Konsultatsioon

Eesti parim metroloogia-alane kompetents asub Metroserdis, Eesti metroloogia keskasutuses. Metroloogiavaldkonna konsultatsiooniteenuste eesmärgiks on toetada erinevaid organisatsioone mõõtevaldkonnaga seotud küsimustele parimate lahenduste leidmisel.

Eesti Proovikoda pakub mitmekülgseid konsultatsiooniteenuseid seoses väärismetalltoodete ja vääriskividega.

Metroloogiadivisjon koostöös teadus- ja arendusdivisjoniga pakub konsultatsioone järgmistel teemadel:

 • Mõõtevahendite ohje ettevõttes (millist mõõtevahendit valida, kust seda osta, kuidas mõõtevahendit õigesti kasutada, nõuded mõõtevahendite kalibreerimisele ja hooldusele jmt).
 • Keeruka mõõtesüsteemi väljatöötamine või väljavalimine kliendi nõudmiste põhjal.
 • Mõõte-/kalibreerimismetoodikate väljatöötamine vastavalt ettevõttepoolsele lähteülesandele (näiteks tööstusettevõtetes sisemiste mõõtmiste käivitamiseks). Mõõtmise parendamine või mõõtemeetodi arendamine tõstab tootmisprotsessi efektiivsust.
 • Mõõteseadmete arendus. Kaasaegsed tehnoloogiad vajavad kaasaegseid mõõtevahendeid, mille arendamise kogemus on Metroserdil olemas.
 • Mõõtevahenditega seotud eksperthinnangud (metroloogiliste omaduste kontroll, visuaalne kontroll, paigalduse kontroll võltsimise ja muude probleemide fikseerimiseks; mõõtevahendite nõuetele vastavate hankespetsifikatsioonide hindamine seadmete hanke korrektse ja tulemusliku läbiviimise eesmärgil).
 • Uuringud mõõtmistega seotud teemadel (näiteks mõõtmiste ja metroloogiaga seotud teenuste vajaduse ja kättesaadavuse väljaselgitamine, seadusloome aluseks olevad mõõtmised legaalmetroloogia valdkonnas).
 • Mõõtemääramatuse hindamine mõõtmisel ja kalibreerimisel, hindamismetoodikate väljatöötamine (mingi konkreetse mõõteülesande kohta). Tavaliselt võrreldakse mõõtetulemusi või nende põhjal saadud hinnanguid püstitatud kriteeriumidega või siis tuleb kriteerium/piirmäär püstitada lähtudes võimalusest seda mõõtmise teel täita.
 • Tegevust alustavate ja standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 (Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded) alusel akrediteerimiseks valmistuvate laborite konsulteerimine.
 • Metroloogiaaudit – metroloogilise tegevuse audit ettevõttes. Auditi eesmärgiks on selgitada välja ettevõtte mõõdunduse olukord, mõõtmiste korraldus ja mõõtetulemuste jälgitavuse usaldusväärsus, lähtudes Eesti mõõteseaduse ja rahvusvaheliste standardite nõuetest. Auditi tulemuste põhjal esitatakse ettevõttele aruanne mõõdunduse olukorrast, vajadusel ettepanekud tegevusteks mõõdunduse asjakohaseks juhtimiseks ja arendamiseks, et tagada mõõtmistulemuste jälgitavus ning piisava täpsusega mõõtmised tootmistegevuses.

Kellele vajalik?

Riigisektor; tööstusettevõtted; ISO 9001 sertifikaati omavad või muul põhjusel kvaliteedikontrolli nõudeid täitvad ettevõtted; pädevad mõõtjad; katselaborid; tegevust alustavad laborid; soojusenergia, elektri- ja veemüügiga tegelevad ettevõtted.
 

Eesti Proovikoda pakub alljärgnevaid konsultatsioone ja ekspertiise:

 • Väärismetalltoodete ekspertiisid, sealhulgas:
  • Väärismetalltoodete vastavus Väärismetalltoodete seaduse nõuetele.
  • Väärismetalltoodete väärtuse tuvastamine.
  • Väärismetalltoodetega seotud probleemide tuvastamine.
 • Gemmoloogia ekspertiisid, sealhulgas:
  • Kivide kinnituse kvaliteet.
  • Tootele kinnitatud teemandi vastavus olemasolevale sertifikaadile.
  • Teemandi sertifikaadi kontrollimine ja selle autentsuse tuvastamine.
 • Väärismetalltoote standardproovi määramine proovikivil ja selleks ettenähtud reaktiivide kasutamine.
 •  Väärismetalltoo(de)te hooldus ja toodetele kinnitatud kivide puhastamine.

Väärismetalltoo(de)te ekspertiisi otsus vormistatakse ekspertiisiaktiga.
Gemmoloogia ekspertiisid vormistatakse väärismetalltoote kirjelduse (Quality analysis report of jewellery) ja/või ehtekivi või teemandi identifitseerimistunnistusega (Gemstone identification report).

Kellele vajalik?

Eesti Proovikoja poolt pakutavad konsultatsioonid/ekspertiisid on vajalikud tarbija õiguste eest seisvatele organisatsioonidele; Politsei- ja Piirivalveametile; Maksu- ja Tolliametile; asutustele, kes peavad tegelema konfiskeeritud kaubaga; väärismetalltoodete müügiga tegelevatele ettevõtetele; kindlustusettevõtetele; pandimajadele; antiigipoodidele; kullasseppadele; eraisikutele.

 

Huvi korral pakutavate konsultatsiooniteenuste vastu palume Teil täita konsultatsiooniteenuse päringu vorm.

E-post: sekretar@metrosert.ee
Telefon: 681 4815
Postiaadress: AS Metrosert, Teaduspargi 8 Tallinn 12618