Taatlemine

Taatlemise eesmärk
Taadeldavad mõõtevahendid

 

 

Mõõteseadus § 2 p 21
„Taatlemine on protseduur, mille käigus pädev taatluslabor kontrollib mõõtevahendi nõuetele vastavust“

Taatlemise eesmärk:

Taatlemise eesmärgiks on kaitsta kodanike ja riigi huvisid ebaõigete mõõtmiste kaudu tekkida võivate kahjude eest. Mõõtevahendite taatlemise kohustus on Eestis ja Euroopa Liidus reguleeritud seadusandlike aktidega (vt. viited). Metroserdile on Eesti Vabariigi poolt antud õigus tegutseda mõõteseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse alusel volitatud ja teavitatud asutusena. Selle alusel teostab Metrosert mõõtevahendite riigisisest esma- ja kordustaatlust ning mõõtevahendite vastavushindamist kui inspekteerimisasutus.

Taatlemisteenuse hinnakiri

Mõõtevaldkonnad, mida taadeldatakse:

Taadeldavad mõõtevahendid:

Millised on taatlemiseks vajalikud sammud?

  1. Vali mõõtevahend, mida soovid taadelda.
  2. Võta ühendust Metroserti spetsialistiga.
  3. Saad teada teenuse ja hinna.
  4. Tood seadme taatlemisele.
  5. Metroserti spetsialistid taatlevad seadme.
  6. Saad teada tulemuse.

Taatlemisteenuse hinnakiri

 

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt väljastatud akrediteerimistunnistuse ja selle lisadega on kinnitatud Metroserdi akrediteeritud taatlusteenuste ulatus.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti otsus anda Metroserdile õigus tegutseda taatluslaborina: