Metroloogiateenuste hinnakiri (kalibreerimine)

Metroloogiateenuste ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimused

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.

KoodTeenuse nimetus, mõõtepiirkondHind, EUR
Ajatöö tunnitasu60
AJA- JA SAGEDUSE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10 % põhihinnast
201010Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-10U<10-9400
201030Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-8U<10-6225
201050Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-5U<10-3135
201220Sõidumeerikute kontrollseadmete kalibreerimine
(väljundsignaali sagedus ja kiirus, W-parameeter ning ajanihe (kellatest))
160
201070Signaaligeneraatorite kalibreerimine 0,01 Hz...8 GHz
(sageduse mõõtmine kuni 10 mõõtepunkti), 10-9U<10-8
205
201080Signaaligeneraatorite kalibreerimine 0,01 Hz...8 GHz
(sageduse mõõtmine kuni 10 mõõtepunkti), 10-7U<10-5
155
201130Signaaligeneraatorite kalibreerimine, lisafunktsioon väljundnivoo (10 Hz...1 MHz,
0,1 mV...10 V), rakendatakse koos teenustega 201070 või 201080
95
201120Atenuaatori kalibreerimine (1 Hz...2200 MHz, -67 dBm...+23 dBm), akrediteerimata alas mõõtmised120
201150RF võimsusmõõturite kalibreerimine (DC...2,2 GHz, -67 dBm...23 dBm)
RF võimsusallikate kalibreerimine (DC...18 GHz, -30 dBm...+20 dBm; 9 kHz...6 GHz,
-67 dBm...23 dBm), akrediteerimata alas mõõtmised
(üks nivoo 5 kuni 7 sagedusel ja 5 kuni 7 nivood ühel sagedusel)
125
201140Ostsilloskoopide kalibreerimine, (horisontaal- ja vertikaalskaala ehk amplituudi ja perioodi/sageduse mõõtmine, kuni 2 kanalit, iga järgmine kanal +10 %)150
201190Sekundimõõturite kalibreerimine (kuni 3 punkti) U≤0,1 s80
201210Sekundimõõturite kalibreerimine (kuni 3 punkti) U≤0,05 s105
201200Tahhomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)90
ELEKTRILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
PINGE, VOOLU JA VÕIMSUSE MÕÕDUD, ALLIKAD JA MÕÕTURID
Iga täiendav piirkond/parameeter/funktsioon +20 % põhihinnast
202010Alalispinge mõõtude kalibreerimine (0,0001≤U<0,001) %528
202050Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga, kuni 5 punkti piirkonnas) 1 µV…1 kV/10 µA…10 A, DC…1 MHz (0,001≤U<0,005) %210
202060Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga kuni 5 punkti piirkonnas) 1 µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,005≤U<0,1) %145
202180Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab ühe parameetri 1 piirkond, kuni 5 punkti) 1 µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,1≤U<1) %100
202190Kõrgepinge allikate ja kilovoltmeetrite (> 1 kV) kalibreerimine
(ühes piirkonnas pinge ja vool kuni 5 punkti)
235
INDIKAATOR-MUUNDURID (temperatuuri-, rõhu vms skaalaga)
Täiendav funktsioon, piirkond, kanal, 5 punkti +20 % põhihinnast
203030Alalispinge, -voolu või takistuse sisendiga indikaatorite, muundurite kalibreerimine (üks funktsioon, piirkond, kanal, kuni 5 punkti)150
ELEKTRIINSTALLATSIOONI JA OHUTUSTEHNILISED SEADMED
Installatsiooni ja ohutustehnilised testseadmed ≤1 kV kalibreeritakse lähtuvalt standardist EN 61557-1…10. Sparktestrite ja testindikaatorite täiendav piirkond +20 % põhihinnast.
