Rahvusvahelise tunnustuse märgina CIPM MRA logo kalibreerimistunnistustel


Eesti metroloogia keskasutus, AS Metrosert (edaspidi Metrosert) on majandus- ja kommunikatsiooniministri volitusel Meetrikonventsiooni raames 2005. aastal alla kirjutanud kalibreerimis- ja mõõtetulemuste vastastikuse tunnustamise leppele CIPM MRA. Selle leppe on allkirjastanud rohkem kui 100 metroloogiainstituuti üle maailma. Leppe tulemuseks on osalevate instituutide rahvusvaheliselt tunnustatud (st teiste liikmete poolt ülevaadatud ja heakskiidetud) kalibreerimis- ja mõõtevõimekus (Calibration and Measurement Capabilities - CMCs), mis koos vastava tehnilise infoga on kättesaadav CIPM MRA avalikust andmebaasist (KCDB).


Metroserdi poolt hallatava riigietaloni labori mõõtevaldkondadest läbis 2017. aastal rahvusvahelise leppe CIPM MRA raames hindamise massi riigietaloni mõõtevõimekus. Hindamistulemuste kokkuvõttega saab CIPM MRA andmebaasis KCDB tutvuda SIIN. Mõõtevõime tunnustamine suurendab Eesti Vabariigi massi riigietaloni labori rahvusvahelist nähtavust, näitab massimõõtmiste ühtlust, avardab mõõteteenuste haaret ning pakub labori klientidele üleilmset konkurentsivõimet.


Hindamistulemuste järgselt on Metroserdile antud õigus kanda edaspidi massi riigietaloni labori poolt väljastavatele kalibreerimistunnistustele rahvusvahelise tunnustuse kinnituseks ka vastav logo (vt pilti allpool) ning tunnistuse kehtivuse ingliskeelne selgitus.

 

 

 

This certificate is consistent with the calibration and measurement capabilities (CMCs) that are included in Appendix C of the Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA) drawn up by the International Committee for Weights and Measures (CIPM). Under the CIPM MRA, all participating institutes recognize the validity of each other’s calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see http://www.bipm.org).

 

Selgituse eestikeelne tõlge:

Käesolev tunnistus on kooskõlas Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Komitee (CIPM) koostatud vastastikuse tunnustamise kokkuleppe (CIPM MRA) lisas C toodud kalibreerimis- ja mõõtevõimetega (CMC). Leppe CIPM MRA kohaselt tunnustavad kõik osalevad asutused üksteise tunnistusi kalibreerimistest ja mõõtmistest lisas C täpsustatud suuruste, mõõtepiirkondade ja mõõtemääramatustega (üksikasjadega tutvuge lehel http://www.bipm.org).

 

Volituse CIPM-MRA logo kasutamiseks kaheks aastaks andis Metroserdile Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) direktor Dr Martin Milton.

 

Metrosert haldab massi, pikkuse, temperatuuri ja alalispinge ning elektrilise takistuse riigietalone. Meie taotlused teiste riigietalonide võimekuse sisestamiseks CIPM MRA andmebaasi on hetkel rahvusvahelisel hindamisel.

 

AS Metrosert