Metroloogiaalane koolitus

Info käesoleva aasta AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE kohta on leitav SIIT

Metrosert pakub metroloogia-alaseid koolitusi ja seminare. Loengutes ja praktilistes seminarides antakse ülevaade:

  • Legaalmetroloogiast Eestis ja ELis (mõõteseadus, direktiivid)
  • Mõistetest ja terminitest
  • Etalonidest (riigi-, tugi- ja tööetalonid)
  • Mõõtevahenditest, nende valikust ja kasutamisest
  • Taatlemisest ja kalibreerimisest
  • Mõõtmisest, mõõtemeetoditest ja mõõteprotseduuridest
  • Mõõtetulemuste jälgitavusest, töötlemisest ja määramatuse hinnangutest
  • Mõõtetulemusest ning mõõtetulemuste vormistusest ja esitamisest

Arvestades Tellija soove koostatakse vajaliku teema ja mahuga koolitusprogramm või seminarikava (vajadusel koos praktiliste mõõtmistega). Tellijaga lepitakse kokku koolituse ajas, kohas, korralduses, grupi suuruses, vajalikes esitlusvahendites jm. Loengutel/seminaridel osalenud saavad asjakohase tunnistuse. Tunnistus koolituse läbimise kohta on EAK poolt aktsepteeritav metroloogiaalase täiend- ja väljaõppena. Samuti on Metroserdi koolitus olulise tähtsusega pädeva mõõtja tunnustuse ja/või labori akrediteeringu taotlemisel.

Pädeva mõõtja koolituse tutvustus on leitav SIIT

Metroloogia-alane koolitus on suunatud eelkõige katse- ja analüüsilaborite töötajatele, taatlejatele, kalibreerijatele ja mõõtjatele tööstusest, riigiametnikele ja järelevalvetöötajatele ning kvaliteedispetsialistidele.

Metroserdi koolitustel on osalenud järgmised kliendid: Maksu- ja Tolliamet, Tarbijakaitseamet, Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Eesti Energia AS,  Vopak EOS, Ämari Lennubaas, Tarmetec OÜ, TJA, Kalev AS, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Elektrilevi OÜ, ABB AS jt.

Metroserdi poolt pakutavate koolitusteenustega üldiselt on võimalik tutvuda SIIN

LISAINFO

Lauri Lillepea
Telefon: 521 3246
E-post: Lauri.Lillepea@metrosert.ee