204060Testseadmete ≤1 kV (seadmed kuni 2 mõõtefunktsiooniga) kalibreerimine130
204062Testseadmete ≤1 kV iga järgmine funktsioon, rakendatakse koos koodiga 204060. 30
204064Funktsiooni lisaparameeter, rakendatakse koos koodiga 204060. Lisatakse, kui mõõdetavaid parameetreid on rohkem kui 3 iga mõõtefunktsiooni korral.25
204110Testseadmete >1 kV kalibreerimine (sisaldab 3 mõõtefunktsiooni ≤1 kV ja
ühte >1 kV piirkonda)
290
204112Testseadmete >1 kV iga järgmine funktsioon, rakendatakse koos koodiga 204110. 30
204114Funktsiooni lisaparameeter, rakendatakse koos koodiga 204110. Lisatakse, kui mõõdetavaid parameetreid on rohkem kui 3 iga mõõtefunktsiooni korral.25
204070Testindikaatorite kalibreerimine (maandustestrid randmele, jalale vms, pingeindikaatorid, üks funktsioon)100
204130Sparktestri kalibreerimine (väljundpinge, lühisvool, sparktestri tundlikkus, vastavalt standardile IEC 62230)350
TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID
täiendav mõõtepiirkond +20 %
206070Üheväärtuselise mõõdu (10-3...104) Ω kalibreerimine (1≤U<5) µΩ/Ω 385
206080Üheväärtuselise mõõdu (10-3...108) Ω kalibreerimine (0,001≤U<0,01) %135
206120Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-3...1010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,01≤U<0,05) %190
206100Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-4...4010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,05≤U<0,5) %130
MULTIMEETRID/AMPERTANGID
Multimeetri kalibreerimise hind sisaldab alalis- ja vahelduvpinge, alalis-, vahelduvvoolu ja alalisvoolu takistuse mõõtefunktsioonide kalibreerimist vastavalt juhendile Euramet cg-15. Iga täiendav mõõtefunktsioon +20 % põhihinnast (sagedus, mahtuvus jne)
211302Multimeetrite kalibreerimine (7 või rohkem numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit üle 8999999)455
211330Multimeetrite kalibreerimine (6 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 8999999)270
211340Multimeetrite kalibreerimine (5 numbrikohta või mõõtepiirkonna maksimaalne näit 199999)240
211370Multimeetrite kalibreerimine (4 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 19999)210
211310Multimeetrite kalibreerimine (kuni 3 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 1999)140
211320Multimeetrite kalibreerimine, üks mõõtefunktsioon (vool, pinge või takistus alalis- või vahelduvvoolu korral) (0,005≤U<0,1) %130
211380Ampertangide kalibreerimine (vool)130
211390Ampertangide kalibreerimine (kuni 4 numbrikohta, vool, pinge, takistus)190
211200Scope-meetrite (k.a autodiagnostika testrite) kalibreerimine (multimeetri alalis- ja vahelduvpinge ning alalisvoolu takistus kuni 2 sisendit, alalis- ja vahelduvvool 1 mõõteanduriga; ostsilloskoobi horisontaal- ja vertikaalskaala kuni 2 kanalit/mõõtepead)300
211210Scope-meetrite (k.a autodiagnostika testrite) täiendav parameeter (nt sagedus)/sisend/mõõteandur (nt voolutangid). Rakendatakse koos koodiga 211200.60
MAHTUVUSE, INDUKTIIVSUSE JA VAHELDUVVOOLU TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID
221024Mahtuvuse ja induktiivsuse mõõtude kalibreerimine100
221044LCR-mõõturite (takistus, mahtuvus) kalibreerimine (0,05≤U<0,5) %190
221034LCR-mõõturite ja vahelduvvoolu sildade kalibreerimine (0,005≤U<0,05) %290
ELEKTRIJUHTIVUSE MÕÕDUD
Täiendav sagedus +20 % põhihinnast
221050Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel (1,0...59,5) MS/m,
(60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %
145
221051Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel temperatuuriteguri mõõtmisega (1,0...59,5) MS/m, (60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %205
FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +20 % põhihinnast, v.a müramõõturid.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20 % põhihinnast
207054Hügromeetrite kalibreerimine (kuni 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)90
