Proovi kontrollimine

Eesti Vabariigi ja AS Metrosert vahel on sõlmitud teenuse kontsessiooni andmise leping väärismetalli proovi standardproovile vastavuse tõendamise teenuse osutamiseks.

Proovikivi

Toote standardproovi vastavuse kontrollimisel on mittepurustavate meetoditena kasutusel:

  • Võrdluskatse proovikivil
  • Proovi määramine röntgen-fluorestsents seadmetega (analüüsid)

Mitmest osast valmistatud väärismetalltoote puhul kontrollitakse standardproovile vastavust igal osal eraldi.

Kõik toote väärismetallisulamist valmistatud osad peavad vastama tootele kantud proovimärgistusele – ühegi sulami proov ei tohi olla madalam tootele kantud proovimärgistusest. Kui väärismetalli sisaldus ei vasta kõige madalamale kehtivale proovile, kantakse tootele märgis “met”

Väärismetalltoodete standardproovi kontrollimise käigus analüüsitakse samatüübiliste masstoodete partiist vähemalt 2 toodet röntgen-fluorestsents (RFS) analüüsiga. Kui standardproovi kontrollimisel avastatakse, et toodete standardproov on deklareeritust madalam (või ei vasta tootele kantud proovimärgisele), analüüsitakse neid tooteid 100% ulatuses RFS analüüsiga.

Toodete ohtlikute metallide (Ni, Cd, Pb) kohta REACH-määruse nõuetele vastavus

Toodete standardproovile vastavuse kontrollimise käigus

  • Kontrollitakse toodetel nikli katte olemasolu. Nikliga pinnatud väärismetalltoodete käitlemine on keelatud ja sellist toodet ei kontrollmärgistata.
  • Nikli migratsiooni määra toodete nikli sisaldavatest sulamitest ei kontrollita,
  • Toote sulamist avastatud kaadmiumi ja plii kohta teavitatakse klienti, need tooted kontrollmärgistatakse.

Kui mittepurustava analüüsi käigus selgub, et toote sulami proov ei vasta standardproovile, on toodete partii puhul võimalik teostada analüüs purustava meetodiga. Purustava meetodiga saadud analüüsitulemus on lõplik.

Proovi määramiseks kasutatavate segude ohutuskaardid:

Hõbesulamite ekspressanalüüsiks kasutatavad reaktiivid

Kullasulamite ekspressanalüüsiks kasutatavad reaktiivid