EMAS – Mis see on ja kellele seda vaja võiks olla?

Mis on EMAS?

EMAS ehk Eco-Management and Audit Scheme on 1993. aastal vastu võetud Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise skeem. Kui esialgu sooviti määrusega mõjutada vaid tööstussektori ettevõtteid, siis nüüdseks on kõikidel era- ja avaliku sektori organisatsioonidel võimalik EMAS tunnustust saada. Viimane, hetkel kehtiv määruse regulatsioon on vastu võetud 2009. aastal (Euroopa ühenduse määrus nr 1221/2009/EÜ). Määrust on muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) nr 2017/1505 ja (EL) 2018/2026.

EMAS´i eesmärk on toetada organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamist ning selle parendamist. Lisaks tahetakse regulatsiooniga tagada, et organisatsioonid jagaksid keskkonnaalast teavet avalikkusele ning teistele huvipooltele.

Miks EMAS´it vaja on?

EMAS’i abil saavad organisatsioonid enda tegevusega kaasnevaid keskkonnamõjusid vähendada, suurendada oma konkurentsivõimet ning säästa ressursse.

EMAS tõendatus tagab, et organisatsiooni ressursikasutus seisneb säästliku tarbimise põhimõtetel. See omakorda aitab tegevuskulusid kärpida ning kokkuhoidlikult tegutseda, sest ressursside kasutust seiratakse regulaarselt ning organisatsiooni tegevusega kaasnevate ressursside võimalikud kokkuhoiukohad joonistuvad selgemalt välja.

Keskkonnamõjude vähendamine ning nende kontrolli all hoidmine aitab kaasa ka positiivsema maine ja kõrgemate väärtuste kujundamisele. Lisaks aitab efektiivne toimimine ettevõttesiseseid protsesse ja ka suhtlust hõlbustada.

Selleks, et keskkonnategevust süsteemselt läbi viia, on organisatsioonidel vaja kaardistada protsessid ja neist tingitud keskkonnamõju, hinnata vastavust õigusaktide nõuetele, panna paika eesmärgid ja nende saavutamiseks planeeritud tegevuskava, määrata vastutus ja toimingud ning tagada keskkonnajuhtimissüsteemi toimimist toetavate juhendite olemasolu.

EMAS vs ISO 14001:2015

EMAS´ile vastava keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded ühilduvad ISO 14001 omadega. Lisaks ISO 14001 nõuetele ootab EMAS asutustelt rohkem avatust keskkonnategevuse arendamisel, demonstreerimisel ja väliste huvirühmadega koostööd tehes.

Nii ISO 14001 kui ka EMAS´il põhinevat keskkonnajuhtimissüsteemi saavad rakendada kõik organisatsioonid, sõltumata ettevõtte tegevusvaldkonnast. Juhtimissüsteemi kasutusele võtmine toob pikemas perspektiivis ettevõttele aga kindlasti kasu, sest ettevõtte tegevusega seotud olulised teemad, mis on nii või naa keskkonnavaldkonnaga tihedalt põimunud, on regulaarselt seiratud. Võimalikud kokkuhoiukohad tulevad selgelt välja ja nii võib kindel olla, et juhtimissüsteemiga kaasnevad positiivsed mõjud nii ümbritseva keskkonna kui ka ettevõtte jaoks.

EMAS´i auditeerimise viis on samuti sarnane teistele juhtimissüsteemidele (juhtimissüsteemide auditeerimisest kirjutasime lähemalt artiklis “Sertifitseerida või mitte – selles on küsimus“). Auditi käigus hinnatakse EMAS nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu. Kui sõltumatu osapoole auditeerimine on edukalt läbitud ja koostatud on keskkonnaaruanne, väljastab Keskkonnaagentuur ettevõttele EMAS nõuetele vastava organisatsiooni registreerimistunnistuse ja EMAS logo ning ettevõtte andmed avalikustatakse EMAS registris.

EMAS – tõusev trend

01.01.2020. aastal kehtima hakanud jäätmeseaduse redaktsioon sätestab jäätmehoolduse korralduse, nõuded jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.

Seaduse kohaselt peab isik, kes taotleb luba või registreeringut jäätmete ladustamiseks, sealhulgas jäätmete käitlemisega kaasnevaks ladustamiseks, esitama loa andjale koos taotlusega Euroopa Majanduspiirkonnas krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks (jäätmeseadus § 98³ lg 1). Erandina on välja toodud, et garantiid või finantstagatist ei pea omama isikud, kellel on Euroopa Liidu määruse nõuetele vastav keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem ehk EMAS (jäätmeseadus § 98³ lg 5 p 6).

Seaduse tasandil reguleerimine on toonud kaasa positiivse tendentsi EMAS määrusele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi tõendamiste kasvu näol. Ettevõtete arv, kes soovib EMAS´ile vastava keskkonnajuhtimissüsteemi luua ja auditeerida, on hüppeliselt kasvanud. 2020. aastal on kümmekond ettevõtet soovinud EMAS´le vastava keskkonnajuhtimissüsteemi auditeerimist. Enamik soovijatest on 2020. aasta lõpu seisuga ka edukalt auditeerimised läbinud. 2021. aasta alguses lisandub edukalt auditeerimise läbinud ettevõtteid veelgi.

Metrosert AS on hetkel ainus sertifitseerimisasutus Eestis, kes omab akrediteeritud EMAS tõendaja tunnistust. Meie portfellis moodustavad suurima osakaalu ISO 9001:2015 standardile vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) sertifikaate omavad kliendid. Ja kuigi enam levinud keskkonnajuhtimissüsteem on ISO 14001:2015 standardile vastav süsteem, siis EMAS´le vastava keskkonnajuhtimissüsteemi tõendanud klientide arv näitab kiiret kasvutrendi.

Kuigi juhtimissüsteemide kasutuselevõtt on vabatahtlik, siis aina enam mõistavad organisatsioonid juhtimissüsteemidest saadavat kasu. Keskkonnajuhtimissüsteemi kasutusele võtmine aitab kindlasti ka ümbritsevat keskkonda positiivselt panustada.

Kui oled EMAS tõendamisest huvitatud, siis loe teenusest lähemalt.