Mõõtevahendite taatlemine

"Taatlemine on protseduur, mille käigus pädev taatluslabor või teavitatud asutus kontrollib mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele ja märgistab nõuetele vastava mõõtevahendi taatlusmärgisega" (§2 (1) p.29 Mõõteseadus).

Taatlemise eesmärgiks on kaitsta kodanike ja riigi huvisid ebaõigete mõõtmiste kaudu tekkida võivate kahjude eest. Mõõtevahendite taatlemise kohustus on Eestis ja Euroopa Liidus reguleeritud seadusandlike aktidega (vt. viited). Metroserdile on Eesti Vabariigi poolt antud õigus tegutseda Mõõteseaduse ja Toote nõuetele vastavuse seaduse alusel volitatud ja teavitatud asutusena. Selle alusel teostab Metrosert mõõtevahendite siseriikliku esma- ja kordustaatlust ning mõõtevahendite vastavushindamist kui inspekteerimisasutus.

EAK poolt väljastatud akrediteerimistunnistuse ja selle lisadega on kinnitatud Metroserdi akrediteeritud taatlusteenuste ulatus.

 

MKM vastavushindamisasutuste komisjon on volitanud Metroserti tegutsema taatluslaborina ja teavitatud asutusena järgmiste dokumentide alusel:

 

Taadeldavad mõõtevahendid

  • Massi mõõtevahendid (automaat- ja mitteautomaatkaalud)
  • Vedelike koguste (mahu) mõõtevahendid (kütusetankurid, mõõtemahutid)
  • Vee- ja soojusarvestid
  • Pikkusmõõtevahendid (mõõdulindid, mahutite nivoomõõturid, mõõterattad)
  • Liiklusteenuse osutamisel ja liiklusjärelevalves kasutatavad mõõtevahendid (taksomeetrid, kiirusmõõturid, tõenduslikud alkomeetrid, autode heitgaaside analüsaatorid, ratta- ja teljekoormuskaalud)
  • Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavad mõõtevahendid (kaalud)

 

Lisainfo: klienditeenindus.