Rahvusvaheline metroloogiapäev 2019 „Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem – fundamentaalselt parem“

Üleilmse metroloogiapäevaga tähistatakse iga-aastaselt rahvusvahelise meetrikonventsiooni allkirjastamist 20. mail 1875. See rahvusvaheline leping lõi raamistiku globaalsele mõõteteaduse alasele koostööle ja selle rakendamisele tööstuses, kaubanduses ning ühiskonnas tervikuna. Metroloogia ehk mõõteteadus omab järjest kesksemat rolli teadusavastustes ja innovatsioonis, tööstuslikus tootmises ja rahvusvahelises kaubanduses, elukvaliteedi parandamises ja keskkonnakaitses. Meetrikonventsiooni algeesmärk – ülemaailmne mõõtmiste ühtsus – on ka täna, 2019. aastal, sama oluline, kui see oli aastal 1875.

2019. aasta metroloogiapäeva teema on: rahvusvaheline mõõtühikute süsteem – fundamentaalselt parem. Nimetatud teema valiti seetõttu, et 16. novembril 2018 lepiti Versailles’s, Prantsusmaal toimunud Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsil kokku rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (edaspidi SI) ühes fundamentaalsemas muudatuses selle kehtivuse algusest alates ning kokkulepitu jõustub 20. mail 2019. Muudatused tuginevad uute mõõtemeetodite uurimustulemustele, milles on põhialustena kasutatud kvantnähtuseid. SI tugineb nüüdsest füüsikaseadustega seotud definitsioonide kogumile, mille eeliseks on võime hõlmata edasisi mõõtmistega seotud arenguid nii teaduses kui tehnoloogias vastamaks kasutajate vajadustele tulevikus.

Ülemaailmselt tegeletakse metroloogiainstituutides ja keskastutustes järjepidevalt mõõteteaduse edendamise eesmärgil uute mõõtemeetodite arendamise ja valideerimisega erinevatel keerukuse tasemetel. Rahvuslikud metroloogiainstituudid osalevad Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) poolt koordineeritavatel võrdlusmõõtmistel kindlustamaks mõõtetulemuste ülemaailmset usaldusväärsust. BIPM-i liikmesriikide foorumis suunatakse tähelepanu mõõtmistega seotud uutele väljakutsetele. Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Organisatsioon (OIML) arendab rahvusvahelisi soovitusi, mille eesmärgiks on ülemaailmselt ühtlustada nõuded valdkondlike õigusaktide väljatöötamisel.

Rahvusvahelise metroloogiapäeva tähistamisega soovitakse juhtida laiemat tähelepanu mõõtmiste mõjule meie igapäevases elus ning tunnustada kõigi nende inimeste panust, kes töötavad aastaringselt kõige selle nimel nii riikidevahelistes kui rahvuslikes valdkondlikes organisatsioonides.

Eestis täidab metroloogia keskasutuse rolli AS Metrosert, mis tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise, taatlemise, erimõõtmistööde ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega, hoiab ja arendab riigietalone, korraldab täienduskoolitusi ning on tunnustatud väärismetallide katselabor. AS Metrosert esindab Eestit rahvusvahelises metroloogia-alases koostöös, muuhulgas Euroopa metroloogiaorganisatsioonis EURAMET. ASi Metrosert laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. 01. juulil 2019 tähistab AS Metrosert 100. tegutsemisaastat.

Metroloogiapäeval, 20.05.2019 Eestis ilmuv postmark „Metrosert 100“ on pühendatud Eesti metroloogia keskasutuse 100. juubelile ja SI põhiühikute uute definitsioonide jõustumisele. Alates 20. maist 2019 on ASi Metrosert kodulehel avaldatud eestikeelne poster SI põhiühikute uuendatud definitsioonide kohta. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Füüsika Seltsiga levitatakse infot postri kohta Eesti koolides ning see on kõigile huvilistele Metroserdi kodulehelt allalaetav.

Käesoleva teksti valmimisel on kasutatud rahvusvahelise metroloogiapäeva ametlikul kodulehel (http://www.worldmetrologyday.org/) avaldatud tekste, mille tõlked ei ole üle vaadatud rahvusvahelise metroloogiapäeva meeskonna poolt.

AS Metrosert

Samal teemal:

Uudis 2018. aasta rahvusvahelisest metroloogiapäevast (teema: „Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) pidev areng“)