Rahvusvaheline metroloogiapäev 2018 „Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) pidev areng“

20. mail 2018 tähistatakse rahvusvahelist metroloogiapäeva meenutamaks rahvusvahelise meetrikonventsiooni allkirjastamist 1875. aastal. See riikidevaheline diplomaatiline leping pani aluse ülemaailmsele mõõtmiste ühtsusele teaduslike avastuste ja innovatsiooni, tööstusliku tootmise ja rahvusvahelise kaubanduse, samas ka elukvaliteedi parandamise ning globaalse keskkonnakaitse toetamiseks. Rahvusvaheline metroloogiapäev on iga-aastane sündmus, mida tähistatakse enam kui 80 riigis juhtimaks tähelepanu mõõtmiste mõjule igapäevases elus.

2018. aastal on metroloogiapäeva teemaks rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) pidev areng. Nimetatud teema valiti seetõttu, et novembris 2018 toimuval Kaalude ja Mõõtude Peakonverentsil lepitakse eeldatavasti kokku ühes suurimas muudatuses rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (edaspidi SI) vastuvõtmisest alates. Kavandatud muudatused tuginevad uute mõõtemeetodite uurimustulemustele, milles on kasutatud fundamentaalsete alustena kvantnähtuseid. SI tugineb edaspidi füüsikaseadustega seotud definitsioonide kogumile, mille eeliseks on võime hõlmata edasisi mõõtmistega seotud arenguid nii teaduses kui tehnoloogias vastamaks kasutajate vajadustele tulevikus.

Kirjeldatud muudatuse taga on väga paljude pühendunud metroloogide töö mitmete SI baasühikute ümberdefineerimise parima meetodi määratlemiseks. Taoline läbivaatamine ei mõjuta otseselt legaalmetroloogiat, kuna kasutajatele säilib jälgitavus sarnaselt tänasega. Tegemist on olulise muudatusega mõtlemises ehk selles, kuidas defineeritakse teatud mõõtühikuid ning mõnedel juhtudel ka selles, kuidas jälgitavus mõõtühikuni lõplikult kindlaks määrata. Muudetud SI tugineb täielikult füüsikalistele fundamentaalkonstantidele. Kuigi see võib tunduda enneolematu ja põhjaliku muudatusena, on seda lähiminevikus ka varem mitmel korral tehtud: Maa liikumisele rajanenud ajaühik sekund (1967/68) ja pikkuseühik meeter (1983) defineeriti ümber tuginedes aatomi ja elektromagnetilistele konstantidele. Käesoleval aastal kavandatav ajalooline muudatus, mis tugineb ühikute definitsioonides loodusseadustele, kõrvaldab viimase seose SI ja materiaalsetel objektidel põhinevate definitsioonide vahel. Revisjoni ühe olulise tulemusena on kilogramm edaspidi seotud Plancki konstandi täpse väärtusega, mitte enam 1889. aastal kinnitatud rahvusvahelise kilogrammi prototüübiga.

Ülemaailmselt tegeletakse metroloogiainstituutides ja keskastutustes järjepidevalt mõõteteaduse edendamise eesmärgil uute mõõtemeetodite arendamise ja valideerimisega erinevatel keerukuse tasemetel. Rahvuslikud metroloogiainstituudid osalevad Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) poolt koordineeritavatel võrdlusmõõtmistel kindlustamaks mõõtetulemuste ülemaailmne usaldusväärsust. BIPM-i liikmesriikide foorumis suunatakse tähelepanu mõõtmistega seotud uutele väljakutsetele. Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Organisatsioon (OIML) arendab rahvusvahelisi soovitusi, mille eesmärgiks on ülemaailmselt ühtlustada nõuded erinevates eluvaldkondades.

Rahvusvahelisel metroloogiapäeval tunnustatakse ja tähistatakse kõigi nende inimeste panust, kes töötavad aastaringselt kõige selle nimel nii riikidevahelistes kui rahvuslikes organisatsioonides.

Eestis täidab metroloogia keskasutuse rolli AS Metrosert, mis tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise, taatlemise, erimõõtmistööde ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega, hoiab ja arendab riigietalone, korraldab täienduskoolitusi ning on tunnustatud väärismetallide katselabor. AS Metrosert esindab Eestit rahvusvahelises metroloogia-alases koostöös, muuhulgas Euroopa metroloogiaorganisatsioonis EURAMET. AS-i Metrosert laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. aasta rahvusvahelise metroloogiapäeva plakat on kujundatud Šveitsi metroloogiainstituudi METAS poolt ning tunnuslause „Pidev areng“/“Constant Evolution“ pakkus välja Itaalia metroloogia keskasutus INRiM.

Käesoleva teksti valmimisel on kasutatud rahvusvahelise metroloogiapäeva ametlikul kodulehel (http://www.worldmetrologyday.org/) avaldatud tekste, mille tõlked ei ole üle vaadatud rahvusvahelise metroloogiapäeva meeskonna poolt.

AS Metrosert