Metroloogiateenuste hinnakiri (kalibreerimine)

Metroloogiateenuste ja Eesti Proovikoja teenuste üldtingimused

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.

KoodTeenuse nimetus, mõõtepiirkondHind, EUR
Ajatöö tunnitasu72
AJA- JA SAGEDUSE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +20 % põhihinnast
201030Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-9U<10-6
270
201050Aja ja sageduse mõõtude ja mõõturite kalibreerimine 10-5U<10-3160
201220Sõidumeerikute kontrollseadmete kalibreerimine
(väljundsignaali sagedus ja kiirus, W-parameeter ning ajanihe (kellatest))
190
201070Signaaligeneraatorite kalibreerimine 0,01 Hz...8 GHz
(sageduse mõõtmine kuni 10 mõõtepunkti), 10-9U<10-8
250
201080Signaaligeneraatorite kalibreerimine 0,01 Hz...8 GHz
(sageduse mõõtmine kuni 10 mõõtepunkti), 10-7U<10-5
190
201130Signaaligeneraatorite kalibreerimine, lisafunktsioon väljundnivoo (10 Hz...1 MHz,
0,1 mV...10 V), rakendatakse koos teenustega 201070 või 201080
115
201120Atenuaatori kalibreerimine (1 Hz...2200 MHz, -67 dBm...+23 dBm), akrediteerimata alas mõõtmised150
201150RF võimsusmõõturite kalibreerimine (DC...2,2 GHz, -67 dBm...23 dBm)
RF võimsusallikate kalibreerimine (DC...18 GHz, -30 dBm...+20 dBm; 9 kHz...6 GHz,
-67 dBm...23 dBm), akrediteerimata alas mõõtmised
(üks nivoo 5 kuni 7 sagedusel ja 5 kuni 7 nivood ühel sagedusel)
150
201140Ostsilloskoopide kalibreerimine, (horisontaal- ja vertikaalskaala ehk amplituudi ja perioodi/sageduse mõõtmine, kuni 2 kanalit, iga järgmine kanal +20 %)180
201190Sekundimõõturite kalibreerimine (kuni 3 punkti) U≤0,1 s100
201210Sekundimõõturite kalibreerimine (kuni 3 punkti) U≤0,05 s130
201200Tahhomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)120
ELEKTRILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
PINGE, VOOLU JA VÕIMSUSE MÕÕDUD, ALLIKAD JA MÕÕTURID
Iga täiendav piirkond/parameeter/funktsioon +20 % põhihinnast
202010Alalispinge mõõtude kalibreerimine (0,0001≤U<0,001) %620
202050Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga, kuni 5 punkti piirkonnas) 1 µV…1 kV/10 µA…10 A, DC…1 MHz (0,001≤U<0,005) %250
202060Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab kuni 2 parameetrit ühe piirkonnaga kuni 5 punkti piirkonnas) 1 µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,005≤U<0,1) %180
202180Pinge, voolu ja võimsuse mõõturite/mõõtude/allikate kalibreerimine (sisaldab ühe parameetri 1 piirkond, kuni 5 punkti) 1 µV…1 kV/10 µA…3 kA, DC...1 MHz (0,1≤U<1) %120
202190Kõrgepinge allikate ja kilovoltmeetrite (> 1 kV) kalibreerimine
(ühes piirkonnas pinge ja vool kuni 5 punkti)
280
INDIKAATOR-MUUNDURID (temperatuuri-, rõhu vms skaalaga)
Täiendav funktsioon, piirkond, kanal, 5 punkti +20 % põhihinnast
203030Alalispinge, -voolu või takistuse sisendiga indikaatorite, muundurite kalibreerimine (üks funktsioon, piirkond, kanal, kuni 5 punkti)180
ELEKTRIINSTALLATSIOONI JA OHUTUSTEHNILISED SEADMED
204060Testseadmete ≤1 kV (seadmed kuni 2 mõõtefunktsiooniga) kalibreerimine160
204062Testseadmete ≤1 kV iga järgmine funktsioon, rakendatakse koos koodiga 204060, 20411050
204064Funktsiooni lisaparameeter, rakendatakse koos koodiga 204060 või 204110. Lisatakse, kui mõõdetavaid parameetreid on rohkem kui 2 iga mõõtefunktsiooni korral.30
204110Kombineeritud testseadmete kalibreerimine (sisaldab 3 mõõtefunktsiooni ≤1 kV ja
ühte >1 kV piirkonda)
320
204112Testseadmete iga järgmine funktsioon >1 kV, rakendatakse koos koodiga 204110. 60
