Metroloogia keskasutuse ülesanded

Eesti Vabariigi metroloogia keskasutuse ülesanded mõõteseaduse järgi:

  1. korraldab riigietalonide perioodilist kalibreerimist, koordineerib riigi finantseeritavate tugietalonide perioodilist kalibreerimist ja võrdlusmõõtmisi rahvusvaheliste või teiste riikide etalonidega võrdlemiseks;
  2. esindab majandus- ja kommunikatsiooniministri volitusel Eestit Euroopa ja rahvusvahelistes metroloogiaorganisatsioonides;
  3. koordineerib riigietaloni laborite arendus- ja teadustegevust;
  4. koostab ja esitab majandus- ja kommunikatsiooniministrile riigietalonide arendusplaane ja aruandeid;
  5. korraldab kalibreerimislaborite vahelisi võrdluskalibreerimisi;
  6. korraldab metroloogia-alast koolitust;
  7. osaleb metroloogia valdkonnas toimuvas standardimises ja eestikeelse terminoloogia korrastamises.

Vaata majandus- ja taristuministri käskkirja “Riigi- ja tugietalonide kinnitamine” (14.06.2019)