AS Metrosert personalist seisuga 01.02.2019

01.02.2019 seisuga oli AS-i Metrosert töötajate nimekirjas kokku 61 inimest. Nendest 8 töötas osalise tööaja alusel ja 2 kasvatavad hetkel kodus beebisid. Naiste ja meeste osakaalude ja arvude kohta töötajaskonnas annab infot allolev pilt.


Töötajate vanuseline jaotus eri vanusegruppide vahel on suhteliselt ühtlane. Esindatud on nii noored oma värskete ideede kui keskealised ja vanemad töötajad oma väärtuslike valdkondlike kogemuste ja oskustega. Töötajate keskmine vanus oli 01.02.2019 seisuga 44,9 aastat ning vanuse mediaan 43 aastat. Ülevaate meie töötajate jagunemisest erinevate vanusegruppide vahel annab alljärgnev joonis.

Metroloogilisi teenuseid pakutakse Tallinnas, Tartus ja Jõhvis asuvates laborites. Tartu laboris töötas 01.02.2019 seisuga 10 inimest, Jõhvi laboris 4 inimest, Tallinna laboris 29 inimest ning riigietalonidega oli seotud 5 inimest (neist 3 tegutsevad ka mõõtevaldkonna spetsialistidena). Ülevaate meie töötajate jaotusest erinevate tegevusvaldkondade vahel leiate alljärgnevalt.

AS-i Metrosert töötajate keskmine tööstaaž seisuga 01.02.2019 oli 11,4 ja staaži mediaan 6,6 aastat. Üle 40 aasta on ettevõttes töötanud 4 inimest. Kõige pikemalt neist üks Tallinna labori metroloog, kellel täitub 2019. aastal 47 tööaastat. Ülevaate töötajate jaotusest tööstaaži gruppide vahel annab alljärgnev joonis.
AS-i Metrosert töötajaid iseloomustab kõrge haridustase. Alljärgnev joonis kirjeldab töötajate jaotust erinevate haridustasemete vahel.
Kõrgahridusega töötajate hulgas on kõige rohkem tehnikateaduse ja loodusteaduse kraadiga töötajaid (vt alljärgnev joonis). 2 töötajat on doktorikraadiga ning 28 töötajat magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooniga.
Pea pooled AS-i Metrosert töötajatest (28 inimest) on Tallinna Tehnikülikooli vilistlased, kuid esindatud on ka teiste kõrgkoolide lõpetajad. Rohkem infot annab järgmine joonis.
Iga-aastaselt panustatakse nii ajalisi kui rahalisi ressursse ettevõtte töötajate välja- ja täiendõppesse, sh sise- ning väliskoolitustesse. Alljärgnevas graafikus on esitatud kokkuvõte perioodil 2016-2018 töötajate sise- ja väliskoolitustesse panustatud tundide kohta.

Tööjõukulud moodustavad suurima osa AS-i Metrosert iga-aastastest ärikuludest. 2018. aasta ärikulude jaotus on esitatud alljärgnevalt.

Töötajatega seotud traditsioonid ja hüved

AS-is Metrosert on välja kujunenud mitmed traditsioonid ja hüved töötajate hoidmise ja tunnustamisega seoses.
• Töötajate igakuisele põhipalgale lisandub tulemustasu (preemia), kui on täidetud aastaeelarvega kinnitatud ettevõtte kui terviku ja vastava struktuuriüksuse käibe- ning kasumiplaanid.
• Töötajatele on ette nähtud kingitused ja rahalised preemiad sünnipäevade, tööjuubelite, lapse sünni, abiellumise ja kõrgkooli lõpetamisega seoses ning rahaline toetus ja lisapuhkus lähedase inimese kaotuse puhul. Täiendavad puhkusepäevad on töötajatele ette nähtud abiellumise, kõrgkooli lõpetamise ja lapse I klassi minemise puhul.
• Töötajate laste kooliaasta alguse puhul makstake vanematele iga-aastast nn ranitsatoetust kuni lapse gümnaasiumi lõpetamiseni.
• Samuti on töötajatele ette nähtud tervisekonto, mille arvelt hüvitatakse spordile, hambaravile ja prillide ostuks tehtud kulutused.
• Kõigile ettevõtte töötajatele laieneb 24/7 õnnetusjuhtumi kindlustus.
• Töötajatele, kellel on aasta lõpu seisuga täitunud ettevõttes 3 tööaastat, on järgmisel kalendriaastal ette nähtud 5 tööpäeva talveperioodi lisapuhkust.
• Viimasel kahel aastal on korraldatud parima kolleegi valimisi, varasemalt valiti aasta töötajat. Aunimetuse saajatele on ette nähtud rahalised preemiad.
• Jõulude puhul peetakse kingitustega meeles nii töötajaid kui nende kuni 14-aastaseid lapsi ning ettevõtte edukate aastatulemuste prognoosi korral makstakse töötajatele jõulupreemiat.
• Iga-aastaselt korraldatakse töötajate pere-, suve- ja aastalõpuüritused ning tähistatakse mitmeid tähtpäevi (näiteks uue aasta tervitamine, vastlapäev, Eesti Vabariigi aastapäev, metroloogiapäev). Igakuiselt kogunetakse kuu viimasel reedel ühiselt tähistama kuu tähtpäevasid (töötajate sünnipäevad, tööjuubelid). Populaarne ja elevusttekitav on sügiseti toimuv AS Metrosert kardivõistlus.
• Olulise tähtsusega on töötajatele hea ning ohutu töökeskkonna tagamine, selle pidev parendamine ja töötajate tervise hoidmisega seotud tegevused. Kõik töötajad läbivad ettevõtte kulul tervisekontrolli ning on vastavalt tehtavatele töödele varustatud vajalike tööriiete, erijalatsite ja isikukaitsevahenditega.
• Tööl on kättesaadavad puhas joogivesi ja soodsa hinnaga kuumad joogid. Olme- ja puhkeruumid on varustatud kõige vajalikuga ning Tallinna majas on töötajate lastele olemas ka väike lastenurk raamatute, mänguasjade ja joonistusvahenditega.

AS-is Metrosert on võimalik töötada koos valdkonna parimate spetsialistidega parima varustusega laborites Eestis. Meile on oluline, et töötajatel oleks soov ja huvi end oma erialal arendada ning seda toetatakse ettevõtte võimalustest ja vajadustest lähtudes. Töötajate arengu seisukohast on olulise väärtusega ka osalemisvõimalus valdkondlikus rahvusvahelises koostöö. Oma tööle ja arengule pühenduvad lojaalsed töötajad on ettevõtte jaoks väärtuslikud, sest läbi nende poolt pakutava targa ja oskusliku töö on võimalik hoida pikaajalisi ja stabiilseid kliendisuhteid.

Teksti koostas Piret Paas, AS Metrosert kliendisuhete ja personalijuht

15.02.2019