Metroloogiateenuste hinnakiri (kalibreerimine)

Metroloogiateenuste ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimused

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.

KoodTeenuse nimetus, mõõtepiirkondHind, EUR
Ajatöö tunnitasu80
AJA- JA SAGEDUSE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +20 % põhihinnast
201030Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-9 U<10-6297
201050Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-5U<10-3176
201070Signaaligeneraatorite kalibreerimine 0,01 Hz...1300 MHz (kuni 8 GHz akrediteerimata)
(sageduse mõõtmine kuni 10 mõõtepunkti), 10-9U<10-8
275
201080Signaaligeneraatorite kalibreerimine 0,01 Hz...1300 MHz (kuni 8 GHz akrediteerimata)
(sageduse mõõtmine kuni 10 mõõtepunkti), 10-7U<10-5
209
201130Signaaligeneraatorite kalibreerimine, lisafunktsioon väljundnivoo (10 Hz...1 MHz,
0,1 mV...10 V), rakendatakse koos teenustega 201070 või 201080
127
201120Atenuaatori kalibreerimine (1 Hz...2200 MHz, -67 dBm...+23 dBm), akrediteerimata alas mõõtmised165
201150RF võimsusmõõturite kalibreerimine (DC...2,2 GHz, -67 dBm...23 dBm)
RF võimsusallikate kalibreerimine (DC...18 GHz, -30 dBm...+20 dBm; 9 kHz...6 GHz,
-67 dBm...23 dBm), akrediteerimata alas mõõtmised
(üks nivoo 5 kuni 7 sagedusel ja 5 kuni 7 nivood ühel sagedusel)
165
201140Ostsilloskoopide kalibreerimine, (horisontaal- ja vertikaalskaala ehk amplituudi ja perioodi/sageduse mõõtmine, kuni 2 kanalit, iga järgmine kanal +20 %)198
201190Sekundimõõturite kalibreerimine, mehaanilised (kuni 3 punkti) U≥0,1 s 110
201210Sekundimõõturite kalibreerimine, digitaalsed (kuni 3 punkti) U≥0,05 s 143
201200Tahhomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)132
201220Sõidumeerikute kontrollseadmete kalibreerimine
(väljundsignaali sagedus ja kiirus, W-parameeter ning ajanihe (kellatest))
209
ELEKTRILISTE SUURUSTE DIGITAALSED MÕÕTEVAHENDID
PINGE, VOOLU JA VÕIMSUSE MÕÕDUD, ALLIKAD JA MÕÕTURID
Iga täiendav piirkond/parameeter/funktsioon +20 % põhihinnast
202010Alalispinge mõõtude kalibreerimine (0,0001≤U<0,001) %, riigietaloni teenus682
202050Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga, kuni 5 punkti piirkonnas) 1 µV…1 kV/10 µA…10 A, DC…1 MHz (0,001≤U<0,005) % 275
202060Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga kuni 5 punkti piirkonnas) 1 µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,005≤U<0,1) % 198
202180Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab ühe parameetri 1 piirkond, kuni 5 punkti) 1 µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,1≤U<1) %132
202190Kõrgepinge allikate ja kilovoltmeetrite (> 1 kV) kalibreerimine
(ühes piirkonnas pinge ja vool kuni 5 punkti)
308
INDIKAATOR-MUUNDURID (temperatuuri-, rõhu vms skaalaga)
Täiendav funktsioon, piirkond, kanal, 5 punkti +20 % põhihinnast
203030Alalispinge, -voolu või takistuse sisendiga indikaatorite, muundurite kalibreerimine (üks funktsioon, piirkond, kanal, kuni 5 punkti)198
ELEKTRIINSTALLATSIOONI JA OHUTUSTEHNILISED SEADMED
204060Testseadmete ≤1 kV (kuni 2 mõõtefunktsiooni) kalibreerimine176
204110Kombineeritud testseadmete kalibreerimine (sisaldab 3 mõõtefunktsiooni ≤1 kV ja
ühte >1 kV piirkonda)
352
204064Funktsiooni lisaparameeter, rakendatakse koos koodiga 204060 või 204110. Lisatakse, kui mõõdetavaid parameetreid on rohkem kui 2 iga mõõtefunktsiooni korral33
204062Testseadmete ≤1 kV iga järgmine funktsioon, rakendatakse koos koodiga 204060, 20411055
204112Testseadmete iga järgmine funktsioon >1 kV, rakendatakse koos koodiga 204110. 66
204070Testindikaatorite kalibreerimine (maandustestrid randmele, jalale vms, pingeindikaatorid, üks funktsioon)132
204130Sparktestri kalibreerimine (väljundpinge, lühisvool, sparktestri tundlikkus, vastavalt standardile IEC 62230)462
204140Sparktestri iga lisamooduli kalibreerimine (rakendatakse koos koodiga 204130)94
TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID
täiendav mõõtepiirkond +20 %
206070Üheväärtuselise mõõdu (10-3...104) Ω kalibreerimine (1≤U<5) µΩ/Ω, riigietaloni teenus506
206080Üheväärtuselise mõõdu (10-3...108) Ω kalibreerimine (0,001≤U<0,01) % 182
206120Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-3...1010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,01≤U<0,05) %253
206100Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-4...4010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,05≤U<0,5) %176
MULTIMEETRID/AMPERTANGID
Multimeetri kalibreerimise hind sisaldab alalis- ja vahelduvpinge, alalis-, vahelduvvoolu ja alalisvoolu takistuse mõõtefunktsioonide kalibreerimist vastavalt juhendile Euramet cg-15. Iga täiendav mõõtefunktsioon +20 % põhihinnast (sagedus, mahtuvus jne)
211302Multimeetrite kalibreerimine (7 või rohkem numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit üle 8999999)605
211330Multimeetrite kalibreerimine (6 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 8999999)352
211340Multimeetrite kalibreerimine (5 numbrikohta või mõõtepiirkonna maksimaalne näit 199999)319
211370Multimeetrite kalibreerimine (4 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 19999)264
211310Multimeetrite kalibreerimine (kuni 3 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 1999)187
211320Multimeetrite kalibreerimine, üks mõõtefunktsioon (vool, pinge või takistus alalis- või vahelduvvoolu korral) (0,005≤U<0,1) % 165
211380Ampertangide kalibreerimine (vool)165
211390Ampertangide kalibreerimine (kuni 4 numbrikohta, vool, pinge, takistus)253
211200Scope-meetrite (k.a autodiagnostika testrite) kalibreerimine (multimeetri alalis- ja vahelduvpinge ning alalisvoolu takistus kuni 2 sisendit, alalis- ja vahelduvvool 1 mõõteanduriga; ostsilloskoobi horisontaal- ja vertikaalskaala kuni 2 kanalit/mõõtepead)396
211210Scope-meetrite (k.a autodiagnostika testrite) täiendav parameeter (nt sagedus)/sisend/mõõteandur (nt voolutangid). Rakendatakse koos koodiga 21120077
MAHTUVUSE, INDUKTIIVSUSE JA VAHELDUVVOOLU TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID Iga täiendav mõõtefunktsioon +20 % põhihinnast (induktiivsus on akrediteerimata kalibreerimisvaldkond)
221024Mahtuvuse ja takistuse mõõtude kalibreerimine132
221044LCR-mõõturite (takistus, mahtuvus) kalibreerimine (0,05≤U<0,5) % 253
221034LCR-mõõturite ja vahelduvvoolu sildade kalibreerimine (0,005≤U<0,05) % 385
ELEKTRIJUHTIVUSE MÕÕDUD
Täiendav sagedus +20 % põhihinnast
221050Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel (1,0...59,5) MS/m,
(60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %
193
221051Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel temperatuuriteguri mõõtmisega (1,0...59,5) MS/m, (60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %270
FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +20 % põhihinnast, v.a müramõõturid.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20 % põhihinnast
207054Hügromeetrite kalibreerimine (kuni 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)120
207055Hügrotermomeetrite kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)150
207056Temperatuuri- ja niiskuse meeriku kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)175
207060Kliimakambri kalibreerimine ühel temperatuuril, ühel suhtelisel õhuniiskusel165
207061Iga täiendav temperatuur või suhteline õhuniiskus (rakendatakse koos koodiga 207060)55
207062Iga täiendav ruumipunkt (rakendatakse koos koodiga 207060)33
207114pH-meetrite kalibreerimine (3 punkti, pH 4; 7 ja 9,21)125
207230Müramõõturite kalibreerimine ühel sageduskarakteristikul (A või C)
neljal sagedusel (31,5 Hz; 125 Hz; 1 kHz; 8 kHz) ja kolmel nivool (94 dB; 104 dB 114 dB)
110
207270Müramõõturite kalibreerimine, täiendav sageduskarakteristik (A või C, samad nivood ja sagedused) või täiendaval sagedusel 3 nivood, rakendatakse koos teenusega 20723045
