Tooted ru

TOOTE JA TEENUSE SERTIFITSEERIMINE

Toodete ja teenuste sertifitseerimine on nende vastavuse tõendamine standardi või muu normdokumendi nõuetele kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Metrosert on spetsialiseerunud järgmiste toodete ja teenuste sertifitseerimisele:

  • Mööbel kontoritele ja haridusasutustele
  • Tõlketeenuse osutamine (ISO 17100)
  • Toodete tootmisohje hindamine

SERTIFITSEERIMISE ALUSDOKUMENDID

  • Standard EVS – EN ISO/IEC 17065
  • Akrediteerimisasutuste koostööorganisatsiooni EA (European co-operation for Accreditation) juhendid

SERTIFITSEERIMISE ETAPID

Pakkumise taotlus

Sertifitseerimisega seotud tööde maht sõltub sertifitseeritava toote või teenuse keerukusest, organisatsiooni suurusest ja tegevuskohtade arvust. Kui on vaja toodet katsetada, siis sertifitseerimistasudele lisandub toote katsetamise tasu sõltumatus katselaboris. Toote ohutusega seotud katsed tuleb läbi viia tunnustatud katselaboris. Pakkumisega nõustunud organisatsiooniga sõlmitakse sertifitseerimisleping.

Sertifitseerimisaudit

Sertifitseerimisauditi, standardile vastavuse kontrollimiseks, viib läbi pädev meeskond. Sertifitseerimisaudit on kahe etapiline. Auditi I etapi käigus hinnatakse dokumentatsiooni, läbiviidud katsete ja tootmisohje piisavust ning lahendatakse võimalikud ebaselgused. Auditi I etapi kohta esitatakse aruanne koos leitud mittevastavuste kirjeldusega.

Sertifitseerimisauditi II etapp viiakse läbi mitte hiljem kui 3 kuud peale auditi I etapi läbiviimist. Sertifitseerimisauditi II etapi eesmärgiks on hinnata organisatsiooni tootmisohje rakendatust. Auditi ajal külastatakse organisatsiooni kõiki tootmisega seotud tegevuskohti. Auditi käigus fikseeritud leiud analüüsitakse koos organisatsiooniga selgitades leidude mõju organisatsiooni tegevuse tulemuslikusele. Sertifitseerimisauditi tulemus esitatakse organisatsioonile kirjaliku aruandena. Mittevastavuste kõrvaldamiseks on organisatsioonil aega kuni 3 kuud.

Sertifikaadi väljaandmine

Sertifikaat antakse välja peale sertifitseerimisauditil leitud mittevastavuste kõrvaldamist. Sertifikaat kehtib kolm aastat. Sertifikaadi kehtivuse ajal kontrollitakse organisatsiooni vastavust nõuetele regulaarselt toimuvate järelevalveaudititega.

Järelevalveauditid

Järelevalveauditid sertifikaadi kehtivuse ajal toimuvad kokkuleppel organisatsiooniga kas 6, 9 või 12 kuulise intervalliga. Järelevalveauditi tulemus esitatakse organisatsioonile kirjaliku aruandena. Leitud mittevastavuste kõrvaldamiseks on organisatsioonil aega kuni 3 kuud.

Sertifikaadi uuendamine

Väljaantud sertifikaadi kehtivust saab pikendada iga kolme aasta järel. Sertifikaadi kehtivuse pikendamiseks viiakse läbi uus sertifitseerimisaudit. Kui organisatsioonis ei ole toimunud olulisi muutusi, siis vastab sertifikaadi uuendamise audit oma mahult sertifitseerimisauditi II etapi mahule.

TÄIENDAVAD TEENUSED

Lisaks sertifitseerimisaudititele pakub Metrosert kõigile organisatsioonidele võimaluse oma tootmisohje täiendavaks hindamiseks. Hindamise vajadus võib tekkida ettevõttel, kes arendab oma tootmisohjet ja soovib saada eksperthinnangu selle vastavusest eelnimetatud standarditele. Hindamine ei ole kohustuslik, kuid aitab ära hoida üldisemad vead tootmiskorralduses.

METROSERDI AKREDITEERINGUD

LISAINFO

Metrosert AS sertifitseerimisdivisjon
tel 681 4815
sertifitseerimine@metrosert.ee