204070Testindikaatorite kalibreerimine (maandustestrid randmele, jalale vms, pingeindikaatorid, üks funktsioon)120
204130Sparktestri kalibreerimine (väljundpinge, lühisvool, sparktestri tundlikkus, vastavalt standardile IEC 62230)420
204140
Sparktestri iga lisamooduli kalibreerimine (rakendatakse koos koodiga 204130)85
TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID
täiendav mõõtepiirkond +20 %
206070Üheväärtuselise mõõdu (10-3...104) Ω kalibreerimine (1≤U<5) µΩ/Ω 460
206080Üheväärtuselise mõõdu (10-3...108) Ω kalibreerimine (0,001≤U<0,01) %165
206120Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-3...1010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,01≤U<0,05) %230
206100Takistusmõõtude ja -mõõturite (10-4...4010) Ω kalibreerimine, 1 piirkond (0,05≤U<0,5) %160
MULTIMEETRID/AMPERTANGID
Multimeetri kalibreerimise hind sisaldab alalis- ja vahelduvpinge, alalis-, vahelduvvoolu ja alalisvoolu takistuse mõõtefunktsioonide kalibreerimist vastavalt juhendile Euramet cg-15. Iga täiendav mõõtefunktsioon +20 % põhihinnast (sagedus, mahtuvus jne)
211302Multimeetrite kalibreerimine (7 või rohkem numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit üle 8999999)550
211330Multimeetrite kalibreerimine (6 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 8999999)320
211340Multimeetrite kalibreerimine (5 numbrikohta või mõõtepiirkonna maksimaalne näit 199999)290
211370Multimeetrite kalibreerimine (4 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 19999)240
211310Multimeetrite kalibreerimine (kuni 3 numbrikohta, mõõtepiirkonna maksimaalne näit 1999)170
211320Multimeetrite kalibreerimine, üks mõõtefunktsioon (vool, pinge või takistus alalis- või vahelduvvoolu korral) (0,005≤U<0,1) %150
211380Ampertangide kalibreerimine (vool)150
211390Ampertangide kalibreerimine (kuni 4 numbrikohta, vool, pinge, takistus)230
211200Scope-meetrite (k.a autodiagnostika testrite) kalibreerimine (multimeetri alalis- ja vahelduvpinge ning alalisvoolu takistus kuni 2 sisendit, alalis- ja vahelduvvool 1 mõõteanduriga; ostsilloskoobi horisontaal- ja vertikaalskaala kuni 2 kanalit/mõõtepead)360
211210Scope-meetrite (k.a autodiagnostika testrite) täiendav parameeter (nt sagedus)/sisend/mõõteandur (nt voolutangid). Rakendatakse koos koodiga 211200.70
MAHTUVUSE, INDUKTIIVSUSE JA VAHELDUVVOOLU TAKISTUSE MÕÕDUD JA MÕÕTURID
221024Mahtuvuse ja takistuse mõõtude kalibreerimine.120
221044LCR-mõõturite (takistus, mahtuvus) kalibreerimine (0,05≤U<0,5) %230
221034LCR-mõõturite ja vahelduvvoolu sildade kalibreerimine (0,005≤U<0,05) %350
ELEKTRIJUHTIVUSE MÕÕDUD
Täiendav sagedus +20 % põhihinnast
221050Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel (1,0...59,5) MS/m,
(60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %
175
221051Elektrijuhtivuse mõõtude kalibreerimine kahel sagedusel temperatuuriteguri mõõtmisega (1,0...59,5) MS/m, (60; 120; 240; 480) kHz, (0,6≤U˂1,4) %245
FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +20 % põhihinnast, v.a müramõõturid.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20 % põhihinnast
207054Hügromeetrite kalibreerimine (kuni 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)108
207055Hügrotermomeetrite kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)138
207056Temperatuuri- ja niiskuse meeriku kalibreerimine (3 temperatuuripunkti + 3 niiskuse punkti ühel temperatuuril)158
207060Kliimakambri kalibreerimine ühel temperatuuril, ühel suhtelisel õhuniiskusel.150
207061Iga täiendav temperatuur või suhteline õhuniiskus (rakendatakse koos koodiga 207060)50