207280Müramõõturite vastavushindamine (standardi EVS-EN 61672-1:2013, akustiline meetod)242
218010Areomeetrite/ Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine (võrdlusmeetodil kuni 3 punkti piirkonnas 650 kg/m3...1850 kg/m3, U≥0,1 kg/m3; sisseehitatud termomeetri puhul sisaldab ühte temperatuuripunkti)215
218020Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine etalonainetega (vee tihedus kolmel temperatuuril + üks tihedus ühel temperatuuril tellija soovil piirkonnas
692 kg/m3...1622 kg/m3, U≥0,1 kg/m3)
264
218030Lisapunkt tihedusmõõturi kalibreerimisel etalonainetega,
rakendatakse koos teenusega 218020
110
218050Alkoholomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti; sisseehitatud termomeetri puhul sisaldab ühte temperatuuripunkti)231
207240Hapnikuanalüsaatorite (oksimeetrite) kalibreerimine (kuni 3 punkti) 205
207250Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite 84 μS/cm...24,80 mS/cm kalibreerimine
(kuni 5 punkti)
215
207251Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite kalibreerimine, lisapunkt piirkonnas (14,94...84) μS/cm, rakendatakse koos teenusega 207250, maksumus sõltub valitud punktist
207260Alkomeetrite kalibreerimine (3 punkti; väljaarvatud tõenduslikud alkomeetrid)40
207300Süsihappegaasi (CO2) mõõturite kalibreerimine (kuni kolm punkti). Kalibreerimispiirkond (200...10000) ppm.165
JÕU JA VÄÄNDE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10 % põhihinnast
208014Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %145
208024Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 50 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %220
208130Dünamomeetrite ja jõuandurite üle 50 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %396
208150Jõuandurid kuni 50 kN mV/V väljundiga (kuni 10 punkti) U≥0,1 %363
208044Dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) % 70
208054Dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni 1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,3...0,5) %
99
208045Numbernäiduga või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) % 99
208055Numbernäiduga või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete 400 Nm
kuni 1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %
125
208056Dünamomeetriliste võtmete üle 1 kNm kuni 3 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U≥1 %
160
208140Tõmbe-, survetestrite ja katsemasinate kuni 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U≥0,03 %
264
208064Presside ja katsemasinate üle 1 kN kuni 2MN kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,03…0,15) %
360
208114Väändemomendimõõturite <20 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,5 %220
208104Väändemomendimõõturite (20…400) Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,3 %319
208105Väändemomendimõõturite >400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,3 %396
208124Piduristendide kalibreerimine (pidurdusjõu ja sõiduki massi parameetrite kalibreerimine, kuni 5 punkti mõlemal parameetril)344
MAHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav mahumärk, kulu +20 % põhihinnast
209010Klaasist mahumõõtude kalibreerimine (silindrid ja kolvid kuni 3 mahumärki)80
209130Pipett-dosaatorite kalibreerimine (kuni 2 mahumärki)73
209115Kütusetankuri kalibreerimine (max kulu ≤130 l/min)90
209120Vedelike arvestite kalibreerimine paigalduskohas (ühel kulul Q<30 m3/h)
U: (0,1...0,5) %
210
209125Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi kalibreerimine (max kulu >200 l/min)440
MASSIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10 % põhihinnast. Täiendavad katsed (miinimumkaalutise määramine, taaraga lisakatsed vm) +50 % põhihinnast, vihtidega seotud teenustel on toodud ühe vihi kalibreerimise hind
210340Vihtide E2 (1 mg…50 kg) kalibreerimine, riigietaloni teenus110
210020Vihtide F1 (1 mg...1 kg) kalibreerimine66
