Konsultatsioon

Eesti parim metroloogia-alane kompetents asub Metroserdis, Eesti metroloogia keskasutuses.
Metroloogiavaldkonna konsultatsiooniteenuste eesmärgiks on toetada erinevaid organisatsioone mõõtevaldkonnaga seotud küsimustele parimate lahenduste leidmisel.

Metroloogiadivisjon koostöös teadus- ja arendusdivisjoniga pakub konsultatsioone järgmistel teemadel:

  • Mõõtevahendite ohje ettevõttes (millist mõõtevahendit valida, kust seda osta, kuidas mõõtevahendit õigesti kasutada, nõuded mõõtevahendite kalibreerimisele ja hooldusele jmt).
  • Keeruka mõõtesüsteemi väljatöötamine või väljavalimine kliendi nõudmiste põhjal.
  • Mõõte-/kalibreerimismetoodikate väljatöötamine vastavalt ettevõttepoolsele lähteülesandele (näiteks tööstusettevõtetes sisemiste mõõtmiste käivitamiseks). Mõõtmise parendamine või mõõtemeetodi arendamine tõstab tootmisprotsessi efektiivsust.
  • Mõõteseadmete arendus. Kaasaegsed tehnoloogiad vajavad kaasaegseid mõõtevahendeid, mille arendamise kogemus on Metroserdil olemas.
  • Mõõtevahenditega seotud eksperthinnangud (metroloogiliste omaduste kontroll, visuaalne kontroll, paigalduse kontroll võltsimise ja muude probleemide fikseerimiseks; mõõtevahendite nõuetele vastavate hankespetsifikatsioonide hindamine seadmete hanke korrektse ja tulemusliku läbiviimise eesmärgil).
  • Uuringud mõõtmistega seotud teemadel (näiteks mõõtmiste ja metroloogiaga seotud teenuste vajaduse ja kättesaadavuse väljaselgitamine, seadusloome aluseks olevad mõõtmised legaalmetroloogia valdkonnas).
  • Mõõtemääramatuse hindamine mõõtmisel ja kalibreerimisel, hindamismetoodikate väljatöötamine (mingi konkreetse mõõteülesande kohta). Tavaliselt võrreldakse mõõtetulemusi või nende põhjal saadud hinnanguid püstitatud kriteeriumidega või siis tuleb kriteerium/piirmäär püstitada lähtudes võimalusest seda mõõtmise teel täita.
  • Tegevust alustavate ja standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 (Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded) alusel akrediteerimiseks valmistuvate laborite konsulteerimine.
  • Metroloogiaaudit – metroloogilise tegevuse audit ettevõttes. Auditi eesmärgiks on selgitada välja ettevõtte mõõdunduse olukord, mõõtmiste korraldus ja mõõtetulemuste jälgitavuse usaldusväärsus, lähtudes Eesti mõõteseaduse ja rahvusvaheliste standardite nõuetest. Auditi tulemuste põhjal esitatakse ettevõttele aruanne mõõdunduse olukorrast, vajadusel ettepanekud tegevusteks mõõdunduse asjakohaseks juhtimiseks ja arendamiseks, et tagada mõõtmistulemuste jälgitavus ning piisava täpsusega mõõtmised tootmistegevuses.

Kellele vajalik?

Riigisektor; tööstusettevõtted; ISO 9001 sertifikaati omavad või muul põhjusel kvaliteedikontrolli nõudeid täitvad ettevõtted; pädevad mõõtjad; katselaborid; tegevust alustavad laborid; soojusenergia, elektri- ja veemüügiga tegelevad ettevõtted.

Esita päring

 

E-post: sekretar@metrosert.ee
Telefon: 681 4815
Postiaadress: AS Metrosert, Teaduspargi 8 Tallinn 12618