207062Iga täiendav ruumipunkt (rakendatakse koos koodiga 207060)30
207114pH-meetrite kalibreerimine (3 punkti, pH 4; 7 ja 9,21)114
207230Müramõõturite kalibreerimine ühel sageduskarakteristikul (A või C)
neljal sagedusel (31,5 Hz; 125 Hz; 1 kHz; 8 kHz) ja
kolmel nivool (94 dB; 104 dB 114 dB)
100
207270Müramõõturite kalibreerimine, täiendav sageduskarakteristik (A või C, samad nivood ja sagedused) või täiendaval sagedusel 3 nivood, rakendatakse koos teenusega 20723042
207280Müramõõturite vastavushindamine (standardi EVS-EN 61672-1:2013, akustiline meetod)220
218010Areomeetrite/ Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine (võrdlusmeetodil kuni 3 punkti piirkonnas 650 kg/m3...1850 kg/m3, U≥0,1 kg/m3; sisseehitatud termomeetri puhul sisaldab ühte temperatuuripunkti)192
218020Vedelike tihedusmõõturite kalibreerimine etalonainetega (vee tihedus kolmel temperatuuril + üks tihedus ühel temperatuuril tellija soovil piirkonnas
692 kg/m3...1622 kg/m3, U≥0,1 kg/m3)
240
218030Lisapunkt tihedusmõõturi kalibreerimisel etalonainetega, rakendatakse koos teenusega 218020100
218050Alkoholomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti; sisseehitatud termomeetri puhul sisaldab ühte temperatuuripunkti)210
207240Hapnikuanalüsaatorite (oksimeetrite) kalibreerimine (kuni 3 punkti)185
207250Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite 84 μS/cm...24,80 mS/cm kalibreerimine
(kuni 5 punkti)
195
207251Vedelike elektrijuhtivuse mõõturite kalibreerimine, lisapunkt piirkonnas (14,94...84) μS/cm, rakendatakse koos teenusega 207250, maksumus sõltub valitud punktist
207260Alkomeetrite kalibreerimine (3 punkti; väljaarvatud tõenduslikud alkomeetrid)35
JÕU JA VÄÄNDE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10 % põhihinnast
208014Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %132
208024Dünamomeetrite ja jõuandurite kuni 50 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %200
208130Dünamomeetrite ja jõuandurite üle 50 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,1 %360
208150Jõuandurid kuni 50 kN mV/V väljundiga (kuni 10 punkti) U≥0,1 %330
208044Dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %66
208054Dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni 1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %90
208045Numbernäiduga või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete kuni 400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %90
208055Numbernäiduga või ebastandardse ühendusega dünamomeetriliste võtmete 400 Nm kuni
1 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...0,5) %
115
208056Dünamomeetriliste võtmete üle 1 kNm kuni 3 kNm kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U≥1 %
145
208140Tõmbe-, survetestrite ja katsemasinate kuni 1 kN kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U≥0,03 %
240
208064Presside ja katsemasinate üle 1 kN kuni 2MN kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,03…0,15) %325
208114Väändemomendimõõturite <20 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,5 %200
208104Väändemomendimõõturite (20…400) Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...1) %290
208105Väändemomendimõõturite >400 Nm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,3...1) %360
208124Piduristendide kalibreerimine (pidurdusjõu ja sõiduki massi parameetrite kalibreerimine, kuni 5 punkti mõlemal parameetril)312
MAHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav mahumärk, kulu +20 % põhihinnast