207055Hügrotermomeetrite kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)115
207056Temperatuuri- ja niiskuse meeriku kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)132
207114pH-meetrite kalibreerimine (3 punkti, pH 4; 7 ja 9,21)95
207230Müramõõturite kalibreerimine ühel sageduskarakteristikul (A või C)
neljal sagedusel (31,5 Hz; 125 Hz; 1 kHz; 8 kHz) ja
kolmel nivool (94 dB; 104 dB 114 dB)
85
207270Müramõõturite kalibreerimine, täiendav sageduskarakteristik (A või C, samad nivood ja sagedused) või täiendaval sagedusel 3 nivood, rakendatakse koos teenusega 20723035
207280Müramõõturite vastavushindamine (standardi EVS-EN 61672-1:2013, akustiline meetod)190
218010Areomeetrite/ Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine (võrdlusmeetodil kuni 3 punkti piirkonnas 650 kg/m3...1850 kg/m3, U≥0,1 kg/m3; sisseehitatud termomeetri puhul sisaldab ühte temperatuuripunkti)160
218020Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine etalonainetega (vee tihedus kolmel temperatuuril + üks tihedus ühel temperatuuril tellija soovil piirkonnas
692 kg/m3...1622 kg/m3, U≥0,1 kg/m3)
200
218030Lisapunkt tihedusmõõturi kalibreerimisel etalonainetega, rakendatakse koos teenusega 21802080
218050Alkoholomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti; sisseehitatud termomeetri puhul sisaldab ühte temperatuuripunkti)175
207240Hapnikuanalüsaatorite (oksimeetrite) kalibreerimine (kuni 3 punkti)155
207250Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite 84 μS/cm...24,80 mS/cm kalibreerimine
(kuni 5 punkti)
165
207251Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite kalibreerimine, lisapunkt piirkonnas (14,94...84) μS/cm, rakendatakse koos teenusega 20725085
207260Alkomeetrite kalibreerimine (3 punkti; väljaarvatud tõenduslikud alkomeetrid)25
JÕU JA VÄÄNDE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10 % põhihinnast
208014Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %110
208024Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 50 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %165
208130Dünamomeetrite ja jõuandurite üle 50 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %300
208150Jõuandurid kuni 50 kN mV/V väljundiga (kuni 10 punkti) U≥0,1 %275
208044Dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %55
208054Dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni 1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %75
208045Numbernäiduga või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %75
208055Numbernäiduga või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni
1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %
95
208056Dünamomeetriliste võtmete üle 1 kNm kuni 3 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U≥1 %
120
208140Tõmbe-, survetestrite ja katsemasinate kuni 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U≥0,03 %
200
208064Presside ja katsemasinate üle 1 kN kuni 2MN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,03…0,15) %270
208114Väändemomendimõõturite <20 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,5 %165
208104Väändemomendimõõturite (20…400) Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...1) %240
Väändemomendimõõturite >400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...1) %300
208124Piduristendide kalibreerimine (pidurdusjõu ja sõiduki massi parameetrite kalibreerimine, kuni 5 punkti mõlemal parameetril)260
MAHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav mahumärk, kulu +20 % põhihinnast
209010Klaasist mahumõõtude kalibreerimine (kuni 3 mahumärki)60
209120Vedelike arvestite kalibreerimine paigalduskohas (ühel kulul Q<30 m³h)
U: (0,1...0,5) %
165
209130Pipett-dosaatorite kalibreerimine (kuni 2 mahumärki)55
MASSIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10 % põhihinnast. Täiendavad katsed (miinimumkaalutise määramine, taaraga lisakatsed vm) +50 % põhihinnast, vihtidega seotud teenustel on toodud ühe vihi kalibreerimise hind
210340Vihtide E2 (1 mg…50 kg) kalibreerimine100
210020Vihtide F1 (1 mg...5 kg) kalibreerimine50
210050Vihtide F1 (10 kg...50 kg) kalibreerimine80
210030Vihtide F2 (1 mg...20 kg) kalibreerimine30
210040Vihtide M1 (1 mg...kuni 5 kg) kalibreerimine25
210150Vihtide M1 üle 5 kg kuni 50 kg kalibreerimine35
210180Mitteautomaatkaalude I kl kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,01...20) mg140
210190Mitteautomaatkaalude II kl kuni 30 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,1...200) mg85
210270Mitteautomaatkaalude II kl üle 30 kg kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti)150
210210Mitteautomaatkaalude III kl kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,3...10) g65
210230Mitteautomaatkaalude III kl kuni 500 kg kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (4...12) g110
210240Mitteautomaatkaalude III kl kuni 2 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (12...50) g200
210250Mitteautomaatkaalude III kl kuni 5 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (50...100) g260
210260Rippkaalude kalibreerimine (üle 5 t…50 t) (kuni 5 punkti)300
PIKKUSMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +10 % põhihinnast
212070Kellindikaatorite; indikaatoriga sise-, sügavus- ja paksusmõõturite kalibreerimine
(kuni 10 punkti) U: (2...50) µm
57
212120Kruvikute (0...25) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2...4) µm30
212130Kruvikute (25...100) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2,5...5,0) µm37
212140Kruvikute >100 mm; kangkruvikute, haaradega sisekruvikute ja sügavuskruvikute ning kruvipeade kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (3…30) µm44
212162Sisekruvikute kruvipea <200 mm kalibreerimine U: (3…10) µm44
212163Sisekruvikute kruvipea (≥200...1000) mm kalibreerimine U: (3…30) µm66
212167Kruviku seade- ja pikendusmõõtude kalibreerimise põhihind, rakendatakse kui mõõt/mõõdud ei ole kalibreerimisel komplektina kruvikuga, lisanduvad koodid vahemikust 212145...212161, 212164...21216640
212164Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 50 mm kalibreerimine U: (1...5) µm22
212165Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (1...10) µm33
212166Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 1000 mm kalibreerimine U: (3...30) µm50
212145Kruviku seademõõtude kuni 100 mm kalibreerimine U: (1...5) µm20
212150Kruviku seademõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (1...5) µm25
212160Kruviku seademõõtude (>500...1000) mm kalibreerimine U: (3...8) µm35
212161Kruviku seademõõtude >1000 mm kalibreerimine U: (3...8) µm45
212180Kolme kontaktpunktiga sisekruvikute kuni 200 mm kalibreerimine (vähemalt 2 punkti)
U: (2,5...5,0) µm
63
212270Mõõdulintide/loodmõõdulintide kuni 5 m kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,1...0,3) mm40
212290Mõõdulindid/loodmõõdulintide (>5...20) m, kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,1...0,8) mm
73
212300Mõõdulintide/loodmõõdulintide (>20...120) m kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,1...10) mm
110
212260Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, kuni Ø 60 mm, läbimõõt ühel suunal U: (0,6...1,2) µm55
212265Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, Ø(>60...290) mm, läbimõõt ühel suunal U: (1,0...2,0) µm70
212280Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite ümaruse hälve kolmel kõrgusel
U: (0,5...1) µm, rakendatakse koos teenustega 212260 või 212265
40
212060Keermekork-kaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U: (3...5) µm50
212062Keermerõngaskaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U: (3...5) µm55
212061Keermekaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt, kahepoolsed korkkaliibrid GO/NOTGO)
