Metroloogia keskasutuse ülesanded

Eesti Vabariigi metroloogia keskasutuse ülesanded mõõteseaduse järgi

  1. korraldab riigietalonide perioodilist kalibreerimist, koordineerib riigi finantseeritavate tugietalonide perioodilist kalibreerimist ja võrdlusmõõtmisi rahvusvaheliste või teiste riikide etalonidega võrdlemiseks;
  2. esindab majandus- ja kommunikatsiooniministri volitusel Eestit Euroopa ja rahvusvahelistes metroloogiaorganisatsioonides;
  3. koordineerib riigietaloni laborite arendus- ja teadustegevust;
  4. koostab ja esitab majandus- ja kommunikatsiooniministrile riigietalonide arendusplaane ja aruandeid;
  5. korraldab kalibreerimislaborite vahelisi võrdluskalibreerimisi;
  6. korraldab metroloogia-alast koolitust;
  7. osaleb metroloogia valdkonnas toimuvas standardimises ja eestikeelse terminoloogia korrastamises.

Vaata majandus- ja taristuministri käskkirja “Riigi- ja tugietalonide kinnitamine” (14.06.2019)

Teabevaldaja kohustused metroloogia osas

Avaliku teabe seaduse § 5 lg-st 2 tulenevalt laienevad AS Metroserdile teabevaldaja kohustused teabe osas, mis puudutab metroloogia keskasutuse ülesannete täitmist.
Kui soovite nimetatud teabele juurdepääsu, on teil võimalik pöörduda meie poole teabenõude, märgukirja või selgitustaotlusega.
Pöördumiseks palume kasutada e-posti aadressi sekretar@metrosert.ee või postiaadressi Teaduspargi 8, 12618 Tallinn.

Teabenõudega saate küsida dokumenti või infot, mis on juba olemas. Teabenõudele vastame 5 tööpäeva jooksul.
Märgukirjaga saate teha ettepanekuid või juhtida tähelepanu mõnele üldisele probleemile seoses Metroserdi poolt metroloogia keskasutuse ülesannete täitmisega.
Selgitustaotlusega saate küsida teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisainfot. Vastame teile üldjuhul mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.