METROLOOGIA-ALANE KOOLITUS


Avalike täienduskoolituste info leiate SIIT

  

Metrosert pakub metroloogia-alaseid koolitusi ja seminare. Loengutes ja praktilistes seminarides antakse ülevaade:

  • Legaalmetroloogiast Eestis ja ELis (mõõteseadus, direktiivid)
  • Mõistetest ja terminitest
  • Etalonidest (riigi-, tugi- ja tööetalonid)
  • Mõõtevahenditest, nende valikust ja kasutamisest
  • Taatlemisest ja kalibreerimisest
  • Mõõtmisest, mõõtemeetoditest ja mõõteprotseduuridest
  • Mõõtetulemuste jälgitavusest, töötlemisest ja määramatuse hinnangutest
  • Mõõtetulemusest ning mõõtetulemuste vormistusest ja esitamisest

 

Arvestades Tellija soove koostatakse vajaliku teema ja mahuga koolitusprogramm või seminarikava (vajadusel koos praktiliste mõõtmistega). Tellijaga lepitakse kokku koolituse ajas, kohas, korralduses, grupi suuruses, vajalikes esitlusvahendites jm. Loengutel/seminaridel osalenud saavad asjakohase koolitustõendi. Tõend koolituse läbimise kohta on EAK poolt aktsepteeritav metroloogiaalase täiend- ja väljaõppena. Samuti on Metroserdi koolitus olulise tähtsusega pädeva mõõtja tunnustuse ja/või labori akrediteeringu taotlemisel.

 

Pädeva mõõtja koolituse tutvustus on leitav SIIT

 

Metroloogia-alane koolitus on suunatud eelkõige katse- ja analüüsilaborite töötajatele, taatlejatele, kalibreerijatele ja mõõtjatele tööstusest, riigiametnikele ja järelevalvetöötajatele ning kvaliteedispetsialistidele.

 

Metroserdi poolt pakutavate koolitusteenustega on võimalik tutvuda SIIN


LISAINFO

Lauri Lillepea
Telefon: 681 4810
E-post: Lauri.Lillepea@metrosert.ee

 

Piret Paas

Telefon: 681 4830, 529 6144

E-post: koolitus@metrosert.ee