Специальные измерения

Ümarsuse mõõtemasin
машина по измерению округлости

Специальные и точные средства измерений AS Metrosert позволяют измерять метрологические характеристики устройств, деталей и других объектов. Требуемую область измерений и метод заказчики выбирают и согласуют вместе со специалистами AS Metrosert.

По выполненным измерениям выдается протокол измерений, который содержит описание измеряемого объекта, использованных измерительных средств и метода, а также результаты измерения вместе с оценкой неопределенности измерения.

Наиболее распространенные специальные измерения и испытания

 • Измерение линейных размеров, округлости, цилиндричности, прямизны и ровности поверхностей деталей, устройств или иных объектов
 • Измерение геометрических параметров объектов на машине для трехмерных измерений

  3D mõõtemasin
  машина для трехмерных измерений
 • Измерение массы объектов от миллиграмма до 60 тонн
  • Взвешивание транспортных средств
 • Измерение объема емкостей, бункеров и иных объектов, предусмотренных для жидкостей или сыпучих веществ
 • Измерения температуры от -80 до +1100 °C
 • Измерение скорости вращения
 • Измерение электрических параметров
 • Испытание автоклавов и стерилизаторов посредством измерения метрологических параметров среды – температуры и давления
 • Периодический контроль соответствия термографов и термометров, используемых при транспортировке и хранении охлажденных и замороженных продуктов питания
 • Приведение таксометров в соответствие с требованиями и тестирование параметров таксометров
 • Измерение давления, определение давления открытия и закрытия клапанов давления, а также определение давления реагирования реле давления

AS Metrosert получило аккредитацию от EAK как испытательная лаборатория с целью проведения измерений и испытаний в области температуры, массы, объема жидкостей, длины.

Metroserdi eri- ja täppismõõtevahendid võimaldavad mõõta seadmete, detailide või muude objektide metroloogilisi parameetreid. Sooritatavate mõõtmiste ulatus ja meetod valitakse ja kooskõlastatakse Metroserdi spetsialistidega. Teostatud mõõtmiste kohta väljastatakse mõõteprotokoll, mis sisaldab mõõdetava objekti, kasutatud mõõtevahendite ja meetodi kirjeldust ning mõõtmise tulemusi koos mõõtemääramatuse hinnanguga.

Mõõteteenuste hinnakiri

Enamlevinud erimõõtmised ja katsetused

 • Detailide, seadmete või muude objektide lineaarmõõtmete, ümaruse, silindrilisuse, pindade sirgsuse ja tasapinnalisuse mõõtmine
 • Objektide geomeetriliste parameetrite mõõtmine 3D (kolme dimensiooni) mõõtemasinal
 • Objektide massi mõõtmine milligrammist 60 tonnini
  • Sõidukite kaalumine
 • Mahutite, punkrite ja muude vedelike või puisteainete mahutamiseks mõeldud objektide ruumala mõõtmine
 • Temperatuurimõõtmised -80 kuni +1100 °C
 • Pöörlemiskiiruse mõõtmine
 • Elektriliste parameetrite mõõtmine
 • Autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamine keskkonna metroloogiliste parameetrite – temperatuuri ja rõhu mõõtmise kaudu
 • Jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodiline vastavuskontroll
 • Taksomeetrite kohandamine ning taksomeetrite parameetrite katsetused
 • Rõhu mõõtmine, rõhuklappide avanemise ning sulgumise ning rõhureleede reageerimise rõhu määramine

Metrosert on EAK poolt akrediteeritud kui katselabor, teostamaks mõõtmisi ja katsetusi temperatuuri, massi, vedelike mahu, pikkuse valdkonnas.

Võta ühendust

Mõõtevaldkonnad:

Lisainfo

Lauri Lillepea
Telefon: 521 3246
E-post: lauri.lillepea@metrosert.ee