Rahvusvaheline metroloogiapäev 2017 “Mõõtmised ja transport”

20. mail 2017 tähistatakse rahvusvahelist metroloogiapäeva meenutamaks samal päeval 1875. aastal aset leidnud rahvusvahelise meetrikonventsiooni allkirjastamist. See diplomaatiline leping on aluseks ülemaailmsele mõõtmiste ühtsusele toetades teaduslikke avastusi ja innovatsiooni, tööstuslikku tootmist ja rahvusvahelist kaubandust, samas ka elukvaliteedi parandamist ning globaalset keskkonnakaitset.

2017. aastal on ülemaailmse metroloogiapäeva teemaks„Mõõtmised ja transport“. Teemavaliku põhjenduseks on transpordi tähtis roll kaasaegses maailmas. Me mitte ei liiguta ainult iseennast, vaid toitu, mida sööme, riideid, mida kanname, kaupu, mida kasutame ja millest sõltume ning unustada ei tohi ka toorainet, millest ülalloetletu valmistatud on. Nende kõikide toimingute teostamine turvaliselt, efektiivselt ja vähima keskkonnamõjuga nõuab mitmekülgset mõõtmiste valikut.

Ülemaailmselt tegeletakse metroloogiainstituutides ja keskastutustes mõõtmiste järjepideva arendamisega uute mõõtemeetodite valideerimisel keerukuse erinevatel tasemetel. Arendused mängivad olulist rolli transpordisektoris uute lahenduste loomisel. Näiteks võib tuua sellised uuendused nagu vesinikul põhinevad kütuseelemendid, elektriautod või uue põlvkonna kütusesäästlikud reisilennukid.

Rahvuslikud metroloogiainstituudid osalevad Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) poolt korraldatavatel võrdlusmõõtmistel kindlustamaks mõõtetulemuste ülemaailmne  usaldusväärsus. BIPM-i liikmesriikide foorumis suunatakse tähelepanu mõõtmistega seotud uutele väljakutsetele.

Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Organisatsioon (OIML) arendab rahvusvahelisi soovitusi, mille eesmärgiks on ülemaailmselt ühtlustada nõuded erinevates eluvaldkondades, sealhulgas transpordis. Ligikaudu 30 erinevat OIML’i soovitust on ühel või teisel viisil transpordiga seotud tagades standardse lähenemise erinevateks mõõtmiseks transporditsükli jooksul. Nimetatud soovitused pakuvad välja lahendusi mitmetele erinevatele teemadele – näiteks R 99 Sõidukite heitgaaside mõõtevahendid, R 126 Tõenduslikud alkomeetrid, R 80 Auto- ja raudteemahutite nivoomõõturid, R 106 Automaatsed raudteekaalud jne.

Rahvusvahelise metroloogiapäevaga juhitakse tähelepanu mõõtmiste mõjule meie igapäevaelus ja tunnustatakse rahvusvahelistes ja rahvuslikes metroloogiaorganisatsioonides tegutsevate inimeste igapäevase töö panust.

Eestis täidab metroloogia keskasutuse rolli AS Metrosert, mis tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise, metroloogia- ja sertifitseerimisalase koolituse ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega. Metrosert hoiab ja arendab riigietalone ja on tunnustatud väärismetallide katselabor. AS Metrosert esindab Eestit rahvusvahelises metroloogia-alases koostöös, muuhulgas Euroopa metroloogiaorganisatsioonis EURAMET. Metroserdi laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

Käesoleva teksti valmimisel on kasutatud rahvusvahelise metroloogiapäeva ametlikul kodulehel (http://www.worldmetrologyday.org/) avaldatud tekste, mille tõlked ei ole üle vaadatud rahvusvahelise metroloogiapäeva meeskonna poolt.