210050Vihtide F1 (2 kg...50 kg) kalibreerimine, riigietaloni teenus88
210030Vihtide F2 (1 mg...20 kg) kalibreerimine40
210040Vihtide M1 (1 mg...kuni 5 kg) kalibreerimine35
210150Vihtide M1 üle 5 kg kuni 50 kg kalibreerimine47
210180Mitteautomaatkaalude I kl kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,01...20) mg185
210190Mitteautomaatkaalude II kl kuni 30 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,1...200) mg115
210270Mitteautomaatkaalude II kl üle 30 kg kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti)200
210210Mitteautomaatkaalude III kl kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,3...10) g 90
210230Mitteautomaatkaalude III kl kuni 500 kg kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (4...12) g 145
210240Mitteautomaatkaalude III kl kuni 2 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (12...50) g265
210250Mitteautomaatkaalude III kl kuni 5 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (50...100) g360
210260Rippkaalude kalibreerimine (üle 5 t…50 t) (kuni 5 punkti)400
PIKKUSMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +10 % põhihinnast
212070Kellindikaatorite; indikaatoriga sise-, sügavus- ja paksusmõõturite kalibreerimine
(kuni 10 punkti) U: (2...50) µm
77
212120Kruvikute (0...25) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2...4) µm39
212130Kruvikute (25...100) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2...5) µm49
212140Kruvikute >100 mm; kangkruvikute, haaradega sisekruvikute ja sügavuskruvikute ning kruvipeade kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2…30) µm59
212162Sisekruvikute kruvipea <200 mm kalibreerimine U: (2…5) µm59
212163Sisekruvikute kruvipea (≥200…<600) mm kalibreerimine U: (2…15) µm88
212168Sisekruvikute kruvipea (≥600...1000) mm kalibreerimine U: (15…30) µm132
212167Kruviku seade- ja pikendusmõõtude kalibreerimise põhihind, rakendatakse kui mõõt/mõõdud ei ole kalibreerimisel komplektina kruvikuga, lisanduvad koodid vahemikust 212145...212161, 212164...21216653
212164Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 50 mm kalibreerimine U: (2...5) µm29
212165Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (2...10) µm44
212166Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 1000 mm kalibreerimine U: (12...30) µm66
212145Kruviku seademõõtude kuni 100 mm kalibreerimine U: (1...5) µm27
212150Kruviku seademõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (1...5) µm33
212160Kruviku seademõõtude (>500...1000) mm kalibreerimine U: (3…15) µm50
212161Kruviku seademõõtude >1000 mm kalibreerimine U: (15…30) µm65
212180Kolme kontaktpunktiga sisekruvikute kuni 200 mm kalibreerimine (vähemalt 2 punkti)
U: (2…4) µm
83
212270Mõõdulintide/loodmõõdulintide kuni 5 m kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,2...0,3) mm
52
212290Mõõdulintide/loodmõõdulintide (>5...20) m, kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,2...0,8) mm
97
212305iga järgmise 20 m kalibreerimise hind mõõdulintidel kuni 120 m pikkusega (rakendatakse koos artikliga 212290 kui lindi pikkus on üle 20 meetri)40
212260Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, kuni Ø 60 mm, läbimõõt ühel suunal U: (0,6...1,2) µm66
212265Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, Ø(>60...290) mm, läbimõõt ühel suunal U: (1,0...2,0) µm84
212280Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite ümaruse hälve kolmel kõrgusel
U: (0,3...1) µm, rakendatakse koos teenustega 212260 või 212265
48
212060Keermekork-kaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U: (3...5) µm 60
212062Keermerõngaskaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U: (3...5) µm 66
212061Keermekaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt, kahepoolsed keermekorkkaliibrid GO/NOTGO)
U: (3...5) µm
80
212330Nihikute (0...200) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm32
