Tellitavad koolitused

Arvestades Tellija soove koostame vajaliku teema ja mahuga koolitusprogrammi või seminarikava. Tellijaga lepitakse kokku koolituse ajas, kohas, korralduses, grupi suuruses, vajalikes esitlusvahendites jm. Loengutel/seminaridel osalenud saavad asjakohase koolitustõendi. Tõend koolituse läbimise kohta on EAK poolt aktsepteeritav metroloogia-alase täiend- ja väljaõppena. Samuti on Metroserdi koolitus olulise tähtsusega pädeva mõõtja tunnustuse ja/või labori akrediteeringu taotlemisel.Koolituse maksumus grupile lepitakse tellijaga eraldi kokku. Koolituse maksumus sisaldab väga põhjalikku jaotusmaterjali ja kohvipause.

Tellitavate koolituste puhul on koolituste läbiviimine võimalik klientide juures kohapeal või kasutades selleks Metroserdi koolitusruume Tallinnas või Tartus. Tellitavate koolituste soovist palume meid ette teavitada vähemalt üks kuu enne soovitavat koolituse toimumise aega.

Pakume ka paindlikku võimalust tellida metroloogia ja juhtimissüsteemide valdkonnast veebikoolitust, mis võimaldab omandada uusi praktilisi teadmisi kodust lahkumata. Veebiõppe käigus on võimalik koolitajaga vahetult suhelda ja jooksvalt tekkivaid küsimusi käsitleda.

Veebikoolitusi saame läbi viia ka individuaalõppe või ettevõtte meeskonnaõppe vormis koolitustena. Võtke kontakti, leiame Teile sobiva lahenduse!

Koolituspakkumise saamiseks palume täita koolituspakkumise päringu vorm.

Tellitavate koolitustega seonduvate küsimuste korral palume Teil pöörduda  e-kirja teel koolitus@metrosert.ee 

Leia endale huvipakkuv teema:

Metroloogia-alased loengud ja praktilised seminarid

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade ja täiendada koolitusel osalejate teadmisi ehtekividest. Koolitus on kasulik juveeltoodete müüjatele, valmistajatele ning kõigile teemast huvitatutele.

Koolituse teemadeks on:

– Ehtekivide klassifitseerimine; kulumiskindlus; optilised omadused; looduslike kivide parandamise meetodid.
– Sünteetilised kivid.
– Vääriskivide imitatsioonid.
– Kivid ehetes.
– Anorgaanilised materjalid.
– Orgaanilise päritoluga materjalid.

Iga kivi või kivide rühma kohta antakse ülevaade parandamise meetoditest, imitatsioonide nimekirjast, esitatakse info sünteetilise analoogi olemasolu ning kivi hooldusnõuete kohta.

NB! Koolituse käigus ei käsitleta kivide astroloogilist sobivust ning nende võimalikku mõju inimese organismile.

Maht: 7 AK

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade standardi ISO 17025:2017 nõuetest ja nende rakendamisest katse- ja kalibreerimislaborites ning riskihindamise metoodikatest.

Koolituse teemadeks on:

– Ülevaade standardist ISO 17025:2017 ‒ kasutusvaldkonnad, ülesehitus.
– Üldnõuded: erapooletus ja konfidentsiaalsus.
– Nõuded labori struktuurile.
– Nõuded labori ressurssidele.
– Nõuded protsessidele laboris.
– Nõuded labori juhtimissüsteemile.
– Riskihindamise metoodikad.

Maht: 6 AK

Koolituse eesmärgiks on anda igapäevaselt massi mõõtmisega kokkupuutuvatele isikutele ja kvaliteedispetsialistidele teadmised ja praktilised soovitused massi mõõtmisega seotud tegevuste nõuetekohaseks korraldamiseks ja läbiviimiseks ning massimõõtevahendite valikuks ja ohjeks.