209010Klaasist mahumõõtude kalibreerimine (kuni 3 mahumärki)72
209130Pipett-dosaatorite kalibreerimine (kuni 2 mahumärki)66
209115Kütusetankuri kalibreerimine (max kulu ≤130 l/min)80
209120Vedelike arvestite kalibreerimine paigalduskohas (ühel kulul Q<30 m³h)
U: (0,1...0,5) %
190
209125Naftasaaduste arvesti, mahumõõtesüsteemi kalibreerimine (max kulu >200 l/min)400
MASSIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt +10 % põhihinnast. Täiendavad katsed (miinimumkaalutise määramine, taaraga lisakatsed vm) +50 % põhihinnast, vihtidega seotud teenustel on toodud ühe vihi kalibreerimise hind
210340Vihtide E2 (1 mg…50 kg) kalibreerimine100
210020Vihtide F1 (1 mg...1 kg) kalibreerimine60
210050Vihtide F1 (2 kg...50 kg) kalibreerimine80
210030Vihtide F2 (1 mg...20 kg) kalibreerimine36
210040Vihtide M1 (1 mg...kuni 5 kg) kalibreerimine30
210150Vihtide M1 üle 5 kg kuni 50 kg kalibreerimine42
210180Mitteautomaatkaalude I kl kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,01...20) mg168
210190Mitteautomaatkaalude II kl kuni 30 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,1...200) mg102
210270Mitteautomaatkaalude II kl üle 30 kg kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti)180
210210Mitteautomaatkaalude III kl kuni 200 kg kalibreerimine (kuni 10 punkti) U: (0,3...10) g80
210230Mitteautomaatkaalude III kl kuni 500 kg kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (4...12) g132
210240Mitteautomaatkaalude III kl kuni 2 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (12...50) g240
210250Mitteautomaatkaalude III kl kuni 5 t kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (50...100) g320
210260Rippkaalude kalibreerimine (üle 5 t…50 t) (kuni 5 punkti)360
PIKKUSMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, piirkond, parameeter vm +10 % põhihinnast
212070Kellindikaatorite; indikaatoriga sise-, sügavus- ja paksusmõõturite kalibreerimine
(kuni 10 punkti) U: (2...50) µm
70
212120Kruvikute (0...25) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2...4) µm36
212130Kruvikute (25...100) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (2,5...5,0) µm45
212140Kruvikute >100 mm; kangkruvikute, haaradega sisekruvikute ja sügavuskruvikute ning kruvipeade kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (3…30) µm54
212162Sisekruvikute kruvipea <200 mm kalibreerimine U: (3…10) µm54
212163Sisekruvikute kruvipea (≥200...1000) mm kalibreerimine U: (3…30) µm80
212167Kruviku seade- ja pikendusmõõtude kalibreerimise põhihind, rakendatakse kui mõõt/mõõdud ei ole kalibreerimisel komplektina kruvikuga, lisanduvad koodid vahemikust 212145...212161, 212164...21216648
212164Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 50 mm kalibreerimine U: (1...5) µm27
212165Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (1...10) µm40
212166Sisekruviku pikendusmõõtude kuni 1000 mm kalibreerimine U: (3...30) µm60
212145Kruviku seademõõtude kuni 100 mm kalibreerimine U: (1...5) µm25
212150Kruviku seademõõtude kuni 500 mm kalibreerimine U: (1...5) µm30
212160Kruviku seademõõtude (>500...1000) mm kalibreerimine U: (3...8) µm42
212161Kruviku seademõõtude >1000 mm kalibreerimine U: (3...8) µm54
212180Kolme kontaktpunktiga sisekruvikute kuni 200 mm kalibreerimine (vähemalt 2 punkti)
U: (2,5...5,0) µm
76
212270Mõõdulintide/loodmõõdulintide kuni 5 m kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,1...0,3) mm48