U: (3...5) µm
66
212330Nihikute (0...200) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm24
212340Nihikute (0...1000) mm; püst-, sügavus- ja sisenihikute kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm
33
212350Nihikute (0...2000) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm55
212310Indikaatorite ja mõõtepeade, jaotise väärtusega ≤1 μm, kalibreerimine
(kuni 10 punkti) U: (0,5...2,0) µm
88
212250Mõõtejoonlaua kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,07...0,14) mm27
212320Mõõterataste kalibreerimine U: (1,0...1,5) %80
212720Kaablimõõturite kalibreerimine U: (0,2...1,5) %115
212530Sõelte kalibreerimine (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mm50
212531Sõelte kalibreerimine (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (0,4...3,55) mm U: (2,2...5,0) μm60
212532Sõelte kalibreerimine (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (45...355) μm U: (2,2...5,0) μm75
212535Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mm
80
212540Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (0,4...3,55) mm U: (2,2...5,0) μm
87
212545Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (45...355) μm U: (2,2...5,0) μm
138
212570Ultrahelipaksus- ja pindepaksusmõõturite (üks piirkond, Fe või NFe) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (1...100) µm80
212571Kahe mõõtepiirkonnaga (Fe + NFe) pindepaksusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (1...100) µm
95
212600Laserkaugusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (1...5) mm75
212580Universaalse mõõtemikroskoobi kalibreerimine, kuni 2 skaalat U: (1...21) µm
Akrediteerimata teenus
200
212170Lugemismikroskoobi kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 0,02 mm
Akrediteerimata teenus
55
212380Nurgamõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 5’45
212360Nurgiku (kõrvalekalle vertikaaljoonest haaral kuni 750 mm) kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: 20 µm
60
212470Lattloodide (1 tasapind, 1 mull) ja kaldemõõturite, jaotise väärtusega >0,01°, kalibreerimine
U: (0,2...0,5) mm/m; lisaskaala +20 %
50
212480Loodide ja kaldemõõturite kalibreerimine jaotise väärtusega ≤0,2 mm/m
või ≤0,01°; kuni 5 punkti U: (0,005...0,2) mm/m
95
212490Laserloodide kalibreerimine (horisontaalsiht kahes suunas ja olemasolul ka detektori kontroll)
Akrediteerimata teenus
135
212520Tasapinnalise lati/kontrolljoonlaua, lekaaljoonlaua kalibreerimine (1 pind, täiendav pind +20 % põhihinnast)
Akrediteerimata teenus
90
212500Kivilaua tasapinnalisuse kalibreerimine Moody meetodil (küljepikkus kuni 1000 mm)
Akrediteerimata teenus
250
212510Keevisliite kontrollmõõtevahendi kalibreerimine (kolm skaalat, iga lisanduv +20 % põhihinnast)
Akrediteerimata teenus
60
212610Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl K ja 0 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale)100
212611Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (0,5...100) mm,
U≥[0,054²+(0,91×L)²]½ µm
28
212612Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (>100…500) mm,
U≥[0,28²+(1,2×L)²]½ µm
50
212660Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl 1 ja 2 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale)50
212620Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (0,5...100) mm, U≥(0,07+0,6×L) µm17
212650Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (>100…1000) mm, U≥(0,2+2×L) µm40
212550Leht-, pilu-, raadiuse-, nõelkaliibri kalibreerimine, põhihind (lisandub tükihind kood 212560 järgi)40
212560Leht-, pilu-, raadiuse-, nõelkaliibri kalibreerimine, tükihind. Rakendatakse koos koodiga 2125506
RÕHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20 % põhihinnast; kui manomeetri kalibreerimiseks tuleb see demonteerida seadmelt, lisandub tasu ajatöö hinna alusel.
