@metrosert.ee

    Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.