Kinnispakk ru

KINNISPAKI TÄITEKOGUSE KONTROLLISÜSTEEMI SERTIFITSEERIMINE

Kinnispakk on pakendatud toode, mille pakendile on pakendaja märkinud eelmääratletud nimikoguse ja sulgenud pakendi ostja juuresolekuta viisil, mis ei võimalda pakendi täitekogust muuta pakendit avamata või rikkumata (Mõõteseadus §2 Mõisted).

Kinnispakkide nõuetele vastavuse kontrollimise ja täitekoguse tagamise süsteemi eesmärgiks on kindlustada kaupade takistamatu liikumine EL liikmesriikides ja ühtlasi tagada tootmisettevõtte (pakendaja) klientide (ostjad, hulgi- ja jaemüüjad) ja ka turu järelvalveasutuste kindlus, et pakendatud nimikogused vastavad etiketil toodule.

Metrosert pakub ettevõtetele kinnispakkide täitekoguse tagamise süsteemi sertifitseerimist. Metroserdi poolt väljastatud sertifikaat on tunnistus selle kohta, et ettevõttes on rakendatud ja toimib kinnispakkide nõuetele vastavuse kontrollimise ja täitekoguse tagamise süsteem vastavalt mõõteseaduse nõuetele. Vastavussertifikaat väljastatakse 3 aastaks. Sertifikaadi väljastamisega kaasneb kohustus ettevõtte kinnispaki täitekoguse kontrollisüsteemi järelevalveks üks kord aastas.

SERTIFITSEERIMISE ALUSDOKUMENDID

  •  Mõõteseaduse §17 «Nõuded kinnispakkidele ja kinnispakkide käitlemine» ja §18 «Kinnispakkide täitekoguse ja märgistuse kontroll»
  • «Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratletud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, sealhulgas e-märgise kuju, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguse kontrollimise kord» (MKM määrus nr 114)
  • Euroopa Nõukogu direktiiv nr 76/211/EMÜ

SERTIFITSEERIMISE ETAPID

Pakkumise taotlus

Sertifitseerimisega seotud tööde maht arvutatakse audiitorpäevades lähtudes pakendusliinide ja erinevate pakendite arvust. Pakkumine esitatakse pakkumise taotluse põhjal. Pakkumisega nõustunud organisatsiooniga sõlmitakse sertifitseerimisleping.

Sertifitseerimisaudit

Sertifitseerimisauditi nõuetele vastavuse kontrollimiseks viib läbi pädev meeskond. Audit koosneb kahest osast.  Esiteks kontrollitakse dokumentatsiooni vastavust direktiivi nõuetele sh täitekoguse kontrolli protseduuride asjakohasust.  Teiseks hinnatakse täitekoguse kontrolli protseduuride järgimist. Lähtudes pakendusliinide ja pakendite arvust kontrollitakse nõutav arv pakendeid, pakendamisega seonduvat dokumentatsiooni ja metroloogilisi vahendeid. Auditi käigus fikseeritud leiud analüüsitakse koos kliendiga, selgitades leidude mõju ettevõtte tegevuse tulemuslikusele. Sertifitseerimisauditi tulemus esitatakse kliendile kirjaliku aruandena. Mittevastavuste kõrvaldamiseks on ettevõttel aega kuni 3 kuud.

Sertifikaadi väljastamine

Sertifikaat antakse välja peale sertifitseerimisauditil leitud mittevastavuste kõrvaldamist. Sertifikaat kehtib kolm aastat. Sertifikaadi kehtivuse ajal kontrollitakse ettevõtte vastavust nõuetele regulaarselt toimuvate järelevalveaudititega.

Järelevalveauditid

Järelevalveauditid sertifikaadi kehtivuse ajal toimuvad kokkuleppel kliendiga kas 6, 9 või 12 kuulise intervalliga. Järelevalveauditi eesmärgiks on veenduda täitekoguse kontrolli protseduuride järgimist. Järelevalveauditi tulemus esitatakse ettevõttele kirjaliku aruandena. Leitud mittevastavuste kõrvaldamiseks on ettevõttel aega kuni 3 kuud.

Sertifikaadi uuendamine

Väljaantud sertifikaadi kehtivust saab pikendada iga kolme aasta järel. Sertifikaadi kehtivuse pikendamine toimub järelevalveauditi raames.

METROSERDI AKREDITEERINGUD

LISAINFO

Metrosert AS sertifitseerimisdivisjon
tel 681 4815
sertifitseerimine@metrosert.ee