Metrosert AS aitab era- ja ärikliente järgnevates valdkondades:

Kalibreerimine tagab usalduse ja minimeerib kahjud

Kalibreerimine ehk mõõtevahendi näidu kontrollimine annab tellijale info, kui palju mõõtevahend valetab. Selle põhjal saab mõõtevahendi kasutaja otsustada, kas see sobib vajalike mõõtmiste läbiviimiseks või mitte.

Kvaliteetsed ja kontrollitud mõõtmissüsteemid ja -seadmed aitavad Eestis igal aastal ära hoida miljardite eurode väärtuses mõõtmise halvast kvaliteedist tingitud allahindlusi või mahakandmisi. Mõõtmisseadmete kalibreerimine aitab hoida ära majanduslikke kahjusid, luua kindlustunnet ja tagada täpsust, millele oma tööülesannete täitmisel toetuda. Valed mõõtmised võivad kahju tekitada nii tootjale, vahendajale kui ka tarbijale.

Loe kalibreerimise teenuse kohta lähemalt siit.

HINNAKIRI

Taatlemine on kohustuslik

Mõõteseadme taatlemiskohustus on neil, kes lasevad mõõtevahendi turule (tootja, importija, levitaja) ja neil, kes mõõtevahendit kasutavad (valdaja või kasutaja).

Mõõtmisseadmete metroloogilise kontrolli alla kuulub hulgaliselt seadmeid, mida kasutatakse mõõtmiseks kaubanduses, meditsiinis, liiklusjärelevalves, posti- ja taksoteenuse pakkumiseks ning majapidamiskulude arvestamiseks. Teisisõnu vajavad taatlemist seadmed, mis aitavad luua majanduslikku kindlustunnet ja usaldusväärsust.

Metrosert AS teostab mõõtevahendite siseriikliku esma- ja kordustaatlust ning mõõtevahendite vastavushindamist.

Loe taatlemise teenuse kohta edasi siit.

HINNAKIRI

Vajan kalibreerimise- / taatlemise teenust. Kuidas edasi?

Kui soovid enne kontakteerumist selgema pildi saada, siis metroloogiateenuste protsesside kirjelduse leiad siit.

Kui vajadus on selge, kontakteeru meie klienditeenindusega e-posti või telefoni teel. Meie spetsialistid oskavad anda täpsed edasised juhised.

PAKIAUTOMAADI KASUTAMINE

Metroserti katselaboris on vajalikud tingimused, seadmed ja valdkonna tippspetsialistid, et teostada eri- ja täppismõõtmiseid

Käepärased ja laialt levinud mõõteseadmed aitavad meil igapäevaelus enamasti soovitud täpsusega tulemused saada. Kõiki asju aga joonlaua või köögikaalu abil ei mõõda ning lisaks peavad mõnikord mõõdetud tulemused olema võimalikult täpsed (ja erapooletu organisatsiooni poolt teostatud). Meie spetsialistidel on pikk kogemus ja eritehnika, et väga erinevates metroloogia valdkondades teostada võimalikult täpseid mõõtmisi. Kõigi tehtud mõõtmiste tulemuseks on mõõteprotokoll, mis sisaldab mõõdetava objekti, kasutatud mõõtevahendite ja meetodi kirjeldust ning mõõtmise tulemusi koos mõõtemääramatuse hinnanguga.

Mõõtmisi teostame järgnevates valdkondades

Metrosert on EAK (Eesti Akrediteerimiskeskus) poolt akrediteeritud kui katselabor, teostamaks mõõtmisi ja katsetusi temperatuuri, massi, vedelike mahu ja pikkuse valdkonnas. Lisaks mõõdame parimate võimalike seadmetega erinevate objektide mahtu, elektrilisi suuruseid, füüsikalis-keemilisi suuruseid, jõudu ja väänet, rõhku, vedelike kulu ja soojusenergiat, aega ja sagedust. Lisainfot eri- ja täppismõõtmistest leiad siit.

Vajan eri- ja täppismõõtmise teenust. Kuidas edasi?

Kui soovid enne kontakteerumist selgema pildi saada, siis metroloogiateenuste protsesside kirjelduse leiad siit.

Kui vajadus on selge, kontakteeru meie klienditeenindusega e-posti või telefoni teel. Meie spetsialistid oskavad anda täpsed edasised juhised.

