Sertifitseerimine

Sertifitseerimine on vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Sertifitseerimise eesmärgiks on anda kolmanda sõltumatu osapoolena kinnitus, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse.

Sertification_1

Kinnispaki täitekoguse kontrollsüsteemi sertifitseerimine

Kinnispakk on pakendatud toode, mille pakendile on pakendaja märkinud eelmääratletud nimikoguse ja sulgenud pakendi ostja juuresolekuta viisil, mis ei võimalda pakendi täitekogust muuta pakendit avamata või rikkumata (Mõõteseadus §2 Mõisted).

Kinnispakkide nõuetele vastavuse kontrollimise ja täitekoguse tagamise süsteemi eesmärgiks on kindlustada kaupade takistamatu liikumine EL-i liikmesriikides ja ühtlasi tagada tootmisettevõtte (pakendaja) klientide (ostjad, hulgi- ja jaemüüjad) ja ka turu järelevalveasutuste kindlus, et pakendatud nimikogused vastavad etiketil toodule.

Metrosert pakub ettevõtetele kinnispakkide täitekoguse tagamise süsteemi sertifitseerimist. Metroserdi poolt väljastatud sertifikaat on tunnistus selle kohta, et ettevõttes on rakendatud ja toimib kinnispakkide nõuetele vastavuse kontrollimise ja täitekoguse tagamise süsteem vastavalt mõõteseaduse nõuetele. Vastavussertifikaat väljastatakse 3 aastaks. Sertifikaadi väljastamisega kaasneb kohustus ettevõtte kinnispaki täitekoguse kontrollisüsteemi järelevalveks üks kord aastas.

SERTIFITSEERIMISE ALUSDOKUMENDID

 • Mõõteseaduse §16 “Nõuded kinnispakile, selle käitlemisele ja kontrollile”
 • “Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguste kontrollimise kord” (Majandus- ja taristuministri määrus nr 7)
 • Euroopa Nõukogu direktiiv nr 76/211/EMÜ

SERTIFITSEERIMISE ETAPID

Pakkumise taotlus

Sertifitseerimisega seotud tööde maht arvutatakse audiitorpäevades lähtudes pakendusliinide ja erinevate pakendite arvust. Pakkumine esitatakse pakkumise taotluse põhjal. Pakkumisega nõustunud organisatsiooniga sõlmitakse sertifitseerimisleping.

Sertifitseerimisaudit

Sertifitseerimisauditi nõuetele vastavuse kontrollimiseks viib läbi pädev meeskond. Audit koosneb kahest osast. Esiteks kontrollitakse dokumentatsiooni vastavust direktiivi nõuetele, sh täitekoguse kontrolli protseduuride asjakohasust. Teiseks hinnatakse täitekoguse kontrolli protseduuride järgimist. Lähtudes pakendusliinide ja pakendite arvust kontrollitakse nõutav arv pakendeid, pakendamisega seonduvat dokumentatsiooni ja metroloogilisi vahendeid. Auditi käigus fikseeritud leiud analüüsitakse koos kliendiga, selgitades leidude mõju ettevõtte tegevuse tulemuslikkusele. Sertifitseerimisauditi tulemus esitatakse kliendile kirjaliku aruandena. Mittevastavuste kõrvaldamiseks on ettevõttel aega kuni 3 kuud.

Sertifikaadi väljastamine

Sertifikaat antakse välja peale sertifitseerimisauditil leitud mittevastavuste kõrvaldamist. Sertifikaat kehtib kolm aastat. Sertifikaadi kehtivuse ajal kontrollitakse ettevõtte vastavust nõuetele regulaarselt toimuvate järelevalveaudititega.

Järelevalveauditid

Järelevalveauditid sertifikaadi kehtivuse ajal toimuvad kokkuleppel kliendiga kas 6-, 9- või 12- kuulise intervalliga. Järelevalveauditi eesmärgiks on veenduda täitekoguse kontrolli protseduuride järgimises. Järelevalveauditi tulemus esitatakse ettevõttele kirjaliku aruandena. Leitud mittevastavuste kõrvaldamiseks on ettevõttel aega kuni 3 kuud.

Sertifikaadi uuendamine

Väljaantud sertifikaadi kehtivust saab pikendada iga kolme aasta järel. Sertifikaadi kehtivuse pikendamine toimub järelevalveauditi raames.