212290Mõõdulindid/loodmõõdulintide (>5...20) m, kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,1...0,8) mm
88
212300Mõõdulintide/loodmõõdulintide (>20...120) m kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (0,1...10) mm
132
212260Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, kuni Ø 60 mm, läbimõõt ühel suunal U: (0,6...1,2) µm66
212265Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite kalibreerimine, Ø(>60...290) mm, läbimõõt ühel suunal U: (1,0...2,0) µm84
212280Rõngaskaliibrite/seaderõngaste, korkkaliibrite ümaruse hälve kolmel kõrgusel
U: (0,5...1) µm, rakendatakse koos teenustega 212260 või 212265
48
212060Keermekork-kaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U: (3...5) µm60
212062Keermerõngaskaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt) U: (3...5) µm66
212061Keermekaliibrite kalibreerimine (keskläbimõõt, kahepoolsed korkkaliibrid GO/NOTGO)
U: (3...5) µm
80
212330Nihikute (0...200) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm29
212340Nihikute (0...1000) mm; püst-, sügavus- ja sisenihikute kalibreerimine
(kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm
40
212350Nihikute (0...2000) mm kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,02...0,2) mm66
212310Indikaatorite ja mõõtepeade, jaotise väärtusega ≤1 μm, kalibreerimine
(kuni 10 punkti) U: (0,5...2,0) µm
106
212250Mõõtejoonlaua kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (0,07...0,14) mm35
212320Mõõterataste kalibreerimine U: (1,0...1,5) %110
212720Kaablimõõturite kalibreerimine U: (0,2...1,5) %140
212530Sõelte kalibreerimine (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mm60
212531Sõelte kalibreerimine (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (0,4...3,55) mm U: (2,2...5,0) μm72
212532Sõelte kalibreerimine (mõõdetavate avade arv vastavalt EVS-ISO 3310-1:2017 tabelile 4, ulatuses "compliance and inspection") apertuur (45...355) μm U: (2,2...5,0) μm90
212535Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (4...125) mm U: (0,03...0,10) mm
96
212540Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (0,4...3,55) mm U: (2,2...5,0) μm
105
212545Sõelte kalibreerimine (EVS-ISO 3310-1:2017 p. 5.3.2.3 ulatuses "calibration")
apertuur (45...355) μm U: (2,2...5,0) μm
166
212570Ultrahelipaksus- ja pindepaksusmõõturite (üks piirkond, Fe või NFe) kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (1...100) µm96
212571Kahe mõõtepiirkonnaga (Fe + NFe) pindepaksusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: (1...100) µm
114
212600Laserkaugusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: (1...5) mm90
212580Universaalse mõõtemikroskoobi kalibreerimine, kuni 2 skaalat U: (1...21) µm
Akrediteerimata teenus
240
212170Lugemismikroskoobi kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 0,02 mm
Akrediteerimata teenus
66
212380Nurgamõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti) U: 5’55
212360Nurgiku (kõrvalekalle vertikaaljoonest haaral kuni 750 mm) kalibreerimine (kuni 5 punkti)
U: 20 µm
72
212470Lattloodide (1 tasapind, 1 mull) ja kaldemõõturite, jaotise väärtusega >0,01°,
kalibreerimine, U: (0,2...0,5) mm/m; lisaskaala +20 %
60
212480Loodide ja kaldemõõturite kalibreerimine jaotise väärtusega ≤0,2 mm/m
või ≤0,01°; kuni 5 punkti U: (0,005...0,2) mm/m
115
212490Laserloodide kalibreerimine (horisontaalsiht kahes suunas ja olemasolul ka detektori kontroll)
Akrediteerimata teenus
162
212520.Tasapinnalise lati/kontrolljoonlaua, lekaaljoonlaua kalibreerimine (1 pind, täiendav pind +60 % põhihinnast).