HINNAKIRI

Sertifitseerimise eesmärk on kinnitada sõltumatu osapoolena, et kindlaksmääratud nõudeid täidetakse

Protsesside sertifitseerimisel ja ühtsete standardite juurutamisel on organisatsioonile nii väline- kui ka sisene mõju. Näiteks rahvusvahelises kaubanduses annab ISO standardi olemasolu partnerile kindluse, et ettevõtte juhtimis- või tootmisprotsessid vastavad rahvusvahelistele standarditele. Nii on kindel, et osapooled saavad teineteisest ühtmoodi aru. Organisatsioonisiseselt aitab sertifitseerimine tõsta efektiivsust, vähendada kadude ja praagi teket ning hoida organisatsiooni teadmised ajakohased.

Metrosert AS on usaldusväärne sertifitseerimise partner

Metrosert AS lähtub sertifitseerimisteenuste osutamisel rahvusvahelistest standarditest ja juhistest ning on akrediteeritud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt. Metrosert ASi akrediteering on tunnustatud Euroopa Liidus ja ka väljaspool seda. Pakume sertifitseerimisteenuseid alates 1993. aastast. Alates 2015. aasta novembrist on Metrosert AS Eesti Kvaliteediühingu liige. 14.03.2018 liitus Metrosert rahvuslike sertifitseerimisasutuste ühendusega IQNet.

Sertifitseerimisteenused, mida pakume:

 • kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 9001);
 • keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 14001);
 • töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimine (OHSAS 18001/ISO 45001);
 • toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 22000);
 • kinnispaki täitekoguse kontrollsüsteemi sertifitseerimine (e-märgis);
 • EMAS tõendamine;
 • metsamajandamise sertifitseerimine (PEFC);
 • toote ja teenuse sertifitseerimine (tõlketeenus, mööbel jt).

Lisaks sertifitseerimisaudititele pakub Metrosert organisatsioonidele võimalust oma juhtimissüsteemi täiendavaks hindamiseks. Hindamise vajadus võib tekkida ettevõttel, mis arendab oma juhtimissüsteemi ja soovib saada eksperthinnangut selle vastavusele soovitud juhtimissüsteemi standardile või muule normdokumendile. Hindamine ei ole kohustuslik, kuid aitab ära hoida üldisemad vead juhtimissüsteemis ning annab kindlustunde juhtimisprotsessi efektiivsuse osas. Metrosert pakub ka avalikke ja ettevõtetesse tellitavaid juhtimissüsteemide koolitusi.

Vajan sertifitseerimisauditi teenust või soovin ettevõtte protsessid viia vastavusse ISO standardiga. Kuidas edasi?

Kui soovid enne kontakteerumist selgema pildi saada, siis sertifitseerimisteenuste kohta saad rohkem lugeda siit.

Kui vajadus on selge, kirjuta meile: sertifitseerimine@metrosert.ee. Meie spetsialistid oskavad anda täpsed edasised juhised.

PAKKUMISE TAOTLUS

Mis on katselabor Eesti Proovikoda?

Katselabor Eesti Proovikoda on akrediteeritud EAK (Eesti Akrediteerimiskeskus) poolt kui EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav katselabor väärismetallide analüüside valdkonnas. Eesti Proovikoda on volitatud nimemärgiste riikliku registri volitatud töötlejana ja väärismetalli proovi tõendajana.

Katselabor Eesti Proovikoda pakub järgnevaid teenuseid:

Vajan väärismetalli või vääriskivi analüüsi. Kuidas edasi?

Kui soovid enne kontakteerumist selgema pildi saada, siis Eesti Proovikoja ja pakutavate teenuste kohta saad pikemalt lugeda siit.

Kui vajadus on selge, kontakteeru meie klienditeenindusega e-posti või telefoni teel. Meie spetsialistid oskavad anda täpsed edasised juhised.

HINNAKIRI

Metroloogia koolitused valdkonna praktikutelt ja ekspertidelt

AS Metrosert korraldab avalikke ja organisatsioonide vajadustest lähtuvaid tellitavaid metroloogia alaseid täienduskoolitusi. Metroloogia koolituste korraldamine on mõõteseaduse järgi meie üheks oluliseks ülesandeks tulenevalt Eesti Vabariigi metroloogia keskasutuse rolli täitmisest. Koolitusi viivad läbi Metrosert ASi meeskonnas töötavad oma valdkondade tugevad praktikud ja kogemustega lektorid.

Sertifitseerimise koolitused valdkonna praktikutelt ja ekspertidelt

Metrosert AS viib läbi erinevaid avalike ja tellitavaid juhtimissüsteemide koolitusi. Tulevaste avalike koolituste plaani leiad siit.

Avalikud ja tellitavad koolitused

Avalike koolituste plaani leiad siit.

Tellitavate täienduskoolituste kohta on info leitav siit.

Metroloogia alaste koolituste kohta üldiselt saad rohkem infot siit.

Metroloogia valdkonna konsultatsioonid

Metroloogia valdkonna konsultatsiooniteenuste eesmärk on toetada erinevaid organisatsioone mõõtevaldkonnaga seotud küsimustele parimate lahenduste leidmisel.

Konsultatsiooniteenuste kliendid on riigisektor, tööstusettevõtted, ISO 9001 sertifikaati omavad või muul põhjusel kvaliteedikontrolli nõudeid täitvad ettevõtted, pädevad mõõtjad, katselaborid, tegevust alustavad laborid, soojusenergia, elektri- ja veemüügiga tegelevad ettevõtted.

Väärismetalltoodete ja vääriskivide konsultatsioon

Eesti Proovikoda pakub mitmekülgseid konsultatsiooniteenuseid seoses väärismetalltoodete ja vääriskividega.

Eesti Proovikoja poolt pakutavad konsultatsioonid ja ekspertiisid on vajalikud tarbija õiguste eest seisvatele organisatsioonidele: Politsei- ja Piirivalveametile, Maksu- ja Tolliametile, asutustele, mis peavad tegelema konfiskeeritud kaubaga, väärismetalltoodete müügiga tegelevatele ettevõtetele, kindlustusettevõtetele, pandimajadele, antiigipoodidele, kullasseppadele ja eraisikutele.

Soovin konsultatsiooni. Kuidas edasi?

Kui Teile pakuvad huvi konsultatsiooniteenused, siis palume täita konsultatsiooniteenuse päringu vormi.

Metrosert ASi eesmärk on säilitada ja arendada Eesti Vabariigi riigietalone osaledes metroloogiaprojektides ja ‑uuringutes.

Metroloogia-alane kompetents vajab pidevat täiendamist ja uuendamist ning mõõtemeetodite ja ‑vahendite tehnilise arenguga kaasaskäimist. Metrosert pakub metroloogia-alast koostööd kõikide huviliste tarbeks Eesti Vabariigis:

 • lühima jälgitavusahelaga täppismõõtmise ja kalibreerimise teenuseid riigietalonidega;
 • metroloogiliselt jälgitavate mõõtemeetodite väljatöötamist ja katsetamist;
 • mõõtemääramatuse hindamise algoritmide uurimist, koostamist ja hindamist;
 • täppismõõtevahendite kujundamist, konstrueerimist ja katsetamist.

Teadus- ja arendustegevuse alamlehele saad edasi siit.

MÕIS võimaldab ettevõttel hallata kasutusel olevate mõõtevahendite registrit.

Süsteemi funktsionaalsuse ülevaade:

 • info mõõtevahendite staatuse kohta (kalibreerimine, taatlemine, hooldus, remont jne Metroserdis/mujal laboris/ettevõttesiseselt/üldse mitte);
 • teavitused saabuva kalibreerimis- ja/või hooldustähtaja kohta kas otse süsteemi või (perioodiliselt) e-postile;
 • mõõtevahendite nimekirja vaade, nende andmete, parameetrite ja seotud tegevuste ajaloo vaade;
 • eri taseme õigustega kasutajate loomise võimalus (vaatleja kuni administraator), personaalsed paroolid;
 • dokumentide üleslaadimine (digitembeldatud kalibreerimistunnistused, pildid, kasutusjuhendid jmt).

Kasutusvõimalus alates lihtsast failivahetuskeskkonnast kuni lepingulise suhteni, kus klient annab Metroserdile õiguse ja kohustuse jälgida mõõtevahendite staatust ja kutsuda mõõtevahendid õigel ajal kalibreerimisele või taatlemisele. Metroserdi lepingulistele klientidele on keskkonna kasutamine tasuta. Süsteem on ligipääsetav nii kliendi kui Metroserdi poolt.

Infosüsteemi MÕIS täiendav tutvustus ja kuvatõmmised siit.

Valguselõksud

Metroserdi teadus- ja arendusdivisjon arendab ja ehitab mitmest fotodioodist koosnevaid täppis-fotodetektoreid ehk nn. valguselõkse. Mitmeelemendiliste detektorite eelised:

 • madalad peegelduskaod;
 • suur fotoaktiivne pind;
 • ühtlane pinnatundlikkus;
 • prognoositav peegeldus/läbilaskvus spektri nähtavas osas.

Loe valguselõksude kohta rohkem siit.