Sertifitseeringu tühistamine või peatamine

Metrosert võib sertifitseeringu tühistada või peatada, kui:

 • klient on rikkunud eeskirju, millel sertifitseerimine põhineb, või sertifitseerimislepingu tingimusi;
 • sertifikaadi kehtivust on omavoliliselt laiendatud aladele või osakondadele, mida ei sertifitseeritud;
 • klient ei võimalda õigeaegselt järelevalveauditit läbi viia;
 • sertifitseerimisel või järelevalvel on klient andnud ebaõigeid andmeid;
 • klient ei ole teatanud muudatustest oma juhtimissüsteemis;
 • klient ei suuda likvideerida auditi käigus leitud mittevastavusi;
 • on tekkinud rahaline võlgnevus Metroserdile;
 • kliendi organisatsioon on oma tegevuse lõpetanud;
 • klient on esitanud sellekohase avalduse või kirja;
 • teine sertifitseerimisasutus on vastava sertifikaadi üle võtnud.

Sertifitseeringu kehtivust võib mõjuvatel põhjustel peatada kuni 6 kuuks (v.a juhul kui on tegemist esmase sertifitseerimise järgse esimese järelevalveauditiga). Kui 6 kuu möödumisel ei ole võimalik sertifitseeringu kehtivust taastada, siis sertifitseering tühistatakse.

Sertifitseeringu taastamine

Sertifitseeringut saab taastada, kui peatamiseni viinud asjaolud on lahendatud pärast kliendi sellekohast teatist. Sertifitseeringu taastamiseks tuleb vajadusel teostada lühikese etteteatamisajaga audit.

Sertifitseerimise valdkonna laiendamine või kitsendamine

Metrosert võib sertifitseerimisulatust kitsendada järgmistel juhtudel:

 • klient ei ole võimeline etteantud aja jooksul korrigeerima mittevastavusi, mis on klassifitseeritud olulisteks;
 • klient on esitanud sellekohase avalduse.

Kui klient ei ole võimeline etteantud aja jooksul korrigeerima mittevastavusi, mis on klassifitseeritud olulisteks, siis tuleb kaaluda antud sertifitseeringu peatamist või kitsendamist. Kitsendada saab sertifitseeringut osas, mis ei mõjuta kliendile antud sertifitseeringu üldist vastavust sertifitseerimisnõuetele.
Organisatsioonil on õigus taotleda sertifitseerimisvaldkonna laiendamist või kitsendamist muudatuse korral toodetes, protsessides, teeninduses või tootmise asukohas või selleks, et täita mõne teise standardi nõudeid. Tegevuskohtade lisandumisel rakendatakse valimi võtu reeglid uutele tegevuskohtadele sõltumatult organisatsiooni sertifitseeritud tegevuskohtade arvust ning peale sertifitseerimist lisatakse uued tegevuskohad teistele.

Sertifitseerimise valdkonna laiendamiseks esitab organisatsioon laiendamisega seonduvat valdkonda käsitleva dokumentatsiooni. Metrosert hindab dokumentatsiooni vastavust laiendamise taotluses esitatule ja viib läbi auditi laiendamisvaldkonna ulatuses. Positiivse otsuse korral väljastatakse uue sertifitseerimisvaldkonnaga sertifikaat.

Sertifitseerimisvaldkonna kitsendamisel tühistatakse kehtiv sertifikaat ja väljastatakse uue sertifitseerimisvaldkonnaga sertifikaat.

Lühikese etteteatamisajaga auditid

Metrosert võib vajadusel teostada lühikese etteteatamisega (kuni kolm päeva) või etteteatamiseta auditeid:

 • kaebuste uurimiseks;
 • reageerimiseks kliendi juures toimunud muutustele;
 • peatatud sertifitseeringu järelkontrolliks.

Sertifitseerimisdivisjoni juht määrab audiitorid sellise auditi läbiviimiseks. Audit on suunatud sellise auditi esile kutsunud asjaolude uurimiseks. Tulenevalt auditi tulemustest otsustab sertifitseerimisasutus edasise tegevuse, milleks on sertifitseeringu peatamine, tühistamine või taastamine.

Sertifikaadi ja sertifitseeritud juhtimissüsteemi märgi kasutamine

Metroserdi poolt sertifitseeritud ja kehtivat sertifikaati omaval kliendil on õigus kasutada sertifitseeritud märki (näiteks kodulehel, brošüürides, kataloogides, pakkumistes, tellimustes, mis on seotud organisatsiooni sertifitseeritud tegevustega). Täpne info sertifikaadi ja sertifitseeritud  märgi kasutamise kohta on siin. Sertifikaadi ja märgi kasutamisega seotud küsimused palume edastada e-posti aadressile sertifitseerimine@metrosert.ee.

METROSERDI AKREDITEERINGUD

LISAINFO

Metrosert AS sertifitseerimisdivisjon
sertifitseerimine@metrosert.ee

  Vastame Teie päringule esimesel võimalusel.