Akrediteerimata teenus.
108
212390
Sõidukite kiirendus- ja aeglustusmõõturite kalibreerimine (0...9,81) m/s2 U=0,02 m/s2 , staatilise kalibreerimisrežiimiga seadmed
120
212500Kivilaua tasapinnalisuse kalibreerimine Moody meetodil (küljepikkus kuni 1000 mm)
Akrediteerimata teenus
300
212510Keevisliite kontrollmõõtevahendi kalibreerimine (kolm skaalat, iga lisanduv +20 % põhihinnast)
Akrediteerimata teenus
72
212610Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl K ja 0 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale)120
212611Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (0,5...100) mm,
U≥[0,054²+(0,91×L)²]½ µm
35
212612Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl K ja 0, (>100…500) mm,
U≥[0,28²+(1,2×L)²]½ µm
60
212660Pikkusotsmõõtude kalibreerimise põhihind kl 1 ja 2 (lisandub tükihind vastavalt klassile ja piirkonnale)60
212620Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (0,5...100) mm, U≥(0,07+0,6×L) µm21
212650Pikkusotsmõõtude kalibreerimise tükihind, kl 1 ja 2, (>100…1000) mm, U≥(0,2+2×L) µm48
212550Leht-, pilu-, raadiuse-, nõelkaliibri kalibreerimine, põhihind (lisandub tükihind kood 212560 järgi)48
212560Leht-, pilu-, raadiuse-, nõelkaliibri kalibreerimine, tükihind. Rakendatakse koos koodiga 2125508
RÕHUMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20 % põhihinnast; kui manomeetri kalibreerimiseks tuleb see demonteerida seadmelt, lisandub tasu ajatöö hinna alusel.
213070Manomeetrite kl 1,0...4,0 kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,2 % (kui tunnistuses esitatakse vastavuse hinnang, siis laiendmääramatuse hinnangut vaikimisi arvesse ei võeta)
43
213080Rehvi- ja hapnikumanomeetrite ning numbernäiduga manomeetrite kl 1,0...4,0 kalibreerimine (kuni 5 punkti) U≥0,2 %
62
213310Manomeetrite kl 0,15...0,6 ( sh tingskaalaga, numbernäiduga ja andurid näidikuga) kalibreerimine (kuni 5 punkti) 0,05 %≤U≤0,2 %
122
213130Mikro- ja diferentsiaalmanomeetrite kalibreerimine (kuni 3 punkti, min 5 Pa) U≥0,2 Pa122
213240Rõhumõõtemuundurite (voolu-/pingeväljundiga) kalibreerimine (kuni 5 punkti, sh 0-punkt)
0,05 %≤U≤0,2 %
170
213250Rõhu etalonmõõtevahendid klass 0,1 või täpsemad kalibreerimine (kuni 5 punkti)
0,01 %≤U≤0,05 %
280
213330Baromeetrite kalibreerimine (950…1050) hPa, U≥0,2 hPa, (kuni 3 punkti)150
213340Absoluutrõhu mõõtevahendite kalibreerimine (piirkonnas (3,5…202) kPa abs, kuni 3 punkti)
0,05 %≤U≤0,2 %
216
213220Raskuskolbmanomeetrite kolbsilinderpaaride (0...70) MPa kalibreerimine (kolbsilinderpaari efektiivse pindala määramine viiel rõhul) 0,01 %≤U≤0,05 %600
213260Mitteautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine/vastavushindamine
(EVS-EN ISO 81060-1:2012 nõuetele vastavalt) (6...7 mõõtepunkti) U≥0,2 %
Vastavushindamisel laiendmääramatuse hinnangut arvesse võetud ei ole
43
213270Automaatsete ja poolautomaatsete vererõhumõõturite kalibreerimine (kuni 3 süstoolse-diastoolse rõhu vahemikku) U≥0,3 kPa (2 mmHg)
Akrediteerimata teenus
36
TEMPERATUURIMÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt (v.a. kood 214140, termokapid, ahjud, külmikud) +20 % põhihinnast.