213070Manomeetrite (kl 1,0...4,0) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,2 % (kui tunnistuses esitatakse vastavuse hinnang, siis laiendmääramatuse hinnangut vaikimisi arvesse ei võeta)36
213080Rehvi- ja hapnikumanomeetrite ning numbernäiduga manomeetrite (kl 1,0...4,0) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,2 % 52
213310Manomeetrite kl 0,15...0,6 ( sh tingskaalaga ja andurid näidikuga) kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,05 %≤U≤0,2 %88
213130Mikro- ja diferentsiaalmanomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti, min 5 Pa) U≥0,2 Pa110
213240Rõhumõõtemuundurite (voolu-/pingeväljundiga) kalibreerimine (kuni 5 punkti, sh 0-punkt)
0,05 %≤U≤0,2 %
150
213250Rõhu etalonmõõtevahendid klass 0,1 või täpsemad kalibreerimine (kuni 5 punkti)
0,01 %≤U≤0,05 %
250
213330Baromeetrite kalibreerimine (950…1050) hPa, U≥0,2 hPa, (kuni 3 punkti)130
213340Absoluutrõhu mõõtevahendite kalibreerimine (piirkonnas (3,5…202) kPa abs, kuni 3 punkti)
0,05 %≤U≤0,2 %
180
213220Raskuskolbmanomeetrite kolbsilinderpaaride (0...70) MPa kalibreerimine (kolbsilinderpaari efektiivse pindala määramine viiel rõhul) 0,01 %≤U≤0,05 %440
213260Mitteautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine/vastavushindamine
(EVS-EN ISO 81060-1:2012 nõuetele vastavalt) (6...7 mõõtepunkti) U≥0,2 %
Vastavushindamisel laiendmääramatuse hinnangut arvesse võetud ei ole
30
213270Automaatsete ja poolautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine (kuni 3 süstoolse-diastoolse rõhu vahemikku) U≥0,3 kPa (2 mmHg)
Akrediteerimata teenus
30
TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt (v.a. kood 214140, termokapid, ahjud, külmikud) +20 % põhihinnast.
214150Takistustermomeetrite (Pt) kalibreerimise põhihind kinnispunktides (Hg, H2O, Ga, Sn, Zn)
0,003 °C≤U≤0,006 °C
210
214151Täiendav temperatuur kinnispunktis (Hg, H20, Ga, Sn, Zn) kalibreerimisel. Rakendatakse koos koodiga 214150165
214160Termomeetrite Pt (-40…+400) °C kalibreerimise põhihind
0,008 °C≤U<0,04 °C
210
214161Iga kalibreerimispunkti hind. Rakendatakse koos koodiga 21416060
214084Termomeetrite (-80…+300) °C, jv≤0,1 °C, 0,16 °C≤U<0,04 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)165
214010Klaastermomeetrite (-40…+300) °C, jv<0,5 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)132
214015Infrapunatermomeetrite (-30…+300) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)110
214020Termograafilise instrumendi (-15…+120) °C kalibreerimine (kuni 5 punkti)350
214080Termomeetrite (-40…+400) °C, jv≥0,1 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)80
214085Pinnaanduriga termomeetrite (-25…+350) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)115
214090Temperatuurimeerikute (-40...+400) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)100
214110Termomeetrite, takistustermomeetrite (-40…+1100) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)110
214140Termokappide, ahjude, külmikute (-80…+1100) °C kalibreerimise põhihind (ühel temperatuuril, ühes ruumipunktis)120
214141Iga täiendava temperatuuri hind. Rakendatakse koos koodiga 21414042
214142Iga täiendava ruumipunkti hind. Rakendatakse koos koodiga 21414010
214180Temperatuuri kalibraatorite (-40…+1100) °C kalibreerimine (kuni 5 punkti)250
OPTILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, lainepikkus vm +20 % põhihinnast
207024Spektrofotomeetrite, fotoelektriliste kolorimeetrite kalibreerimine (kuni 3 lainepikkust)145
207154Refraktomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)105
207222Klaaside läbipaistvusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)70
217010Luksmeetrite kalibreerimine, kuni 10 punkti, (15…5000) lx150
217020Mootorsõiduki heitgaaside suitsususe mõõturi kalibreerimine
(kuni 5 punkti+blokeerimata/blokeeritud valgusvoo kontroll)
95
217030Värvimõõturite/mõõtude kalibreerimine, värvsuskoordinaadid X, Y, Z või L*, a*, b*;
0≤X, Y, Z≤100, (0,6≤U˂20)
175
VEDELIKE KOGUSE JA KULU MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20 %.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20 % põhihinnast
219050Vedelike koguse ja kulumõõturite DN(15…100), t= (15...30) °C, Q = (0,006…250) m³/h kalibreerimine veega (kuni 3 punkti), U≥0,4 %185

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.