212340Nihikute (0...1000) mm; püst-, sügavus- ja sisenihikute kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm
44
212350Nihikute (0...2000) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm73
212310Indikaatorite ja mõõtepeade, jaotise väärtusega ≤1 μm, kalibreerimine
(kuni 10 punkti) U: (0,6...2,0) µm
116
212250Mõõtejoonlaua kalibreerimine (jaotis ≥1 mm, kuni 5 punkti) U: (0,2…0,3) mm39
212320Mõõterataste kalibreerimine U: (0.5…2) %130
212720Kaablimõõturite kalibreerimine U: (0,2...1,5) %154
212730Kaablimõõturite kalibreerimine kliendi asukohas U: (0,2...1,5) %230
212530Sõelte kalibreerimine, läbimõõt kuni 200 mm (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mm60
212531Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (0,4...3,55) mm U: (5…8) μm72
212532Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (45...355) μm U: (3…5) μm90
212535Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mm
96
212540Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (0,4...3,55) mm U: (5…8) μm
105
212545Sõelte kalibreerimine läbimõõt kuni 200 mm (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (45...355) μm U: (3…5) μm
166
212546Üle 200 mm läbimõõduga sõelte kalibreerimine, lisatasu 20% (rakendatakse koos koodidega 212530, 212531, 212532, 212535, 212540, 212545)
212570Ultrahelipaksus- ja pindepaksusmõõturite (üks piirkond, Fe või NFe) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (1…200) µm105
212571Kahe mõõtepiirkonnaga (Fe + NFe) pindepaksusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (1…200) µm
130
212600Laserkaugusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (1...5) mm99
212580Universaalse mõõtemikroskoobi kalibreerimine, kuni 2 skaalat (iga lisaskaala +20%) U: (1...21) µm
Akrediteerimata teenus
264
212170Lugemismikroskoobi kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (3…20) μm
Akrediteerimata teenus
73
212380Nurgamõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 15’’…30’60
212360Nurgiku (kõrvalekalle vertikaaljoonest haaral kuni 750 mm) kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U: (5…50) μm
79
212470Lattloodide (1 tasapind, 1 mull) ja kaldemõõturite, jaotise väärtusega >0,01°,
kalibreerimine, U: (0,2...0,5) mm/m; lisaskaala +20 %
66
212480Loodide ja kaldemõõturite kalibreerimine jaotise väärtusega ≤0,2 mm/m
või ≤0,01°; kuni 5 punkti U: (0,005...0,2) mm/m
126
212490Laserloodide kalibreerimine (horisontaalsiht kahes suunas ja olemasolul ka detektori kontroll)
Akrediteerimata teenus
178
212520Tasapinnalise lati/kontrolljoonlaua, lekaaljoonlaua kalibreerimine (1 pind, täiendav pind +60 % põhihinnast)
Akrediteerimata teenus
119
212390Sõidukite kiirendus- ja aeglustusmõõturite kalibreerimine (0...9,81) m/s2 U=0,02 m/s2 , staatilise kalibreerimisrežiimiga seadmed130
212500Kivilaua tasapinnalisuse kalibreerimine Moody meetodil (küljepikkus kuni 1000 mm)
Akrediteerimata teenus
330
212510Keevisliite kontrollmõõtevahendi kalibreerimine (kolm skaalat, iga lisanduv +20 % põhihinnast)
Akrediteerimata teenus
80
212610Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl K ja 0 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale), riigietaloni teenus132
212611Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (0,5...100) mm,
U≥[0,0542+(0,91×L)2]½ µm, riigietaloni teenus
39
212612Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (>100…500) mm,
U≥[0,282+(1,2×L)2]½ µm, riigietaloni teenus
66
212660Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl 1 ja 2 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale)66
212620Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (0,5...100) mm, U≥(0,07+0,6×L) µm 26
212650Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (>100…1000) mm, U≥(0,2+2×L) µm 57
212550Leht-, pilu-, raadiuse-, nõelkaliibri kalibreerimine, põhihind (lisandub tükihind kood 212560 järgi)53
212560Leht-, pilu-, raadiuse-, nõelkaliibri kalibreerimine, tükihind.
