Taatlemine

MÕÕTEVAHENDITE TAATLEMINE

“Taatlemine on protseduur, mille käigus pädev taatluslabor kontrollib mõõtevahendi nõuetele vastavust” (mõõteseadus § 2 p 21).

Taatlemise eesmärgiks on kaitsta kodanike ja riigi huvisid ebaõigete mõõtmiste kaudu tekkida võivate kahjude eest. Mõõtevahendite taatlemise kohustus on Eestis ja Euroopa Liidus reguleeritud seadusandlike aktidega (vt. viited). Metroserdile on Eesti Vabariigi poolt antud õigus tegutseda mõõteseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse alusel volitatud ja teavitatud asutusena. Selle alusel teostab Metrosert mõõtevahendite riigisisest esma- ja kordustaatlust ning mõõtevahendite vastavushindamist kui inspekteerimisasutus.

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse poolt väljastatud akrediteerimistunnistuse ja selle lisadega on kinnitatud Metroserdi akrediteeritud taatlusteenuste ulatus.

Tehnilise Järelevalve Ameti otsus anda Metroserdile õigus tegutseda volitatud ja teavitatud asutusena:

TAADELDAVAD MÕÕTEVAHENDID

Lisainfo: klienditeenindus.