Täienduskoolituse õppekorralduse alused

1. AS Metrosert (rg-kood 10397748, majandustegevusteate nr 214808) korraldab avalikke ja organisatsioonide vajadustest lähtuvaid tellitavaid täienduskoolitusi järgmistes teemavaldkondades: metroloogia, juhtimissüsteemid, väärismetallid ja -kivid.

2. AS Metrosert poolt pakutavatel täienduskoolitustel võivad osaleda kõik huvitatud isikud. Enamasti on koolituse sihtgrupp määratletud õppekavas.

3. Täienduskoolitustele registreerumise, koolituste tellimise, koolitustel osalemise, arvelduste, koolituste ärajäämise või edasilükkumisega ning muud koolituste korraldamisega seotud olulised tingimused on sätestatud AS Metrosert koolitusteenuse üldtingimustega.

4. Täienduskoolituse õppekavad ning täienduskoolituskursustega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega avalikustatakse AS Metrosert veebilehel rubriigis Koolitused.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1.   Täienduskoolituse õppekavade koostamisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse seadusest; Täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalistTäienduskoolituse standardist; klientide soovidest, vajadustest ja tagasisidest; koolitajate ettepanekutest ning metroloogia keskasutuse ülesandest korraldada metroloogiaalast koolitust.

1.2.   Täienduskoolituskursustega seotud täiskasvanute koolitajateks on kõrgharidusega isikud, kes on koolituse teemavaldkonnas tööalaselt tegutsevad kompetentsed tippspetsialistid ja praktiliste kogemustega koolitajad, s.t. AS-is Metrosert: divisjonide juhid, laborite juhid, tehniline juht, mõõtevaldkondade spetsialistid, etalonihoidjad, audiitorid või teised AS Metrosert töötajad, eeldusel, et neil on koolituse teoreetilise ja/või praktilise osa läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ja vajalik praktiline töökogemus. Koolitajate valiku otsustab iga õppekava osas koolituse projektijuht.

1.3.   Täienduskoolitused toimuvad AS Metrosert Tallinna või Tartu laborites koolituste läbiviimiseks ettenähtud ruumides (aadressid vastavalt: Teaduspargi 8, Tallinn; Riia 142, Tartu). Õppekeskkond on koolituste läbiviimiseks sobilik ning ruumid on varustatud koolituste läbiviimiseks vajalikuga (mööbel, esitlusvahendid jmt). Tellija juures kohapeal on võimalik koolitusi korraldada juhul, kui õppekeskkonnas ehk kasutatavas koolitusruumis on koolituste läbiviimiseks piisav valgustus, temperatuur, vajalik sisustus (mööbel), tehnilised vahendid (paber- või tavatahvel, sobilik esitlustehnika, mis tagab koolitajale tema oma arvutit kasutades koolitusslaidide esitlusvõimaluse koolitusel osalejatele) jm koolituste läbiviimiseks vajalik.

1.4.   Täienduskoolitustel osalejatele väljastatakse koolituse alguses koolitusmaterjal.

1.5.   AS Metrosert ruumides toimuvatel täienduskoolitustel on osalejatele vastavalt iga koolituse ajakavale ette nähtud kohvipausid, mis sisalduvad koolituse hinnas. Koolitustel osalejatele jagatakse igakordselt infot lõunasöögivõimaluste kohta sõltuvalt koolituse toimumiskohast.

2.   Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Täienduskoolituse kohta tagasiside saamiseks palutakse osalejatel iga koolituse lõpus täita tagasiside ankeedid. Koolitusel osalenud hindavad ankeedis koolitusega seotud erinevaid aspekte ning saavad teha parendusettepanekuid. Tagastatud täidetud ankeetide põhjal koostatakse iga koolituse kohta tagasiside kokkuvõte, mis säilitatakse koolituste tagasiside elektroonses kaustas AS Metrosert serveris olles kättesaadav kõikidele koolitajatele. Kogutud tagasiside on aluseks edaspidise koolitustegevuse tulemuslikuks kavandamiseks ja koolitusteenuse järjepidevaks parendamiseks.