Rakendatakse koos koodiga 212550
9
RÕHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20 % põhihinnast; kui manomeetri kalibreerimiseks tuleb see demonteerida seadmelt, lisandub tasu ajatöö hinna alusel. Rõhkude erinevuse mõõtmisel üks rõhkudest on ümbritseva keskkonna õhurõhk. Kui meeriku või digitaalse väljundiga mõõtevahendi kalibreerimisel andmete lugemiseks on vaja paigaldada labori arvutisse mõõtevahendi tootja tarkvara siis lisandub tasu ajatöö hinna alusel (min 30 minutit).
213070Manomeetrite kl ≥1,0 kalibreerimine (osutskaalaga, kuni 70MPa, kuni 5 punkti) U≥0,2 % (kui tunnistuses esitatakse vastavuse hinnang, siis laiendmääramatuse hinnangut vaikimisi arvesse ei võeta)48
213350Manomeetrite kl ≥1,0 kalibreerimine (osutskaalaga, ≥70MPa, kuni 5 punkti) U≥0,2 % (kui tunnistuses esitatakse vastavuse hinnang, siis laiendmääramatuse hinnangut vaikimisi arvesse ei võeta)96
213080Rehvi- ja hapnikumanomeetrite ning numbernäiduga manomeetrite kl ≥1,0 kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,2 % 69
213310Manomeetrite kl >0,1…<1,0 ( sh osutskaalaga, tingskaalaga, numbernäiduga, andurid näidikuga, meerikud, diferentsiaalmanomeetrid) mõõtepiirkonnaga >25 kPa (250 mbar, 3,5 psi) kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,05 %≤U≤0,2 %135
213130Mikromanomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti, mõõtepiirkond 5 Pa ... 25 kPa), U≥0,2 Pa135
213240Rõhumõõtemuundurite (voolu-/pingeväljundiga) klass >0,1 kalibreerimine
(kuni 5 punkti, sh 0-punkt) 0,05 %≤U≤0,2 %
170
213250Rõhu etalonmõõtevahendite (va raskuskolbmanomeetrid) klass ≤0,1 kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,01 %≤U≤0,05 %308
213330Baromeetrite kalibreerimine (950…1050) hPa, U≥0,2 hPa, (kuni 3 punkti)165
213340Absoluutrõhu mõõtevahendite kalibreerimine (piirkonnas (3…200) kPa abs,
kuni 3 punkti) 0,05 %≤U≤0,2 %
230
213220Raskuskolbmanomeetrite kolbsilinderpaaride (0...70) MPa kalibreerimine (kolbsilinderpaari efektiivse pindala määramine viiel rõhul) 0,01 %≤U≤0,05 %700
213260Mitteautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine/vastavushindamine
(EVS-EN ISO 81060-1:2012 nõuetele vastavalt) (6...7 mõõtepunkti) U≥0,2 %
Vastavushindamisel laiendmääramatuse hinnangut arvesse võetud ei ole
48
213270Automaatsete ja poolautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine (kuni 3 süstoolse-diastoolse rõhu vahemikku) U≥0,3 kPa (2 mmHg)
Akrediteerimata teenus
40
TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt (v.a. kood 214140, termokapid, ahjud, külmikud) +20 % põhihinnast.