Koolituse teemadeks on:

– Mõõtevahendite metroloogilised omadused, metroloogiline kontroll, mõõtetulemuste jälgitavus.
– Mõjurid massi mõõtmisel ja mõõtemääramatus.
– Mõõtevahendite valiku ja kasutuse üldpõhimõtted (enamlevinud massimõõtevahendid).
– Mõõtevahendite ohje.
– Praktiline mõõtmine massimõõtevahenditega.

Maht: 6 AK

Koolituse eesmärgiks on anda igapäevaselt pikkuse (geomeetriliste suuruste) mõõtmisega kokkupuutuvatele isikutele ja kvaliteedispetsialistidele teadmised ja praktilised soovitused mõõtmisega seotud tegevuste nõuetekohaseks korraldamiseks ja läbiviimiseks ning saadud mõõtetulemuste alusel vastavusotsuste tegemiseks.

Koolituse teemadeks on:

– Mõõtevahendite metroloogilised omadused, metroloogiline kontroll, mõõtetulemuste jälgitavus.
– Mõjurid pikkuse mõõtmisel ja mõõtemääramatus.
– Mõõtevahendite valiku ja kasutuse üldpõhimõtted, mõjurid ja kasutustingimused (enamlevinud pikkusmõõtevahendid).
– Mõõtevahendite ohje.
– Vastavusotsuse tegemine mõõtetulemuse alusel.
– Praktiline mõõtmine käsimõõtevahenditega.

Maht: 7 AK

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade mõõtmiste ohje alustest organisatsioonis.

Koolituse teemadeks on:

– Kust tulevad nõuded mõõtmiste ohjele?
– Ohje korraldus, alusdokumendid.
– Mõõtemeetodi ja -vahendi valik.
– Mõõtetulemuse alusel vastavusotsuse tegemise alused.

Maht: 6 AK

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja praktilised soovitused automaatpipettide nõuetekohaseks kasutamiseks ja kalibreerimiseks.

Koolituse teemadeks on:

– Pipettide metroloogilised omadused, metroloogiline kontroll, mõõtetulemuste jälgitavus.
– Pipeti valik, kasutamine, mõõteprotseduur.
– Mõjurid pipetiga mõõtmisel, mõõtemääramatus.
– Pipeti kalibreerimine, mõõtehälbe määramine, lubatavad piirhälbed.
– Nõuded kalibreerimisvahenditele.
– Mõõtetulemuste arvutamine, vastavusotsuse tegemine.
– Praktiline mõõtmine.

Maht: 4 AK

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja soovitused oma ettevõtetes mõõtmistega seotud tegevuste nõuetekohaseks korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Koolituse teemadeks on:

– Mõõtmisega seonduvad põhimõisted.
– Mõõtmise jälgitavuse põhimõtted.
– Metroloogiaga seotud institutsioonid.
– Metroloogiaga seotud seadusandlus.
– Mõõtetulemuste esitamine ja mõõtemääramatuse mõiste.
– Mida silmas pidada mõõtemeetodi ja –vahendite valikul?

Maht: 7 AK

Koolituse eesmärgiks on anda mõõtmistega tegelevatele isikutele vajalikke teadmisi ning juhiseid, kuidas seadusandluses esitatud nõudeid täita

Koolitusprogramm hõlmab mõõteseadusest ja määrusest nr 64 Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtja erialasele pädevusele ning pädevuse hindamise ja tõendamise kord tulenevate nõuete põhjalikku tutvustust, mille täitmine on vajalik mõõtja erialase pädevuse (kompetentsuse) hindamisel ja tõendamisel.

Käsitletavad teemad:

– mõõteseadus ja selle rakendusaktid;
– nõuded pädevale mõõtjale;
– metroloogia põhimõisted;
– mõõtmiste jälgitavus;
– mõõtevahendite valik ja nende metroloogiline kontroll;
– mõõtetulemuse määramatus;
– mõõtemetoodikad – nõuded, koostamine, valideerimine;
– mõõdiste töötlemine, protokollimine, säilitamine;
– mõõtühiku realiseerimine (mass, maht, vedeliku tihedus, alkoholi kangus, temperatuur), praktiline mõõtmine.

