AS Metrosert osaleb EURAMET/EMPIR metroloogiaprojektis “NMI-kiibil”

EURAMET-i Euroopa Innovatsiooni ja Uuringute metroloogiaprogrammi (European Metrology Programme for Innovation and Research, EMPIR) raames 1. juunil 2019 alanud projekti 18SIB10 chipS·CALe  põhieesmärgiks on välja arendada optilise võimsuse mõõtmiste usaldusväärne seostatus uuenenud rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühiku, kandelani. Kindel ja lihtne jälgitavusahel spektraalsetel mõõtmistel fotoonikas on eluliselt tähtis tööstusele ja teadusele. Praeguste meetoditega on kasutatavate ränipõhiste etalondetektorite optiliste omaduste, suure ebastabiilsuse, kõrgete opereerimise ja tööjõu kulude tõttu optiliste suuruste mõõtmiste võimekus piiratud. Edasiseks arenduseks rakendatatakse kahe teineteisest sõltumatu primaarse etalondetektori – prognoositava kvantsaagisega pooljuhtdetektori ja krüogeenilise radiomeetri – uudset kombinatsiooni fundamentaalkonstantide e (elementaarlaeng) ja h (Plancki konstant) suhte mõõtmiseks, millega luuakse väiksema määramatusega mõõtemeetodid ja kindel seos uuenenud SI-ni. Kahe etalondetektori jaoks uudse pakendustehnoloogia abil hõlbustatakse optiliste suuruste mõõtetulemuste jälgitavuse tagamist keerulistes mõõtetingimustes väljapool rahvuslikke metroloogiainstituute (National Metrology Institute, NMI). Sellisel moel realiseeritakse esmakordselt kontseptsioon “NMI-kiibil” optilise võimsuse mõõtmiste usaldusväärsuse tagamiseks.

Projektis osaleb 7 rahvuslikku metroloogiainstituuti, sh AS Metrosert ja 3 ülikooli Norrast. Projekti koordinaator on Justervesenet (Norra metroloogiainstituut, JV). 1. juunil 2019 alanud projekt kestab 3 aastat. AS Metrosert panustab projekti käigus loodavate prognoositava kvantsaagisega pooljuhtdetektorite projekteerimisse ja katsetamisesse koostöös JV ja Norra ülikoolidega.

AS Metrosert