214150Takistustermomeetrite (Pt) kalibreerimise põhihind kinnispunktides (Hg, H2O, Ga, Sn, Zn)
0,003 °C≤U≤0,006 °C (sisaldab kalibreerimist ühes kinnispunktis), riigietaloni teenus
275
214151Täiendav temperatuur kinnispunktis (Hg, H20, Ga, Sn, Zn) kalibreerimisel. Rakendatakse koos koodiga 214150, riigietaloni teenus220
214160Termomeetrite Pt (-196…+400) °C kalibreerimise põhihind
0,008 °C≤U<0,08 °C, riigietaloni teenus
275
214161Iga kalibreerimispunkti hind. Rakendatakse koos koodiga 214160, riigietaloni teenus80
214084Termomeetrite (-196…+300) °C, jv≤0,1 °C, 0,04 °C≤U<0,16 °C, kalibreerimine
(kuni 3 punkti)
220
214086Klaastermomeetrite (-80…+300) °C, jv≤0,1 °C, 0,04 °C≤U<0,16 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)220
214010Klaastermomeetrite (-40…+300) °C, jv<0,5 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)170
214015Infrapunatermomeetrite (-30…+300) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)135
214020Termograafilise instrumendi (-15…+500) °C kalibreerimine (kuni 5 punkti), riigietaloni teenus440
214080Termomeetrite (-40…+400) °C, jv≥0,1 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)100
214085Pinnatemperatuuri andurite, pinnaanduriga termomeetrite (-25…+350) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)150
214090Temperatuurimeerikute (-40...+400) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)125
214095Temperatuurimeeriku ajaintervalli registreerimise funktsiooni kalibreerimine, rakendatakse koos koodiga 21409040
214110Takistustermomeetrite, termopaaride (-40…+400) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)145
214120Termopaaride (+400...+1100 °C) kalibreerimine (kuni 3 punkti)200
214140Termokappide, ahjude, külmikute (-80…+1100) °C kalibreerimise põhihind (ühel temperatuuril, ühes ruumipunktis)155
214141Iga täiendava temperatuuri hind. Rakendatakse koos koodiga 21414055
214142Iga täiendava ruumipunkti hind. Rakendatakse koos koodiga 21414033
214180Temperatuuri kalibraatorite (-40…+1100) °C kalibreerimine (kuni 5 punkti)330
OPTILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, lainepikkus vm +20 % põhihinnast
207024Spektrofotomeetrite, fotoelektriliste kolorimeetrite kalibreerimine (kuni 3 lainepikkust)195
207154Refraktomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)135
207222Klaaside läbipaistvusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)95
217010Luksmeetrite kalibreerimine, kuni 10 punkti, (15…5000) lx190
217040Optiliste filtrite kalibreerimine. Neutraalfiltritel kuni 3 lainepikkust. Spektraalfiltritel kogu piirkonna (250...900) nm lokaalsed maksimumid või miinimumid.165
217020Mootorsõiduki heitgaaside suitsususe mõõturi kalibreerimine
(kuni 5 punkti+blokeerimata/blokeeritud valgusvoo kontroll)
125
217030Värvimõõturite/mõõtude kalibreerimine, värvsuskoordinaadid X, Y, Z või L*, a*, b*;
0≤X, Y, Z≤100, (0,6≤U˂20)
230
VEDELIKE KOGUSE JA KULU MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20 %.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20 % põhihinnast
219050Vedelike koguse ja kulumõõturite DN(15…40), t= (15...30) °C, Q = (0,006…25) m3/h kalibreerimine veega (kuni 3 punkti), U≥0,4 %242
219060Vedelike koguse ja kulumõõturite DN(50…100), t= (15...30) °C, Q = (0,3…250) m3/h kalibreerimine veega (kuni 3 punkti), U≥0,5 %300

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.