Maht: 10 AK

Juhtimissüsteemi alased koolitused

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ja üldised juhised riskijuhtimise läbiviimiseks standardi ISO 31000 põhjal.

Koolituse teemadeks on:

– Riskihindamise kontseptsioon.
– Riskide hindamine.
– Riskihindamismeetodi valimine.

Maht: 6 AK

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade olelusringi hindamise põhimõtetest ning üldised juhised olelusringi ja aspektide hindamise läbiviimiseks standardi ISO 14044 põhjal.

Koolituse teemadeks on:

– Toote olelusring.
– Olelusringi hindamise etapid.
– Tulemuste tõlgendamine.
– Keskkonnaaspektide määramine, priotiseerimine ja hindamine.

Maht: 4 AK

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade standardi ISO 9001:2015 (kvaliteedijuhtimis-süsteem) nõuetest ning nende rakendamisest.

Põhjalik ülevaade standardi ISO 9001:2015 mõistetest, struktuurist ja nõuetest, sh nõutud dokumenteerimist vajavatest protseduuridest ja tõendusdokumentidest.

Maht: 6 AK

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade standardi EVS-ISO 45001:2018 (töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem) nõuetest ning nende rakendamisest.

Põhjalik ülevaade standardi EVS-ISO 45001:2018 mõistetest, struktuurist ja nõuetest, sh nõutud dokumenteerimist vajavatest protseduuridest ja tõendusdokumentidest.

Maht: 6 AK

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade standardi ISO 14001:2015 (keskkonnajuhtimis-süsteem) nõuetest ning nende rakendamisest.

Põhjalik ülevaade standardi ISO 14001:2015 mõistetest, struktuurist ja nõuetest, sh nõutud dokumenteerimist vajavatest protseduuridest ja tõendusdokumentidest.

Maht: 6 AK

Koolituse eesmärgiks on anda juhtimissüsteemide siseaudiitoritena tegutsevatele isikutele vajalikud teadmised ja oskused siseauditite edukaks ja efektiivseks ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

Koolituse teemadeks on:

– Auditi standard ISO 19011, auditite liigid.
– Audiitorite kvalifikatsiooni kriteeriumid.
– Auditite planeerimine, ettevalmistamine, läbiviimine.
– Auditi tulemuste sõnastamine, analüüs, aruanne, tulemuste esitamine, järeltegevused.
– Praktiline auditeerimine (õppeaudit).

Maht: 6 AK

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade valdkondlikest nõuetest ning nende rakendamisest kosmeetika- ja keemiatööstuses ning toidutööstuses (sh joogid). Tutvustada valdkonna sertifitseerimisprotsessi.

Koolituse teemadeks on:

– Valdkondlikud juhised, terminoloogia, nõutud dokumenteerimist vajavatest protseduuridest ja tõendusdokumentidest.

Maht: 6 AK

Anda juhtimissüsteemide siseaudiitoritena tegutsevatele isikutele vajalikud teadmised ja praktilised oskused siseauditite edukaks ja efektiivseks ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

Käsitletavad teemadeks on:

– Juhtimissüsteemi auditeerimise juhised vastavalt standardile ISO 19011: terminoloogia, auditite liigid, kriteeriumid audiitoritele, auditite planeerimine, ettevalmistus, läbiviimine ja järeltegevused.
– Auditi protseduurile esitatavad nõuded, küsitlustehnikad.
– Praktilised ülesanded ja grupitööd, sh ohuanalüüsi läbiviimine.

Maht: 6 AK

Anda põhjalik ülevaade standardi EVS-EN ISO 22000:2018 nõuetest ja nende tõlgendamisest ning nõutud dokumenteerimist vajavatest protseduuridest ja tõendusdokumentidest.

Käsitletavad teemadeks on:

– Standardi EVS-EN ISO 22000:2018 olulisemad muudatused võrreldes standardi eelmise versiooniga (ISO 22000:2005).
– Standardi EVS-EN ISO 22000:2018 nõuded ja nõuete tõlgendamine.

Maht: 6 AK