Nimemärgise registreerimine

Kõik nimemärgised kantakse riiklikku registrisse. Registris säilitakse iga nimemärgise andmed ja märgise võrdlusjäljendid. Nimemärgiste riikliku registri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Registri volitatud töötleja on Metroserdi katselabor Eesti Proovikoda.
Registri andmed on aadressil www.proovikoda.ee/register.

Registrile esitavad andmed:

  • Väärismetalltoodete valmistajad
  • Väärismetalltoodete sissevedajad

Esmane registreerimine:

Registreerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

Sissevedaja täiendava nimemärgise registreerimine:

Sissevedaja võib registreerida väärismetalltoodete valmistaja nimemärgise (viimase nõusolekul). Selleks tuleb esitada:

  • Täiendava nimemärgise registreerimise avaldus
  • Väärismetalltoodete valmistaja nimemärgise kujutis mõõtkavas 20:1
  • Dokument, mis tõendab, et sisseveetavate väärismetalltoodete valmistaja on nõus oma nimemärgise registrisse kandmisega
  • Nimemärgise näidisjäljend
  • Maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta

Registreerimise pikendamine
Üks kord kalendriaastas, kuid mitte hiljem kui 31. märtsil, kontrollitakse registri andmeid ja täiendatakse registri esemelist kogu iga kasutusel oleva nimemärgise uue võrdlusjäljendiga. Registreerimise pikendamine tasuta.

Registreerimise pikendamiseks tuleb esitada:

Dokumendid esitatakse registrile kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt digiallkirjastatud. Esitatud nimemärgise kavand peab olema selgesti eristatav teistest registrisse kantud nimemärgistest. Selleks tuleb nimemärgise eskiis kooskõlastada Eesti Proovikoja volitatud töötajaga. Vajadusel pakub Proovikoda abi nõuetekohase eskiisi valmistamiseks.

Nimemärgise näidisjäljendid esitatakse registrile valgevasest metallplaadil mõõtmetega 25×50 mm, millele on graveeritud ettevõtja nimi ja millele nimemärgis on kantud laseriga ja/või kolme erineva löögitugevusega: tugevalt, keskmiselt ja nõrgalt. Vajadusel pakub Proovikoda abi standardse jäljendiplaadi vormistamiseks.

Registreerimisest keeldumine, registrisse kantud andmete muutmine, registriandmete kustutamine ja registriandmete arhiveerimine on reguleeritud Nimemärgiste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärusega.