Eesti, Läti ja Leedu metroloogia-asutuste kohtumine

Eesti, Läti ja Leedu metroloogia-alase koostöö memorandumi raames toimus 3. aprillil 2019 iga-aastane kohtumine Tallinnas, ASis Metrosert, Eesti metroloogia keskasutuses.

Osalejate ring oli seekord tavapärasest laiem: lisaks ASile Metrosert, LNMC-le (Läti metroloogia keskasutus) ja VMC-le (Vilniuse metroloogiakeskus, Leedu) osalesid ka legaalmetroloogia valdkonnaga seotud ametnikud Leedu metroloogiainspektoraadist, Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

Päeva esimeses pooles kirjeldati ja arutleti metroloogia infrastruktuuride sarnasuste ja erinevuste üle kolmes Balti riigis. Tõdeti, et üldjoontes on Balti riikides metroloogia infrastruktuurid sarnase ülesehitusega, kuid erinevused riiklikus seadusandluses tulenevad rõhuasetuste erinevusest.

Foto 03.04.2019 toimunud Eesti, Läti ja Leedu metroloogia-asutuste kohtumisel osalejatest

Päeva teises pooles vaadati koostöö memorandumi raames üle 2018. aastal sooritatud tegevused ja tehti plaane 2019. aastaks. 2018. aastal toimus 3 vastastikust spetsialistide visiiti ja ühiselt viidi läbi 4 võrdlusmõõtmist läbipaistvuse mõõtevahendi, vee elektrijuhtivuse mõõturi, gaasianalüsaatori ja tõendusliku alkomeetri kalibreerimisel. Võrdlusmõõtmiste aruannete järgi on osalejate tulemused rahuldavad.

2019. aastaks kavandatakse 7 võrdlusmõõtmise läbiviimist füüsikalis-keemiliste ja mahu mõõtmise valdkonnas ning kiirusmõõturite kalibreerimise alal. Võrdlusmõõtmiste üksikasjad (piirkonnad ja ulatused, ajakava jms) täpsustatakse edasise töö käigus. Vastastikused külastused töötajate arendamise ja koolitamise eesmärgil ühildatatakse võrdlusmõõtmiste läbiviimisega.

Lisaks eelnevale toimus kohtumise raames veebiseminar, mille käigus tutvustas Rootsi metroloogiainstituudi (RISE) esindaja EURAMETis ja EMPIR-komitee liiige Jan Johansson Põhjamaade metroloogiavõrgustiku ideed, mis on sündinud Norra, Rootsi, Soome ja Taani metroloogiainstituutide initsiatiivil ning milles oodatakse osalema ka Eesti, Islandi, Leedu ja Läti metroloogiainstituute. Võrgustumine on seotud riikidevahelise teabesiirde tõhustamise, koolituste ja mõõteteenuste vallas võimaliku nutika spetsialiseerumise vajadustega.

Eesti, Läti ja Leedu metroloogia-alase koostöö memorandumi sõlmiti 2016. aastal eesmärgiga teha koostööd metroloogia-alase teabe vahetamises, korraldada ühiseid väljaõppeid, vahetada spetsialiste ja arendada piirüleselt mõõteteenuseid. Memorandum on registreeritud Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsiooni EURAMET projektina nr 1460.

AS Metrosert