214150Takistustermomeetrite (Pt) kalibreerimise põhihind kinnispunktides (Hg, H2O, Ga, Sn, Zn)
0,003 °C≤U≤0,006 °C
250
214151Täiendav temperatuur kinnispunktis (Hg, H20, Ga, Sn, Zn) kalibreerimisel. Rakendatakse koos koodiga 214150198
214160Termomeetrite Pt (-40…+400) °C kalibreerimise põhihind
0,008 °C≤U<0,04 °C
250
214161Iga kalibreerimispunkti hind. Rakendatakse koos koodiga 21416072
214084Termomeetrite (-80…+300) °C, jv≤0,1 °C, 0,04 °C≤U<0,16 °C, kalibreerimine
(kuni 3 punkti)
198
214010Klaastermomeetrite (-40…+300) °C, jv<0,5 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)155
214015Infrapunatermomeetrite (-30…+300) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)130
214020Termograafilise instrumendi (-15…+120) °C kalibreerimine (kuni 5 punkti)400
214080Termomeetrite (-40…+400) °C, jv≥0,1 °C, kalibreerimine (kuni 3 punkti)95
214085Pinnaandurite, pinnaanduriga termomeetrite (-25…+350) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)
135
214090Temperatuurimeerikute (-40...+400) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)120
214110Takistustermomeetrite (-40…+400) °C kalibreerimine (kuni 3 punkti)130
214120
Termopaaride (+400...+1100 °C) kalibreerimine (kuni 3 punkti)
160
214140Termokappide, ahjude, külmikute (-80…+1100) °C kalibreerimise põhihind (ühel temperatuuril, ühes ruumipunktis)140
214141Iga täiendava temperatuuri hind. Rakendatakse koos koodiga 21414050
214142Iga täiendava ruumipunkti hind. Rakendatakse koos koodiga 21414030
214180Temperatuuri kalibraatorite (-40…+1100) °C kalibreerimine (kuni 5 punkti)300
OPTILISTE SUURUSTE MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt, lainepikkus vm +20 % põhihinnast
207024Spektrofotomeetrite, fotoelektriliste kolorimeetrite kalibreerimine (kuni 3 lainepikkust)175
207154Refraktomeetrite kalibreerimine (kuni 5 punkti)125
207222Klaaside läbipaistvusmõõturite kalibreerimine (kuni 5 punkti)85
217010Luksmeetrite kalibreerimine, kuni 10 punkti, (15…5000) lx180
217020Mootorsõiduki heitgaaside suitsususe mõõturi kalibreerimine
(kuni 5 punkti+blokeerimata/blokeeritud valgusvoo kontroll)
114
217030Värvimõõturite/mõõtude kalibreerimine, värvsuskoordinaadid X, Y, Z või L*, a*, b*;
0≤X, Y, Z≤100, (0,6≤U˂20)
210
VEDELIKE KOGUSE JA KULU MÕÕTEVAHENDID
Täiendav punkt vm +20 %.
Voolu/pingeväljundiga mõõtevahend +20 % põhihinnast
219050Vedelike koguse ja kulumõõturite DN(15…100), t= (15...30) °C, Q = (0,006…250) m³/h kalibreerimine veega (kuni 3 punkti), U≥0,4 %220

Hinnakirja hindadele lisandub käibemaks.