Pädeva mõõtja koolitus

Tutvustame Teile alljärgnevalt võimalust korraldada oma ettevõtte töötajatele Pädeva mõõtja koolitus.

Koolitus on vajalik mõõtjatele (ehk mõõtmisega tegelevatele organisatsioonidele), kes Mõõteseaduse § 5 kohaselt peavad tõendama mõõtetulemuste jälgitavust.

Mõõteseaduse § 5 lõike 5 alusel on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtja erialasele pädevusele ning pädevuse hindamise ja tõendamise kord (vastu võetud 13.12.2018 nr 64). Nimetatud määruse § 2 Erialase pädevuse kriteeriumid p 2 alusel peab mõõtmisi läbiviival personalil olema selleks vajalikud oskused, teadmised ja väljaõpe.

Pädeva mõõtja koolituse eesmärgiks on pakkuda koolitusel osalejatele kui mõõtmisega tegelevatele töötajatele mõõtevaldkonnas vajalikke teadmisi ning anda juhiseid, kuidas seadusandluses esitatud nõudeid täita.

Koolituse sisu

Kahepäevase Pädeva mõõtja koolitusprogramm hõlmab mõõteseadusest ja määrusest nr 64 Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtja erialasele pädevusele ning pädevuse hindamise ja tõendamise kord tulenevate nõuete põhjalikku tutvustust, mille täitmine on vajalik mõõtja erialase pädevuse (kompetentsuse) hindamisel ja tõendamisel. Lisaks keskendutakse metroloogia alustele, mõõtevahenditele ja nende kasutamispõhimõtetele nii üldiselt kui ka ettevõtte konkreetsetest mõõtevaldkondadest lähtuvalt.

Koolituse programm (näidis)

Esimene koolituspäev

09:45-10:00
Kogunemine ja hommikukohv

10:00-12:00
Mõõteseadus
Seadus ja rakendusdokumendid. Mõisted. Mõõtevahendite metroloogiline kontroll. Eesti mõõteteenistus.
Kvaliteedikäsiraamat
Mittevastava mõõtetegevuse tõkestamine, audit.

12:00-12:30
Lõuna

12:30-14:30
Metroloogia alused
Metroloogia-alased põhimõisted. SI-süsteemile vastavad mõõtühikud – nende nimetuste, arvväärtuste ja tähiste kirjaviis.
Mõõtevahendid ja nende kasutamine
Mõõtevahendi mõiste ja liigitus. Mõõdud, mõõturid, mõõteriistad, mõõtemuundurid ja mõõtesüsteemid. Mõõtevahendite valiku põhimõtted.

14:30-14:45
Kohvipaus

14:45-16:00
Mõõtevahendi metroloogilised karakteristikud, mõjurid ja kasutustingimused.
Mõõtmiste jälgitavus. Jälgitavuse tõendamine. Etalonid ja võrdlusmõõtmised.

Teine koolituspäev

08:45-09:00
Kogunemine ja hommikukohv

09.00-10:30
Metroloogia alused
Mõõtetulemuse määramatuse kontseptsioon. Määramatuse komponentide hindamine.

10:30-10:45
Kohvipaus

10:45-13:00
Mõõtühiku realiseerimine (vastavalt ettevõtte mõõtevaldkondadele: mass, maht jne).
Mõõtevahendid, valik ja kasutamisalad (vastavalt ettevõtte mõõtevaldkondadele).
Mõõtemetoodikad – nõuded, koostamine ja valideerimine.
Mõõdiste töötlemine, protokollimine, säilitamine, usaldusväärsus.

13:00-13:30
Lõuna

13:30-15:30
Mõõtemetoodika kasutamine, mõõtmiste läbiviimine
(Loengu sisu sõltub koolitatava ettevõtte spetsiifikast ning selles lepitakse eelnevalt kokku. Võimalik on ka metoodika eelnev väljatöötamine Metroserdi poolt või koostöös Metroserdiga.)
Koolituse kokkuvõte, arutelu.

Koolituse läbiviijad on metroloogiavaldkonna parimad spetsialistid Eestis:

  • Lauri Lillepea, MSc (metroloogiadivisjoni juht);
  • Indrek Odrats, MSc (tehniline juht);
  • Toomas Kübarsepp, Dr Tech (teadus-arendusdivisjoni juht);
  • vajadusel teised Metroserdi spetsialistid ja/või metroloogid või spetsialistid väljastpoolt Metroserti.

Koolitust on võimalik läbi viia Metroserdi Tallinna labori (Teaduspargi 8, Tallinn) või Tartu labori (Riia 142, Tartu) koolitusruumides. Samuti on võimalik kokku leppida, et koolitus viiakse läbi tellija juures kohapeal.

NB! Metroserdi koolitusruumide maksimaalne mahutavus on 14 osalejat.

Kahepäevase Pädeva mõõtja koolituse maksumus kuni 10 osaleja korral on 2 400 eurot ning 11-20 osaleja korral 3 000 eurot. Hinnale lisandub käibemaks. Suurema osalejate arvu korral lepitakse hinnas eraldi kokku.

Huvi korral Metroserdi poolt pakutava pädeva mõõtja koolituse vastu palume ühendust võtta e-kirja või tavakirja teel. Pöördumise põhjal koostame Teile koolituspakkumise.

Heale koostööle lootma jäädes ja lugupidamisega

Lisainfo:

Telefon: 681 4815 (üld)
E-post: sekretar@metrosert.ee